Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "deviate"

EN

"deviate" bahasa Romania terjemahan

Contoh penggunaan untuk "deviate".

Contoh penggunaan untuk "deviate" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishHowever, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
Totuşi, poate că şi UE doreşte să se abată de la standardele sale privind drepturile omului.
EnglishFor a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Permiteți-mi ca, preț de un moment, să deviez de la protocol în favoarea unei referiri istorice.
EnglishObviously, we will not deviate from our fundamental principles.
Este evident că nu ne vom abate de la principiile noastre fundamentale.
EnglishThe Commission cannot deviate from this position when negotiating the data protection agreement with the US.
Comisia nu se poate abate de la această poziţie în negocierea acordului de protecţie a datelor cu SUA.
EnglishWe repeat our request for the Commission not to deviate from international accounting and auditing standards.
Repetăm solicitarea noastră către Comisie, de a nu devia de la standardele internaţionale de contabilitate şi audit.
EnglishArticle 215 addresses the role of Parliament and Council and the legislator should not deviate from the treaty.
Articolul 215 abordează rolul Parlamentului şi al Consiliului, iar legislatorul nu trebuie să se abată de la tratat.
EnglishThe European People's Party will support you, but we will criticise you very severely if you deviate from the original programme.
Partidul Popular European vă va sprijini, dar vă va şi critica foarte sever dacă vă veţi abate de la programul iniţial.
EnglishEven the Commission website admits 'Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings.
Chiar şi situl web al Comisiei admite că "Elveţia îşi poate elabora şi menţine propriile reglementări în alte domenii care diferă de normele UE.
EnglishI therefore respect the personal decision of any member of the Group to deviate from this and not to support our intended rejection of the report.
Prin urmare respect decizia personală a oricărui membru al Grupului de a se abate de la aceasta şi a nu sprijini intenţia noastră de a respinge raportul.
EnglishIt was not easy and quite clearly was marred by those who thought to deviate the results of the conference for their own narrow political ends.
Nu a fost uşor şi în mod evident conferinţa a fost degradată de cei care s-au gândit să deturneze rezultatele ei în favoarea scopurilor lor politice limitate.
EnglishMy question is: would the Commission ever be able to deviate by 50% from objectives recommended by the International Monetary Fund as absolute minima?
Întrebarea mea este următoarea: ar putea vreodată Comisia să devieze cu 50 % de la obiectivele recomandate de Fondul Monetar Internaţional drept minim absolut?
EnglishWe would again ask the Commission not to deviate from the common nationally and internationally acknowledged and certified accounting and calculation methods.
Am dori să solicităm iarăşi Comisiei să nu se îndepărteze de la metodele contabile obişnuite de calcul, recunoscute şi certificate la nivel naţional şi internaţional.
EnglishResults can only be improved through continuous self-criticism, which will enable the correction of all trajectories that deviate from the objectives set by the EU.
Rezultatele pot fi îmbunătățite doar printr-o autocritică continuă, ceea ce va permite corectarea tuturor traiectoriilor care se abat de la obiectivele stabilite de UE.
EnglishTo deviate from this principle would set a dangerous precedent that would lead to the criminalisation of entire ethnic groups or particular nationalities of migrants.
Abaterea de la acest principiu ar însemna un precedent periculos care ar conduce la incriminarea unor grupuri etnice întregi sau a emigranţilor de anumite naţionalităţi.