EN manhole
volume_up
{kata benda}

1. lazim

manhole
manhole
manhole
manhole
volume_up
boca de visita {fem.} [Ven.]
manhole
manhole
volume_up
hueco de hombre {mask.} [prckpn shr-hr]
manhole
volume_up
puerta de visita {fem.} [prckpn shr-hr]
manhole
volume_up
hueco de hombre {fem.} [prckpn shr-hr]
manhole

2. "into sewer"

manhole (juga: sewer)