EN blank
volume_up
{kata benda}

blank (juga: breach, break, chasm, flap)
volume_up
lucka {jender umum}
We'll go real fast, you know? ~~~ Fill in the blanks.
Vi kör jättesnabbt, och fyll i luckorna.
On official documents such as birth certificates, instead of Yezidi, a cross is entered or they are left blank as a sign of non-recognition.
I officiella dokument, såsom register över nyfödda, gör man ett kors i stället för att skriva jezidisk, eller också lämnar man en lucka som tecken på att religionen inte är erkänd.
blank (juga: form, formula)
Once you have selected the blank filter level, you can enter other filter conditions in the form.
Så snart du har markerat den kan du mata in fler filtervillkor i formuläret.
blank (juga: lacuna, vacancy, vacuum, void)
volume_up
tomrum {ntrl}
blank (juga: form)
volume_up
blankett {jender umum}
blank
blank
volume_up
tom yta {jender umum}
blank (juga: blank cartridge)
volume_up
lös patron {jender umum}
blank
blank
volume_up
nitlott {jender umum}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "blank":

blank

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "blank":

blank

Contoh penggunaan untuk "blank" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishLet me be very clear on this: there cannot be a blank cheque for young farmers.
Här vill jag vara mycket tydlig: undantag kan inte göras för unga jordbrukare.
EnglishBlank and invalid ballot papers will not be considered when counting the votes.
Blanka och ogiltiga röstsedlar kommer inte att beaktas när rösterna räknas.
EnglishThere is no question of blank cheques from the Members States to the Union any longer.
Några blankocheckar från medlemsstaterna till unionen är det inte längre tal om.
EnglishOnly, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
Men vi får inte vara blinda och framför allt inte ställa ut någon check in blanko!
EnglishThere were 32 blank or spoiled ballot papers.
557 ledamöter deltog i omröstningen, 32 valsedlar var blanka eller ogiltiga.
EnglishThe great history book lies open with its dizzying array of blank pages.
Den stora historieboken ligger öppen med sin svindlande uppsättning av tomma sidor.
EnglishThey point blank refused to answer the question, treating this Parliament with contempt.
De vägrade blankt att svara på frågan och behandlade därmed parlamentet med förakt.
EnglishThis positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
Detta omdöme innebär emellertid inte vare sig en check utan täckning eller en in blankocheck.
EnglishRefusing point blank to extradite terrorists to the USA is sending out the wrong signal.
Att helt enkelt förkasta ett utlämnande av terrorister till USA är en felaktig signal.
EnglishIf you do not want to password protect your profile, leave both fields blank.
Lämna fälten tomma om du inte vill ange något lösenord för profilen.
EnglishAnd all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.
Och alla dessa tomma ytor är de ytor genom vilka ledningarna löper.
EnglishTo reset the page to blank thumbnails, clear your entire browsing history.
Rensa webbhistoriken om du vill återställa sidan till tomma miniatyrer.
EnglishHere you will find the total number of characters in the document, including all blank spaces.
Här hittar du det totala antalet tecken i dokumentet inklusive alla mellanslag.
EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Varför ska vi således binda oss till detta genom en blankofullmakt?
EnglishThis means that it will be a 'blank' year, a year off in certain areas.
Detta innebär att det kommer att bli ett ”sabbatsår”, ett ledigt år inom vissa områden.
EnglishWe are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Vi talar inte om ett tomt pappersark, så vi börjar inte från början.
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Vi kan inte ge carte blanche för att rädda de östeuropeiska länderna.
EnglishThere is no question of our seeking or accepting a blank cheque.
Det handlar inte om att vi försöker att få eller accepterar en in blanko-check.
EnglishLeave both fields blank if you do not want to password protect your profile.
Lämna fälten tomma om du inte vill ange ett lösenord för profilen.
EnglishBut you want to print the second page on blank paper from paper tray 2.
Följande sida skall skrivas ut med papper från pappersmagasin 2 där blankt papper ligger.