EN blow
volume_up
{kata benda}

blow (juga: bang, bat, battle, belt)
volume_up
slag {ntrl}
We are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
Vi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
Job losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Personalnedskärningar är ett förödande slag för de som berörs och för deras familjer.
This is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Det är ett hårt slag för EU:s integration - ett som vi knappast behövde.
volume_up
olycka {jender umum}
It would seem they are opposed to the proposals and would actually like there to be an accident to blow everything sky-high.
Det verkar som om de är emot förslagen och faktiskt skulle vilja att en olycka inträffar, som spränger allt i luften.
blow (juga: barrage, gale, hail, gust)
volume_up
storm {jender umum}
In economic and monetary terms, however, quite a violent storm has blown up in Europe.
I ekonomiskt och monetärt hänseende har dock en kraftig storm blåst upp i Europa.
Vinden blåser mot stormen.
blow (juga: gale)
volume_up
blåst {jender umum}
In economic and monetary terms, however, quite a violent storm has blown up in Europe.
I ekonomiskt och monetärt hänseende har dock en kraftig storm blåst upp i Europa.
Of course balmier winds were blowing that way, with the election results just achieved in Britain and France.
Naturligtvis har varmare vindar blåst åt det hållet med de nyss uppnådda valresultaten i Storbritannien och Frankrike.
Those who believe in supranationality have blown their project out of all proportion by enlarging here, there and everywhere, without even knowing where their borders are.
De som tror på överstatlighet har blåst upp sitt projekt på ett oproportionerligt sätt genom utvidgningar lite här och var och utan att ens veta var de egna gränserna går.
blow (juga: blast, bruise, buffet, bump)
volume_up
stöt {jender umum}
It is reprehensible that the Council of Ministers should have decided on these disgraceful advantages, aimed at softening the blow of Agenda 2000.
Det är förkastligt att ministerrådet avslutar med dessa små stötande presenter, och på så sätt försöker förmildra Agenda 2000.
The role of our institutions, and of the social partners, is to intervene as early as possible, so as to plan for restructuring better and to soften the blow in terms of the social cost.
Våra institutioners och arbetsmarknadsparternas roll är att ingripa så tidigt som möjligt, för att bättre planera för en omstrukturering och för att dämpa stöten när det gäller sociala kostnader.
This blow was all that they needed to accentuate a spiralling crisis that is threatening many airlines with closure.
Denna motgång var allt som krävdes för att det skulle uppstå en spiralformad kris som gör att många flygbolag hotas av nedläggning.
This is another blow to Sarkozy and the French Government: Parliament has said 'no' to Sarkozy on both form and content.
Detta är ytterligare en motgång för Nicolas Sarkozy och den franska regeringen.
We cannot deny that the blow that both referendums caused was so great, that it is unclear even now whether the Constitution can still survive.
Vi kan inte förneka att den motgång som de båda folkomröstningarna orsakade var så stor att det fortfarande är oklart om konstitutionen ändå kan överleva.
blow (juga: scam)
volume_up
blåsning {jender umum}
blow

Contoh penggunaan untuk "blow" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
vi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
EnglishIt was equally a major blow to European solidarity and European togetherness.
Det var också en stor förlust för den europeiska solidariteten och samhörigheten.
EnglishFinally, the farming community has suffered a great blow over the past few years.
Till sist: Jordbrukarna har lidit mycket stor skada under de senaste åren.
EnglishIf that does not happen, the problems are certain to blow up in our hands.
Gör man inte det är det säkert att problemen kommer att explodera i händerna.
EnglishThere never seems to be an ill wind that cannot blow the European Union some good.
Det verkar inte finnas något ont som inte för något gott med sig för Europeiska unionen.
EnglishThis new authority will not strike a blow for freedom in terms of consumer policy.
Det konsumentpolitiska befrielseslaget kommer inte att ske i och med denna nya myndighet.
EnglishThe 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Deportationerna 1941 ledde till en förödande förlust för det demokratiska civila samhället.
EnglishEvery time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
Varje gång tillfälle ges till ett politiskt Europa så klantar vi till det!
EnglishThe global economic, financial and social crisis is causing women to suffer a 'double blow'.
Den globala ekonomiska och sociala krisen riskerar att slå dubbelt mot kvinnorna.
EnglishMr President, naturally the blow dealt to us by the US President has affected us deeply.
Herr talman! Givetvis har chocken som den amerikanska presidenten gav oss tagit hårt.
EnglishI feel that the Baltic States have suffered the most painful blow.
Jag anser att de baltiska staterna har drabbats av ytterst smärtsamma motgångar.
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Nu när såna exploderar, så orsakar dom inte global ekologisk skada.
EnglishFarmers in Great Britain have suffered an enormous blow from BSE.
Jordbrukarna i Storbritannien råkade ut för en ordentlig smäll i samband med BSE.
EnglishScrapping market instruments would be a serious blow to our agriculture.
Avskaffandet av marknadsinstrument skulle slå hårt mot vårt jordbruk.
EnglishWe are not able to scrutinize the executive and blow the whistle.
Vi har ingen möjlighet att fingranska den verkställande makten och dra i nödbromsen.
EnglishBecause he's gonna blow again, and when he does, we'll be there.
För att han kommer smälla till igen, och när det händer, skall vi vara där.
EnglishThe blow that this would deal to our countries could contribute to destabilising them even further.
Det här angreppet på våra länder kan bidra till att ytterligare destabilisera dem.
EnglishDid Mr Duff strike a blow and relegate Mr Watson to the second row of the Liberal Group?
Slog Andrew Duff till och flyttade ned Graham Watson till andra raden av den liberala gruppen?
EnglishThe saddest thing is the fact that the strongest blow was borne by those on whom our future depends.
Det sorgligaste var att de hårdast drabbade var de som vår framtid är beroende av.