Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Swedia untuk "to call for"

EN

"to call for" bahasa Swedia terjemahan

EN

to call for {kata kerja}

volume_up
That really would be something that would call for disciplinary sanction.
Det skulle verkligen vara något som skulle kräva en disciplinär bestraffning.
Against this background it would be irresponsible to call for a moratorium on PVC.
Att kräva ett uppehåll för PVC skulle mot denna bakgrund vara oansvarigt.
It is not for us to call for the 'monitoring' of company delocalisation.
Det är inte vi som ska kräva att man ska ”övervaka” utlokaliseringen av företag.
I would like to call for additional funds to be earmarked for developing countries.
Jag skulle vilja begära att ytterligare medel öronmärks för utvecklingsländerna.
Allow me to read it so that I can call on Parliament to take a stand...
Tillåt mig att läsa hans uttalande och begära att parlamentet tar ställning...
Parliament is about to call again for a horizontal directive.
Parlamentet står i begrepp att åter begära ett övergripande direktiv.
to call for (juga: to dribble, to drivel, to want)
It is easy, within Parliament, to call for the coordination of economic policies.
Det är lätt att stå här i parlamentet och efterlysa en samordnad ekonomisk politik.
Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
Redan i höstas hörde vi Bernard Kouchner efterlysa civilpolis.
I believe that President Bush is right to call for a UN resolution on this subject now.
Jag menar att president Bush gör rätt i att efterlysa en FN-resolution i frågan nu.
The Commission will actively call on the Member States to honour their commitments.
Kommissionen kommer aktivt att uppmana medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden.
I would now call on this House to have an inquiry into the workings of the OSCE.
Jag vill nu uppmana parlamentet att undersöka OSSE: s verksamhet.
At this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
Jag vill därför återigen uppmana ordförandeskapet att godkänna detta förslag.
May I call for Parliament's help, Mr President, in adopting this financial regulation?
Kan jag få be om parlamentets hjälp med att anta denna budgetförordning?
Madam President, I should briefly like to call your attention to a necessary language correction.
Jag skulle kort vilja be om er uppmärksamhet för en nödvändig språklig rättelse.
I would like to ask for a roll-call vote on this.
Jag vill be om en omröstning med namnupprop om detta.
to call for (juga: to call, to cite, to describe, to summon)
Fourthly, there is what I might call the 'perversion of Schengen '.
Fråga fyra: det som jag skulle kalla " förvanskningen av Schengen ".
We do not have to call it a European FBI, but that is the logical next step.
Vi behöver inte kalla det ett europeiskt FBI, men det är ett logiskt nästa steg.
I like to call our laboratory the coldest place in Central Africa -- it might be.
Jag brukar kalla vårt laboratorium den kallaste platsen i Centralafrika.
to call for (juga: to call)
We should not always call on the EU; there are some things we can do on the home front.
Det är inte alltid EU som man ska ropa på, utan man kan göra en del på hemmaplan.
Moreover, the European Parliament should not at this stage call for an extension of support after 2013, since that would be to disregard the results of the policy.
Dessutom bör Europaparlamentet inte redan nu ropa en förlängning av stöden efter 2013 eftersom det är att underkänna resultaten av politiken.
If we do that, we will not always need to call for more and more budgetary resources, but will be able to use the budget to produce modern policies for the future.
Om vi gör det behöver vi inte alltid ropa mer och mer budgetmedel, utan kan använda budgeten för att åstadkomma en modern framtida politik.
to call for (juga: to call on, to call upon)
(DE) Madam President, could you please call for silence in the Chamber?
Kan ni vara snäll och påkalla tystnad i kammaren?
It is easy to call your attention to this now, but I do think this is the right way forward.
Det är lätt att påkalla er uppmärksamhet för detta nu, men jag anser att detta är rätt väg framåt.
to call for (juga: to call in)
to call for

Contoh penggunaan untuk "to call for" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
EnglishAround here when people have a problem, they don't call the mayor, they call me.
När folk här har problem, Så ringer dom inte polisen, Dom ringer mig i stället.
EnglishThey dispute the Polish-German border, and call for the creation of a IVth Reich.
De ifrågasätter den polsk-tyska gränsen och kräver bildandet av ett fjärde rike.
EnglishWe welcome President Saakashvili's decision to call early presidential elections.
Vi välkomnar president Saakashvilis beslut att utlysa ett förtida presidentval.
EnglishWe call on the Commission to present the conclusions of the thematic conferences.
Vi uppmanar kommissionen att sprida resultaten från de tematiska konferenserna.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Jag uppmanar parlamentet att stödja denna kompromiss med stor majoritet i morgon.
EnglishThe phenomenon we call globalisation is re-shaping our world view, as you say.
Den företeelse vi kallar globalisering ändrar, som ni säger, vår syn på världen.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
Jag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach '.
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min " medelvägsinställning ".
EnglishI welcome the call in the report for improved cooperation among the institutions.
Jag välkomnar uppmaningen i betänkandet att förbättra institutionernas samarbete.
EnglishSo Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Parlamentets efterlysande av starkare samarbetsnätverk gläder mig därför oerhört.
English   Mr President, if we are to vote now, I should like the vote to be by roll call.
   Herr talman! Om vi ska rösta nu vill jag att omröstningen sker med namnupprop.
EnglishI call on the Commission to emphasise these issues in its dialogue with Russia.
Jag uppmanar kommissionen att framhäva dessa frågor i sin dialog med Ryssland.
EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
De som kallar det en modern form av slaveri kan inte anklagas för att överdriva.
EnglishTherefore, I call on the Commission to develop a new strategy for world trade.
Jag uppmanar därför kommissionen att utveckla en ny strategi för världshandeln.
EnglishI therefore call on Parliament to start preparing for this challenge right now.
Jag uppmanar därför parlamentet att börja förbereda sig för denna utmaning nu.
EnglishI call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
Jag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.
EnglishWe regard these amendments as so important that we have requested a roll-call vote.
Dessa förslag är så viktiga för oss att vi har begärt omröstning med namnupprop.
EnglishWhich is why I call on you and the Commission to evince an interest in his case.
Därför uppmanar jag både er och kommissionen att visa intresse för hans fall.
EnglishBefore I call the Commissioner, perhaps I might be permitted a personal comment.
– Innan jag kallar kommissionsledamoten kanske jag får göra en personlig kommentar.