EN carelessness
volume_up
{kata benda}

1. lazim

carelessness (juga: apathy, daze, detachment, disregard)
volume_up
likgiltighet {jender umum}
It opens the way to carelessness and indifference on the part of suppliers and producers.
I och med denna gräns tillåts slarv och likgiltighet hos leverantörer och producenter.
What we do not need is carelessness or any turning of a blind eye by those who are responsible for monitoring.
Vad vi inte behöver är likgiltighet eller att de som ansvarar för övervakningen låtsas inte se.
carelessness
volume_up
oaktsamhet {jender umum}
carelessness (juga: negligence)
volume_up
slarv {ntrl}
It opens the way to carelessness and indifference on the part of suppliers and producers.
I och med denna gräns tillåts slarv och likgiltighet hos leverantörer och producenter.
(DE) Madam President, errors are made through carelessness or ignorance.
Fel begås på grund av slarv eller okunskap.
Not even the environment can justify carelessness in deciding what is or is not criminal behaviour.
Inte ens miljön kan berättiga till slarv vid avgörandet av vad som är kriminellt beteende eller inte.
carelessness (juga: coolness, negligence, recklessness)
volume_up
vårdslöshet {jender umum}
A new carelessness has crept into their dealings with HIV and Aids.
En ny vårdslöshet har smugit sig in i deras sätt att förhålla sig till hiv och aids.
So carelessness within the Commission in the spending of money is not likely to put at risk vast quantities of money.
vårdslöshet med hur pengar spenderas inom kommissionen riskerar inga stora penningsummor.
Moreover, we all realise of course that the overwhelming majority of accidents are primarily caused by human error or carelessness.
Dessutom är vi naturligtvis alla medvetna om att det största antalet olyckor främst orsakas av mänskliga misstag eller vårdslöshet.
carelessness (juga: abandon, casualness, negligence, nonchalance)
volume_up
nonchalans {jender umum}
carelessness

2. bisnis

carelessness (juga: negligence, recklessness)
volume_up
vårdslöshet {jender umum}
A new carelessness has crept into their dealings with HIV and Aids.
En ny vårdslöshet har smugit sig in i deras sätt att förhålla sig till hiv och aids.
So carelessness within the Commission in the spending of money is not likely to put at risk vast quantities of money.
vårdslöshet med hur pengar spenderas inom kommissionen riskerar inga stora penningsummor.
Moreover, we all realise of course that the overwhelming majority of accidents are primarily caused by human error or carelessness.
Dessutom är vi naturligtvis alla medvetna om att det största antalet olyckor främst orsakas av mänskliga misstag eller vårdslöshet.
carelessness (juga: negligence)
volume_up
oaktsamhet {jender umum}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "carelessness":

carelessness
careless
English

Contoh penggunaan untuk "carelessness" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis is absurd, total carelessness on the part of parliamentary staff.
Detta är en oerhörd försumlighet från parlamentstjänstemännens sida.
EnglishCarelessness has led to the deaths of a number of people from Creutzfeldt-Jakob disease.
Till följd av oaktsamt handlande har ett flertal människor avlidit i Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.
EnglishThey make mistakes every single day -- mistakes born out of carelessness.
De begår misstag varje dag -- misstag som beror på vårdlöshet.
EnglishHowever, a sense of relief should not be attended by reckless carelessness.
Lättnaden får dock inte blandas med farlig sorglöshet.
EnglishAny carelessness on our part may have irrevocable consequences.
Ovarsamhet från vår sida kan få oåterkalleliga konsekvenser.
EnglishA new carelessness has crept into their dealings with HIV and Aids.
Aids är en av 2000-talets globala utmaningar.
EnglishConsequently, Mr Wohlfart has become a victim of the carelessness which characterises the conduct of affairs in Luxembourg.
Wohlfart har följaktligen blivit offer för den oförsiktighet som präglar sättet att sköta våra affärer i Luxemburg.
EnglishWe need to shine a light into the murky waters of carelessness and inactivity, and that is just what Mr García-Margallo is doing here.
Det måste röra upp glömskans vatten och passiviteten och det är det vår kollega García-Margallo gör här.
English. - To lose one advocate of freedom of religion is a misfortune; to lose two is downright carelessness.
skriftlig. - (EN) Det är en olycka att förlora en förespråkare för religionsfrihet, men att förlora två är rent ut sagt vårdslöst.
EnglishConsequently, Mr Wohlfart has become a victim of the carelessness which characterises the conduct of affairs in Luxembourg.
Jag skulle nu till följd av Rübigs fråga vilja lämna svaret man förväntar sig av mig, och säga att rådet beklagar de beskrivna incidenterna i frågan.
EnglishThat was not even mere negligence or carelessness, it was a deliberate choice, under pressure from the agrifood lobbies.
Det handlar inte ens om försummelse eller bekymmerslöshet, utan om väl övervägda beslut som fattas under påtryckningar från livsmedelsindustrins lobbies.
EnglishIn this way, we can prevent the entire meat industry from going down the drain because of one isolated criminal act or incident of carelessness.
På så sätt kan man förhindra att hela köttindustrin går i fördärvet på grund av en eller annan kriminell handling eller oförsiktighet.
EnglishMadam President, as the fictional Lady Bracknell might have said, to make one major mistake in the Muslim world is unfortunate, but to make two sounds like carelessness.
(EN) Fru talman! Som den uppdiktade Lady Bracknell kunde ha sagt är det beklagligt att göra ett misstag i den muslimska världen, men vårdslöst att göra två.
EnglishFourthly, and finally, I would ask that a very efficient supervisory system be established so that we might counter the worst examples of carelessness in this sphere.
Slutligen, för det fjärde, vill jag uppmana till att man upprättar ett mycket effektivt kontrollsystem, så att vi kan motverka det värsta slarvet på detta område.
EnglishBut more often than not accidents are attibutable to the manner in which the vehicle is being driven, or the carelessness of drivers failing to be vigilant, especially in bad weather for example.
Men oftast beror olyckor på det sätt som fordonet framförs på, eller på vårdslösheten hos förare som inte är vaksamma, särskilt vid dåligt väder till exempel.