EN

ground {kata benda}

volume_up
Part of that problem is that there is still a shortage of troops on the ground.
En del av detta problem är att det fortfarande finns en brist på styrkor på plats.
The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Organisationerna på plats varnar oss för risken för etniska konflikter.
The presence of the European team on the ground was also received positively.
Närvaron av en europeisk arbetsgrupp på plats mottogs också positivt.
Tax harmonisation has rather ground to a halt with regard to company tax.
Skatteharmoniseringen har mer eller mindre avstannat på grund av bolagsskatten.
Of course, in order for there to be assimilation, there must be common ground.
För att kunna förenas till en helhet krävs naturligtvis att det också finns någon gemensam grund.
We do not just want to launch but to prepare the ground for successful negotiations.
Vi vill inte bara bygga en grund utan även förbereda den för lyckade förhandlingar.
ground (juga: chip, deck, earth, land, soil)
volume_up
mark {jender umum}
Located paddock on sloping ground is the slope of the land direction.
Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning.
The European industry is losing ground in high-technology products.
Den europeiska industrin tappar mark inom högteknologiska produkter.
We have to break new ground in the interest of sustainability and competitiveness.
Vi måste bryta ny mark i hållbarhetens och konkurrenskraftens intresse.
ground (juga: terrain)
With each report that is published, populism gains ground.
För varje rapport som offentliggörs vinner populismen terräng.
(FR) Madam President, ladies and gentlemen, democracy has lost ground in Nigeria.
Demokratin har förlorat terräng i Nigeria.
For the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.
För närvarande verkar kärnkraftslobbyn tappa terräng.
The textile industry in Europe is a fertile breeding ground.
Den europeiska textilsektorn är också ett gott område för detta syfte.
The European area must also be established with the actors who are present on the ground.
Det europeiska området bör även utformas med de aktörer som befinner sig på detta område.
I hope that this ground can be made up in practice as well.
Jag hoppas att behoven på detta område kommer att tillgodoses genom konkreta åtgärder.
Therefore, there are grounds for hope, but also grounds for disappointment.
Det finns alltså anledning till förhoppningar, men också anledning till besvikelse.
Subsequent developments also give little ground for optimism.
Utvecklingen därefter har inte heller gett någon större anledning till optimism.
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
Därför finns det ingen anledning att inte behandla Christodoulous betänkande.
The political nature of the offence cannot be put forward as grounds for non-execution.
Ett brotts politiska karaktär kan inte läggas fram som orsak till icke-utlämnande.
There are no factual or legal grounds for a Dutch court to challenge the lawful decision of a Polish court.
Det finns ingen faktisk eller juridisk orsak till att den nederländska domstolen skulle ifrågasätta en polsk myndighets lagakraftvunna beslut.
There are no grounds for basing direct subsidies on historic production levels and having them differentiated in this way.
Det finns ingen orsak till att grunda direktstödet på historiska produktionsnivåer och att de ska differentieras på det här sättet.
There are other broader moral grounds for taking action against Burma.
Det föreligger mer vittfamnande moraliska skäl att agera gentemot Burma.
Both on ethical and scientific grounds, we must abandon cannibalism.
Av både etiska och vetenskapliga skäl måste vi överge kannibalismen.
We have further grounds to be satisfied with the activity of the Cohesion Fund in 1999.
Men vi har flera skäl att glädja oss åt Sammanhållningsfondens verksamhet 1999.
ground (juga: dirt, dust, earth, land, mold, mould, soil, world)
volume_up
jord {jender umum}
Because after all, we're doing above-ground mining.
Eftersom trots allt, vi sysslar med ovan-jord brytning.
That is why I voted in favour of Amendment 25 which rules out permanent storage above-ground and underground.
Därför har jag röstat för ändringsförslag 25 där slutlig förvaring under och ovan jord förkastas.
I descended into the corridors and hallways below ground in which the fates of the millions of victims are depicted.
Jag steg ned i korridorerna och hallarna under jord där ödet för miljontals offer skildras.
Mr President, it is useless to take the moral high ground when debating about drugs.
Det är meningslöst att försöka ställa sig på ett högre moraliskt plan när man debatterar narkotika.
We must monitor this plan at ground level, and we must ensure that the situation does not escalate any further.
Vi måste övervaka denna plan på marknivå, och vi måste se till att situationen inte trappas upp ytterligare.
If SIS II cannot get off the ground in its present form, is there a plan B and will such a plan B be presented?
Om SIS II i sin nuvarande form inte kan förverkligas, finns det en plan B - kommer det att presenteras en sådan?
These two debates intersect at one point, they have one common ground.
Dessa båda debatter sammanstrålar på en punkt - de har en gemensam grundval.
These agreements discriminate against our European airlines on the grounds of nationality.
Dessa avtal diskriminerade våra europeiska flygbolag på grundval av nationalitet.
I am sure that common ground can be found on the basis of your preliminary suggestions.
Jag är säker på att vi kan komma överens på grundval av era preliminära förslag.
Those studies and reports give additional grounds for introducing measures which influence factors that have a decisive impact on health.
Dessa studier ger ytterligare underlag för att införa åtgärder som påverkar faktorer som har en avgörande inverkan på hälsan.
1.explain the grounds for its proposal to modify the TACs for 2010 in each of the above cases, and specify the studies it has used to justify its proposals;
1.Vilket eller vilka underlag har kommissionen haft för ändringarna av TAC för 2010 i vart och ett av de ovan angivna fallen?
We believe that the limit should be voluntary until there are improved grounds for a new limit to be set.
Vi anser att kravnivån bör vara frivillig till dess att underlaget för en ny kravnivå är bättre.
Therefore, the decisions are based on individual grounds and not collective grounds.
Besluten grundas därefter på individuella motiv och inte på kollektiva.
But the guarantee so given must be on technical grounds and must not disguise political, moral or religious beliefs.
Men den garanti som ges på detta sätt bör vara av teknisk art och inte dölja politiska, moraliska eller religiösa motiv.
If the distributor does not agree with the grounds given, it can have recourse to a mediator or a court.
Om distributören inte accepterar de motiv som angetts kan vederbörande vända sig till en skiljenämnd eller till domstol.
ground (juga: base, bottom, floor, foundation, sole)
volume_up
botten {jender umum}
Within the furnace of that heat, I think there has been a lot of common ground on which we can all build with a view to the future.
I botten på all denna upphetsning tror jag det ligger en omfattande enighet, som vi kan bygga på med sikte på framtiden.
We put a mask on it, looked at it deep down in the ground, checked it out from all sides, west, north, south, east, top and bottom.
Vi satte en mask på det, tittade på det djupt nere i marken, betraktade det från alla sidor, väster, norr, söder, öster, toppen och botten.
Where some things are concerned, we will have to begin again from the ground up in order to convince Muslims that Christians do not actually have anything against them.
I vissa frågor kommer vi att tvingas börja om från noll för att övertyga muslimerna om att de kristna i grund och botten inte har något emot dem.
ground (juga: land)
It is deeply worrying that the opposition are fighting their campaign on Zanu-PF grounds.
Det är djupt oroande att oppositionen utkämpa sin valkampanj på Zanu-PF: s marker.
It is deeply worrying that the opposition are fighting their campaign on Zanu-PF grounds.
Det är djupt oroande att oppositionen utkämpa sin valkampanj på Zanu-PF:s marker.
It can be seen, for example, that we have been on rather shaky ground when trying to introduce a total ban.
Det framgår exempelvis att man ibland har varit inne på lite osäkra marker när man har försökt införa t.ex. totalförbud.
ground (juga: estates, land)
ground (juga: sea bed)
ground

Contoh penggunaan untuk "ground" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishPart of that problem is that there is still a shortage of troops on the ground.
En del av detta problem är att det fortfarande finns en brist på styrkor på plats.
EnglishWe need more efficiency, more decentralization and more coordination on the ground.
Vi behöver mer effektivitet, mer decentralisering och mer samordning på platsen.
EnglishTheir application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
Tillämpningen av dessa på platsen förefaller ofta vara diffus och oproportionerlig.
EnglishThat is critical, because then the animals just go into the lorry at ground level.
Detta är avgörande, för då går djuren in i lastbilen på samma nivå som marken.
EnglishWe will be astonished at how quickly the ground fighting will come to an end.
Man kommer att förvånas över hur snabbt frågan då kan överstökas på markplanet.
EnglishHowever, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Dessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.
EnglishWe will have only a limited impact on the situation on the ground in Europe.
Vi kommer endast att ha ett begränsat inflytande över situationen på fältet i EU.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, democracy has lost ground in Nigeria.
- (FR) Fru talman, mina damer och herrar! Demokratin har förlorat terräng i Nigeria.
EnglishIt is right to say that things are not moving quickly enough on the ground.
Det stämmer att saker och ting inte händer tillräckligt fort ute i verkligheten.
EnglishWe are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground.
Men självklart är vi angelägna om att få se mer påtagliga resultat ute i samhället.
EnglishThat, because the footprint, as you can see, is just the pole touching the ground.
Det beror på att fotavtrycket, som ni ser, bara är masten som rör vid marken.
EnglishFeels good to have my feet on the ground to wake up in the same bed every night.
Det känns skönt att ha fötterna på jorden, och att vakna upp i samma säng, varje dag.
EnglishSchengen has always been presented as a testing ground for a future regulation.
Schengen har alltid tänkts som ett laboratorium för en framtida europeisk reglering.
EnglishIt is well known that impunity is a breeding ground for dictatorships and criminals.
Det är väl känt att straffrihet är en grogrund för diktaturer och brottslingar.
EnglishThis is an issue which arose from the ground and which Parliament has responded to.
Detta är en fråga som kom från gräsrötterna och som parlamentet har besvarat.
EnglishThe third concerns ground handling services, which must be effective and productive.
Den tredje frågan rör marktjänsterna, som måste vara effektiva och produktiva.
EnglishWe are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Vi kommer att vara uppmärksamma och följa händelseutvecklingen med intresse.
EnglishIt breaks new ground, but not necessarily in the way in which we talk about it.
Det bryter nya vägar, men inte nödvändigtvis på det sätt som vi diskuterar.
EnglishAmerican military were very quickly on the ground to provide practical aid.
Den amerikanska militären var mycket snabbt på plats för att ge praktiskt stöd.
EnglishDialogue is clearly an acceptable option only if it leads to progress on the ground.
Självklart är en dialog bara godtagbar om den leder till framsteg i samhället.

"ground almonds" bahasa Swedia terjemahan

ground almonds
Swedish
  • malda mandlar
More chevron_right

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

"ground-based observations" bahasa Swedia terjemahan

ground-based observations
Swedish
  • markbaserade observationer
More chevron_right

"ground-based radar" bahasa Swedia terjemahan

ground-based radar
Swedish
  • markbaserad radar
More chevron_right