EN

pushing {kata sifat}

volume_up
pushing
volume_up
rivig {kt sft} (snabb och energisk)

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "pushing":

pushing
English
push

Contoh penggunaan untuk "pushing" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Vi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
EnglishTo overcome such problems, Korea has been pushing a policy of productive welfare.
För att lösa sådana här problem har Korea drivit en politik för produktiv välfärd.
EnglishI hope that the French presidency will succeed in pushing this issue forward.
Jag hoppas att det franska ordförandeskapet lyckas framskrida i den här frågan.
EnglishBut it is easy to see that the arms industry as a whole is pushing the policy.
Men det är lätt att se att det är själva vapenindustrin som driver denna strategi.
EnglishHowever, this does not mean that I am pushing promotion into the background.
Det betyder dock inte att jag skjuter de säljfrämjande åtgärderna i bakgrunden.
EnglishI am really wondering why nobody is asking the governments what they are pushing here.
Jag undrar verkligen varför ingen frågar regeringarna om vad de håller på med.
EnglishI would like to thank the Members of the European Parliament for pushing this issue.
Jag vill tacka er ledamöter i Europaparlamentet för att ni trycker på i denna fråga.
EnglishSo we can actually say that we have been pushing the programme to its limits.
Vi kan faktiskt säga att vi har drivit programmet så långt det är möjligt.
EnglishThe proposal for microfinancing is an initiative that Parliament has been pushing for.
Förslaget om mikrokrediter är ett initiativ där parlamentet varit pådrivande.
EnglishWe need an efficient mechanism for pushing ahead with the positive aspects here.
Vi behöver här en effektivare mekanism för att faktiskt främja det som är positivt i dem.
EnglishMr Cohn-Bendit spoke of windows through which emigrants are pushing their way into Europe.
Daniel Cohn-Bendit talade om fönster genom vilka invandrare tränger sig in i EU.
EnglishWhen Mr Cashman asks us to pursue best practice, he knows he is pushing at an open door.
När Cashman ber oss att använda bästa praxis vet han att han slår in öppna dörrar.
EnglishThen there is Serbia, which is pushing very hard to become a part of the European Union.
Sedan har vi Serbien, som anstränger sig mycket hårt för att bli medlem i EU.
EnglishIt is pushing up charges to the consumer and has led to something like chaos in the market.
Den höjer konsumentpriserna och har lett till ett slags förvirring på marknaden.
EnglishThere were parents pushing children in buggies, with a cigarette hanging over the child.
Jag såg föräldrar som drog barnvagnar med en cigarrett hängande över barnet.
EnglishFor decades, the United States has been pushing for the import of hormone-treated meat.
I årtionden har Förenta staterna kämpat för import av hormonbehandlat kött.
EnglishThe quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
Att du bestämmer. ~~~ Och att du sedan säger till folk vad de skall göra sedan.
EnglishThere was a recent newspaper headline: 'the Convention is pushing aside the social Europe'.
En tidning hade nyligen följande rubrik: ?Konventet utplånar det sociala Europa?.
EnglishFinally, the G20 needs to take a lead in pushing ahead the trade agenda.
Slutligen behöver G20 gå i spetsen för att vi ska komma någon vart på handelsområdet.
EnglishThere was a recent newspaper headline: 'the Convention is pushing aside the social Europe '.
En tidning hade nyligen följande rubrik:? Konventet utplånar det sociala Europa?.