EN request
volume_up
{kata benda}

1. lazim

request (juga: claim, suit)
volume_up
begäran {jender umum}
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning): se protokollet
This request was based on a written request from forty Members.
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
request (juga: desideratum, desire, desiderata)
The Commission’s request for 700 new posts is right, even if it is a huge number.
Kommissionens önskemål om 700 nya tjänster är berättigat, även om antalet är stort.
As policies vary by seller, they may or may not be able to accommodate your change request.
Olika säljare har olika riktlinjer och kan eventuellt inte alltid uppfylla ditt önskemål.
This question is tabled at the request of a constituent from the State of Styria in Austria.
Denna fråga ställs efter önskemål från en medborgare i delstaten Steiermark i Österrike.
request (juga: pleasure, wish)
volume_up
önskan {jender umum}
That is my request, which I would like to make a matter of public record.
Detta är en önskan som jag vill framföra offentligt.
As rapporteur, I actually only had one additional request.
Som föredragande hade jag egentligen bara en önskan att lägga till detta.
Perhaps certain Members could comply with that request.
Kanske skulle vissa ledamöter kunna rätta sig efter denna önskan.
request (juga: appeal, exhortation, invitation, order)
volume_up
uppmaning {jender umum}
I therefore have a practical request to make to the Presidency and the Commission.
Därför vill jag ge ordförandeskapet och kommissionen en konkret uppmaning.
I should like to address this request jointly to Parliament and to the Commission.
Jag vill rikta denna uppmaning till både parlamentet och kommissionen.
We support this request and would ask the EU negotiators to do likewise.
Vi stöder denna uppmaning och ber EU: s förhandlare att göra samma sak.
request
volume_up
efterfrågan {jender umum}
We may request them in the light of public opinion.
Vi kan låta efterfrågan på dem styras av den allmänna opinionen.
We request firmer integrated actions against trafficking networks, as well as concerted actions to discourage the demand for prostitution.
Vi kräver fullt integrerade åtgärder mot människohandelsnätverk liksom samordnade åtgärder för att avskräcka efterfrågan på prostitution.
Parliament also requests that we attend to the sector which has not received all the attention it deserves.
Denna politik för efterfrågan är en central pelare i vår plan för hållbar energipolitik för att möta medborgarnas stora miljöoro.
request (juga: application)
volume_up
anmodan {jender umum}
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
En anmodan om bevisupptagning bör normalt genomföras snabbt.
That is why we support the request for urgent procedure.
Därför stöder vi anmodan om brådskande förfarande.
This is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
Det är mer än hälften av den ursprungliga anmodan för administrativa kostnader på 5,2 procent.
request (juga: appeal, petition, plea, solicitation)
volume_up
bön {jender umum}
Mr President, I have a request; every member has a very precise timetable.
Jag har en bön till er. Varje ledamot har en mycket exakt tidsplanering.
So my first request to you, Commissioner, is to speed up all the individual proposals.
Därför, herr kommissionär, skulle min första bön till er vara att påskynda alla de enskilda förslagen.
I therefore come to my request: you have proposed specific measures to the Commission in your report.
Därför kommer jag nu till min bön: I betänkandet har ni föreslagit kommissionen konkreta steg.
request (juga: petition)
volume_up
hemställan {jender umum}
My request to the Commission therefore comprises three points.
Därför omfattar min hemställan till kommissionen tre punkter.
Madam President, we submitted a request yesterday to vote on the Hautala report first.
Vi lade i går fram en hemställan om att först kunna rösta om Hautala-betänkandet.
Mr van Dam has the floor to present this request.
Ordet går till van Dam för denna hemställan.
request (juga: suit)
volume_up
anhållan {jender umum}
Mr Manzella, I will put your request to the President.
Käre kollega, jag skall framföra er anhållan till ordföranden.
You have responded positively to my request at the opening of the debate this morning.
Ni har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
For those reasons their request was turned down.
Av dessa skäl avvisades deras anhållan.
request
volume_up
anfordran {jender umum}

2. bisnis

request (juga: petition)
volume_up
begäran {jender umum}
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning): se protokollet
This request was based on a written request from forty Members.
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
request (juga: call, claim, demand)
There was a request from our Group for a split vote on the last few words.
Det fanns ett yrkande från vår grupp om separat omröstning om de sista orden.
I have received a request from the PPE Group for a referral to committee.
Jag har mottagit ett yrkande om återförvisning till utskottet av PPE-gruppen.
In addition, I have received a request for a roll call vote.
Dessutom har jag fått ett yrkande om omröstning med namnupprop.
request (juga: call, claim, demand)
volume_up
anfordran {jender umum}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "request":

request

Contoh penggunaan untuk "request" di bahasa Swedia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe have placed this amendment in 6a in order to respond to the PSE Group request.
Vi har infört denna ändring i punkt 6 a för att tillmötesgå PSE-gruppens begäran.
English   Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.
   – Herr talman! Jag vill be om något som rör föredragningslistan för onsdagen.
EnglishThere is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
Jag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
EnglishMr Mombaur, I have not granted Mr Atkins' request: I have simply taken note of it.
Ledamot Mombaur, jag har inte bifallit Atkins begäran, jag har bara noterat den.
EnglishThat is correct, Mr Rübig, but at the moment no such request has been submitted.
Det stämmer, herr Rübig! För närvarande föreligger dock inte något sådant förslag.
EnglishMrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
Fru Müller! Ni har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
EnglishI put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
Omröstning skall ske om Europeiska socialdemokratiska partiets grupps förslag.
EnglishI hope that the Commission will comply with our request and submit a directive.
Jag hoppas att kommissionen tillmötesgår vår begäran och lägger fram ett direktiv.
English- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
- (FR) Herr talman! Min begäran är grundad på artikel 168 i vår arbetsordning.
EnglishLastly, we have taken note of the 700 posts you request from us, Commissioner.
Slutligen har vi noterat de 700 nya tjänster ni begär av oss, fru kommissionär.
EnglishIt can request information and make surprise inspections of business premises.
Den kan också begära upplysningar och göra oanmälda inspektioner hos företagen.
EnglishNor, for safety’s sake, can the Ombudsman obtain any documents he might request.
För säkerhets skull kan inte heller ombudsmannen begära att få ut några handlingar.
EnglishI am therefore voting against his request to protect his parliamentary immunity.
Jag röstar därför mot hans begäran att få sin parlamentariska immunitet fastställd.
EnglishWe can request the presence of the Commissioner. We cannot, however, compel it.
Vi ber att kommissionsledamotens skall vara närvarande, men vi kan inte kräva det.
EnglishThey have asked us to do this and there is no reason not to meet their request.
De har begärt det och det finns ingen anledning att inte göra dem till viljes.
EnglishIn connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’s request.
I det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.
EnglishWe therefore request that budgetary resources be focused on the key actions in 2005.
Vi begär därför att budgetmedel koncentreras till de viktigaste åtgärderna 2005.
EnglishThe Commission’s request for 700 new posts is right, even if it is a huge number.
Kommissionens önskemål om 700 nya tjänster är berättigat, även om antalet är stort.
EnglishThe other group - non-linear services - are supplied at the consumer's request.
Den andra gruppen - icke-linjära tjänster - tillhandahålls på konsumentens begäran.
EnglishMadam President, I request that this is not taken as a topical and urgent motion.
Fru talman! Jag anmodar att detta inte tas upp som en aktuell och brådskande fråga.