PL

do {kata depan}

volume_up
do (juga: przez, od)
Do wstrzyknięcia 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań do fiolki stosuje się strzykawkę.
A syringe is used to inject 20 ml of sterile water for injections into the vial.
do pobudzenie aktywności cytotoksycznej limfocytów w stosunku do komórek docelowych.
Any or all of these activities may contribute to interferon's therapeutic effects.
Mówimy tutaj o konkretnym podburzaniu do działania, do popełnienia przestępstwa.
Here, we are speaking of concrete incitement to act, to commit violence.
do (juga: za, ku)
Sprawozdanie porównuje prawo do dostępu do Internetu z prawem do uczęszczania do szkoły.
The report compares the right to the Internet with the right to attend school.
AUC: ↓ 12 % (↓ 4 do ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 do ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 do ↓ 24)
AUC: ↓ 12 % (↓ 4 to ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 to ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 to ↓ 24)
Potem do Chin, do Indii, do Bentonville, Arkansas, Waszyngtonu i do Sacramento.
We went to China and to India, to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
do (juga: w, na, po, przy, ku, obok, o, o godzinie)
Kryteria kopenhaskie dotyczą w szczególności kandydatów do przystąpienia do Unii.
The Copenhagen criteria are aimed specifically at candidates for accession to the Union.
Dążymy do wyeliminowania tych różnic lub przynajmniej do ich zmniejszenia.
We seek to eliminate these differences, or at least to shrink them.
Posiadamy do dyspozycji zasoby konieczne do wyplenienia skrajnego ubóstwa.
We have the resources at our disposal to eradicate poverty.
Do 2020 r. liczba ta zwiększy się do 5 mld. ~~~ Do 2020 r. liczba ta zwiększy się do 5 mld.
By 2020, that's going from two billion to five billion Internet users.
Flutykazonu furoinian w postaci aerozolu do nosa przeznaczony jest wyłącznie do podawania do nosa.
Fluticasone furoate nasal spray is for administration by the intranasal route only.
Wstrzyknąć insulinę naciskając do końca przycisk do wstrzykiwań, najlepiej kciukiem.
Inject the insulin by using your thumb, if possible, to push in the injection button completely.
do (juga: z, od, ze, przez, ode)
Tymczasem Rosji daleko jest do demokracji i daleko do tego, by być wiarygodnym partnerem.
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
I przechodzili od narodu do narodu, i od królestwa do innego ludu:
And they went about from nation to nation, And from one kingdom to another people.
Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:
For dogs suffering from, or at risk from, mixed parasitic infections:
do (juga: w)
Do wstrzyknięcia 20 ml jałowej wody do wstrzykiwań do fiolki stosuje się strzykawkę.
A syringe is used to inject 20 ml of sterile water for injections into the vial.
Raptiva jest proszkiem i rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Raptiva is a powder and solvent that are made up into a solution for injection.
Ratiograstim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
Ratiograstim is a solution for injection or for infusion (drip into a vein).
Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Może to pomóc Turcji zbliżyć się do Europy, a nie do Bliskiego Wschodu.
This may help Turkey move towards Europe and not towards the Middle East.
W znacznym stopniu przyczyniają się one do realizacji celów lizbońskich.
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
do (juga: , aż do)
W tym przypadku szczepienie zostanie odroczone do chwili powrotu do zdrowia.
In these cases, the vaccination will be postponed until you have recovered.
Dostępne środki powinny zostać zablokowane do momentu spełnienia tych warunków.
The resources that are available should be blocked until these conditions are met.
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiu kroć, ale aż do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
do (juga: aż do)
Czekałem do dzisiaj, by zaprezentować demo prawdziwej technologii.
And so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
Obracać ją do momentu, aż przycisk podania dawki schowa się całkowicie i będzie wyczuwalny opór.
Turn it till the push-button is fully down and you can feel resistance.
A gdy nań nalegali aż do uprzykrzenia, rzekł: Poślijcież.
And when they urged him till he was ashamed, he said, Send.
do (juga: ku, wobec, w stronę)
Albo o szczęściu: "Dążenie do szczęścia = schodzenie ku nieszczęściu.
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Po odstawieniu preparatu ciśnienie krwi stopniowo powraca do wartości początkowych.
After withdrawal of therapy, blood pressure gradually returns toward baseline.
Maksymalny obserwowany wzrost ciśnienia krwi występował do momentu zakończenia infuzji.
The maximal increase in blood pressure has been observed toward the end of infusion.
volume_up
unto {kt dpn} [ktnggln-zaman]
I rzekła Estera do Atacha, wskazując przezeń do Mardocheusza:
Then Esther spake unto Hathach, and gave him a message unto Mordecai [saying]:
Dziedzictwo nasze obrócone jest do obcych, a domy nasze do cudzoziemców.
Our inheritance is turned unto strangers, Our houses unto aliens.
Tedy rzekł Balak do Balaama: Azażem z pilnością nie posyłał do ciebie wzywając cię?
And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee?
EN

do {kata benda}

volume_up
1. percakapan sehari-hari
do (juga: bash)
volume_up
jubel {mask.} [prckpn shr-hr]
2. bahasa Inggris Inggris, percakapan sehari-hari
volume_up
ubaw {mask.} [prckpn shr-hr]
And someone wrote just on YouTube -- it was a YouTube comment: "First time I smiled doing a derivative."
Ktoś napisał na YouTubie: "Pierwszy raz miałem ubaw licząc pochodną.
So, they had a lot of fun doing this.
Mieli niezły ubaw, robiąc to, ale dzieci tam nie wpuścili.

Contoh penggunaan untuk "do" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishPo pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Polishdo Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
PolishFlebogammadif 50 mg/ ml roztwór do infuzji Immunoglobulina ludzka normalna (IVIG)
Flebogammadif 50 mg/ ml solution for infusion Human normal immunoglobulin (IVIg)
PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishAgenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.
Agenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.
PolishZapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości
Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases
PolishBędzie to oznaczało zdolność do produkowania broni jądrowej na skalę przemysłową.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
PolishJest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
PolishMając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
For this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Polishodwołań do traktatu lizbońskiego wzmacniającego działania UE w sprawach karnych,
references to the Treaty of Lisbon strengthening EU action in criminal matters,
PolishMartwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
PolishNie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
PolishWspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Polish., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
PolishTe kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
These criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
PolishByło to minimalne prawo człowieka, prawo do godności ludzkiej, od czasu Antygony.
This has been a minimum human right, the right to human dignity, since Antigone.
PolishChorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
Croatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
PolishHydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi.
Hydrochlorothiazide belongs to a group of medicines called thiazide diuretics.
PolishJaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "do":

do
Polish

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "do":

do