Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "do usługi"

PL

"do usługi" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "do usługi".

Terjemahan serupa untuk "do usługi" dalam bahasa Inggris

do kata benda
English
do kata depan
do
usługi kata benda

Contoh penggunaan untuk "do usługi" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishJeśli używasz Google Apps, Dokumenty Google są dołączone do tej usługi jako część zestawu usług.
If you use Google Apps, Google Docs is included as part of the suite of products.
PolishTo, co właściwie się stało, było przekłamaniem w odniesieniu do dostarczonej usługi.
What actually happened was a misrepresentation as regards the service that was being provided.
PolishPo pierwsze, nadal istnieje wiele znaków zapytania co do sposobu finansowania usługi powszechnej.
Firstly, there are still a lot of question marks over how the universal service is to be funded.
PolishUsługi stanowią do 40 % produktu krajowego brutto Unii.
Services represent up to 40% of the gross domestic product of the Union.
PolishNaczynia też, któreć są oddane do usługi domu Boga twego, oddaj przed Bogiem w Jeruzalemie.
And the vessels that are given thee for the service of the house of thy God, deliver thou before the God of Jerusalem.
PolishMówię tak, bo może ona prowadzić do tego, że usługi staną się lepsze w niektórych ośrodkach, ale gorsze w innych.
I say this because it could lead to services getting better in some centres but worse in others.
PolishByło to inspiracją dla Amazonu do stworzenia usługi sieciowej zwanej Mechanical Turk, po tym właśnie facecie.
This was the inspiration for a web service by Amazon called the Mechanical Turk -- named after this guy.
PolishUwaga: aby przetłumaczyć tekst z odwiedzanej strony, pasek narzędzi Toolbar wysyła go do usługi tłumaczeń Google.
Note: To translate text, Toolbar sends the text of the page you're on to Google's translation service.
PolishNależy dodać do nich inne usługi, takie jak politykę mieszkaniową, służbę zdrowia i świadczenia socjalne.
To these measures we should add a number of other services including housing, health care and social services.
PolishOferowała pasażerom usługi zbliżone do tradycyjnych linii lotniczych i obsługiwała rejsy do najważniejszych portów.
It offered its passengers similar services to those of a traditional airline and flew to major airports.
PolishBrakuje nam jednak przełożenia doskonałych wyników badań na możliwe do sprzedania produkty i usługi.
What we do not have, however, is the conversion of the excellent results from research into marketable products and services.
PolishDostęp do konta usługi Google Checkout można uzyskać za pomocą dowolnego telefonu komórkowego, który może połączyć się z internetem.
You can access your Google Wallet account from any mobile device that can connect to the Internet.
PolishJeśli zdecydujesz się przetłumaczyć stronę, jej tekst jest wysyłany do usługi tłumaczeń Google w celu przetłumaczenia.
If you choose to translate a page, the text of that page is sent to Google's translation service for translation.
PolishPragnę też podkreślić to, co osiągnęliśmy w interesie konsumentów w odniesieniu do dyrektywy w sprawie usługi powszechnej.
I want also to emphasise what we have achieved for consumers in the context of the Universal Service Directive.
PolishAby pomóc kobietom powrócić do pracy musimy polepszyć usługi opieki nad dziećmi i zwiększyć zasiłki na dziecko.
We need to improve child care services and child benefits to help reintegrate women with children back into the work place.
PolishNastępnie są usługi publiczne, do których każdy musi mieć dostęp: usługi socjalne, mieszkania, opieka zdrowotna itp.
Then there are the public services to which everyone must have access: social services, housing, health care and so on.
PolishAktualna infrastruktura i usługi konieczne do organizacji wideokonferencji za pośrednictwem Internetu zostaną rozszerzone i ulepszone.
Existing facilities and services for videoconferencing over the Internet will be extended and improved.
PolishI rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte.
And he said unto me, Unto two thousand and three hundred evenings [and] mornings; then shall the sanctuary be cleansed.
PolishNie trzeba przechodzić do usługi AdSense, aby uzyskać podstawowe informacje o zarobkach.
Once enabled, Blogger will retrieve your AdSense earnings data directly from AdSense so you do not need to go to AdSense to get basic earnings information.
PolishProblemem jest, że ta sama technika może być wykorzystana do pogarszania jakości usługi do nieakceptowanie niskiego poziomu.
The problem is that the same techniques could be utilised to degrade the quality of service to unacceptably low levels.
Kata lain
Polish
  • do usługi

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.