Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "dobra"

PL

"dobra" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
dobra {fem. jmk}
volume_up
dobra {kt sft fem.}
EN
volume_up
dobra {kt seru}
PL

dobra {feminin jamak}

volume_up
1. lazim
dobra (juga: towar, dobro, dorobek)
Wytwarza on dobra publiczne i potrzebuje publicznego europejskiego wsparcia finansowego.
It produces public goods and it needs public European financial support.
Brak w nim troski o dobra należące do całej ludzkości, jak np. woda.
It has no regard for the goods belonging to all mankind, such as water.
Zamienne dobra w ekonomii mogą być rozszerzane i sprzedawane.
Fungible goods in economics can be extended and traded.

Contoh penggunaan untuk "dobra" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishDobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
PolishWszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.
Everyone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
PolishCi z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.
PolishPodłączając kraje bałtyckie do systemu kontynentalnego wykonaliśmy dobrą robotę.
We have done good work in connecting the Baltic countries to the continental system.
PolishSmall Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
The Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
PolishChińczycy mają przynajmniej jedną dobrą cechę: nie robią tajemnicy ze swoich planów.
At least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
PolishMusi pani zapewnić na przyszłość dobrą kondycję tych wspólnie zarządzanych zasobów.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
PolishNa dobrą sprawę w 1500 roku przeciętny Chińczyk był bogatszy od Amerykanina.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
PolishWierzę, że teoria jest dobra, lecz nie przekłada się ona zbyt dobrze na praktykę.
I believe the theory is good, but it is not being applied particularly well.
PolishProtekcjonizm nigdy nie jest dobrą odpowiedzią, a to nie koniec światowej gospodarki.
Protectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
PolishPraca rzecznika jest bez wątpienia zasadniczo dobra.
(DE) Madam President, the Ombudsman's work is undoubtedly fundamentally good.
PolishChcę podziękować sprawozdawcy, który wykonał dobrą robotę, oraz szanownym posłom.
I would like to thank the rapporteur, who has done a good job, and my fellow Members.
PolishDobrą wiadomością jest to, że zanim to zrobi, porozmawia z zainteresowanymi osobami.
The good news is that it intends to do it by first talking to the people involved.
PolishDla dobra skuteczności działania proszę Izbę o poparcie naszej poprawki nr 10.
For the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
PolishOkazało się to dobrą receptą na przykład w przypadku mojego kraju, Finlandii.
This has proven to be a good formula in my own country, Finland, for example.
PolishTen los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.
This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
PolishUważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.
We believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
PolishDla dobra Europy lepiej będzie jeśli Turcja nie stanie się członkiem Unii.
It will be much better for Europe if Turkey does not become a member of the EU.
PolishDziękuję Panu, Panie Pośle Liberadzki, za pana wkład pracy dla dobra nas wszystkich.
I should like to thank Mr Liberadzki for his work, which will benefit us all.
PolishDobrą politykę regionalną prowadzić można tylko przy bliskiej współpracy z regionami.
Good regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "dobra":

dobra