Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "dobra"

PL

"dobra" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
dobra {fem. jmk}
volume_up
dobra {kt sft fem.}
EN
volume_up
dobra {kt seru}

PL dobra
volume_up
{feminin jamak}

1. lazim

dobra (juga: dorobek, dobro, towar)
volume_up
goods {kt bnd}
Wytwarza on dobra publiczne i potrzebuje publicznego europejskiego wsparcia finansowego.
It produces public goods and it needs public European financial support.
Brak w nim troski o dobra należące do całej ludzkości, jak np. woda.
It has no regard for the goods belonging to all mankind, such as water.
Zamienne dobra w ekonomii mogą być rozszerzane i sprzedawane.
Fungible goods in economics can be extended and traded.

2. sejarah

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "dobra":

dobra

Contoh penggunaan untuk "dobra" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishDobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
PolishCi z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.
PolishMusi pani zapewnić na przyszłość dobrą kondycję tych wspólnie zarządzanych zasobów.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
PolishNa dobrą sprawę w 1500 roku przeciętny Chińczyk był bogatszy od Amerykanina.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
PolishProtekcjonizm nigdy nie jest dobrą odpowiedzią, a to nie koniec światowej gospodarki.
Protectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
PolishDla dobra skuteczności działania proszę Izbę o poparcie naszej poprawki nr 10.
For the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
PolishUważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.
We believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
PolishDla dobra Europy lepiej będzie jeśli Turcja nie stanie się członkiem Unii.
It will be much better for Europe if Turkey does not become a member of the EU.
PolishDziękuję Panu, Panie Pośle Liberadzki, za pana wkład pracy dla dobra nas wszystkich.
I should like to thank Mr Liberadzki for his work, which will benefit us all.
PolishMamy dobrą wolę, a także możliwości, żeby stopniowo rozwiązać ten problem.
We have both the will and the means to be able to solve this problem gradually.
PolishI założyliśmy własne studio -- no dobra, to Tibor założył studio, nazwał je M & Company.
And we started a studio. ~~~ Well, Tibor really started the studio, called M&Co.
PolishAle oto, dobra ich nie są w rękach ich; przetoż rada niepobożnych daleka jest odemnie.
Lo, their prosperity is not in their hand: The counsel of the wicked is far from me.
PolishProblemem nie jest jednak ochrona interesu banków, lecz ochrona dobra ogólnego.
The problem is not protecting the interests of banks but protecting the general interest.
Polish. - (FR) Najpierw muszę podziękować pani poseł Lambert za dobrą jakość jej pracy.
in writing. - (FR) I must firstly thank Mrs Lambert for the quality of her work.
PolishXX wieku i jego konsekwencje posłużyły nam za dobrą lekcję.
We have drawn consequences and learnt lessons from the crisis of the 1930s.
PolishMusimy w dalszym ciągu działać dla dobra naszych społeczeństw i przybliżyć im ten Traktat.
We must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
PolishZajmujemy szczególnie dobrą pozycję dzięki temu, co osiągnęliśmy w naszej Unii.
We are uniquely placed because of what we have achieved in our Union.
PolishTo również wróży dobrą atmosferę na listopadowym posiedzeniu uzgadniającym.
This also bodes well for a positive atmosphere at the conciliation meeting in November.
PolishKonieczne jest zatem ustanowienie tego funduszu dla dobra UE i całego świata.
This fund must be introduced, therefore, for the EU and for the world.
PolishPomyślałem, dobra, potrzebuję określić kryteria, według których będę wybierał prace.
So I thought, okay, I have to have some criteria of how to choose work.