Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "jednak"

PL

"jednak" bahasa Inggris terjemahan

EN

"to" bahasa Polandia terjemahan

volume_up
to {kt dpn}
PL
volume_up
to {kt hbg}
PL

jednak {kata hubung}

volume_up
jednak (juga: ale, lecz, z wyjątkiem, zaś)
Mówimy tylko wyłącznie o prawie patentowym; mówmy jednak również o ustaleniu optymalnej formy patentu.
We talk of nothing but patent law; let us also talk about establishing an optimum form for patents.
Nie jest to jednak nic innego, jak czek in blanco.
However, it is anything but a blank cheque.
Jednak nagrałem też wiele radosnych piosenek na pierwszej płycie przy których trwam. ~~~ Ta jednak ma coś innego w sobie.
And I wrote a lot of happy songs on my first record, which I still stand by, but this has got something else in it.
Stabilizacja sytuacji gospodarczej i finansowej nie oznacza jednak, że recesja się zakończyła.
The stabilisation of the economic and financial situation does not mean that the recession is over, however.
Nie wyeliminowano jednak zakażenia drobnoustrojem Mycoplasma hyopneumoniae.
However, infection with Mycoplasma hyopneumoniae was not eliminated.
Dlatego jednak ta zasada powinna być jednak ograniczona do długu publicznego?
Why should this principle be restricted to sovereign debt, however?
Jest to jednak sprawa podlegająca ustawodawstwu krajowemu, a nie umowie.
Nevertheless, this is an issue for domestic legislation, not the Agreement.
Istnieje jednak obszar, w którym Parlament Europejski może wprowadzić udoskonalenia.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
Niemniej jednak przewodniczący Komisji mówi, że ratyfikacja powinna być kontynuowana.
Nevertheless, the Commission President says that ratification is to continue.
Jednak może się okazać konieczne uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych.
Though you might need to have your professional qualifications recognised.
Jakie jednak będą czerwcowe konkluzje w stosunku do strategii 2020?.
What, though, are you going to conclude in June with regard to the 2020 strategy?
Jednak mimo że takie są rynki, żadne społeczeństwo nie może tak żyć.
However, though the markets are that way, no human society can live like that.
jednak (juga: atoli)
Zakres inicjatywy europejskiej nie został jednak jeszcze ostatecznie określony.
The scope of the citizens' initiative, however, is not yet cut and dried.
Jednak nie ma jeszcze wyników badań dotyczących skuteczności tej strategii.
However, definitive studies on the efficiency of this strategy are not yet available.
Wygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
It seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
EN

to {kata depan}

volume_up
to (juga: at, by, from, into)
The report compares the right to the Internet with the right to attend school.
Sprawozdanie porównuje prawo do dostępu do Internetu z prawem do uczęszczania do szkoły.
AUC: ↓ 12 % (↓ 4 to ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 to ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 to ↓ 24)
AUC: ↓ 12 % (↓ 4 do ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 do ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 do ↓ 24)
We went to China and to India, to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
Potem do Chin, do Indii, do Bentonville, Arkansas, Waszyngtonu i do Sacramento.
to (juga: after, for, pro, behind)
I voted for the report because I believe it to be exceptionally important.
Zagłosowałam za sprawozdaniem, ponieważ uważam je za wyjątkowo istotne.
I want to thank the Commission for its statement and the rapporteur for his report.
Chcę podziękować Komisji za deklarację, a sprawozdawcy za sprawozdanie.
I would like to thank my fellow Members for voting in favour of this report.
Chciałbym podziękować posłom za głosowanie za przyjęciem sprawozdania.
to (juga: at, towards, toward, unto)
and it passed along to the side over against the Arabah northward, and went down unto the Arabah;
Stamtąd idzie ku stroni, która jest przeciwko równinom na północy, i ciągnie się ku Araba.
We will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.
Nie będzie, ktoby sądził sprawę twoję ku uleczeniu; lekarstwa ku uleczeniu mieć nie będziesz.

Contoh penggunaan untuk "jednak" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishBędę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.
I will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
PolishByły jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
But there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
PolishSprawozdanie skupia się jednak nie ma nadużyciach, ale na nieprawidłowościach.
The actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
PolishJednak pozytywny zryw, jaki miał miejsce bezpośrednio po referendum zakończył się.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
PolishJednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.
But agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
PolishRównocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
At the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
PolishW tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
PolishDarczyńcy powinni jednak dokonać również uczciwej i krytycznej analizy polityki.
But donors should also make an honest and critical analysis of the policies.
PolishJednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
But again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
PolishJednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
But we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
PolishObserwowano trombocytozę, jednak występowała bardzo rzadko (patrz punkt 4. 4).
Thrombocytosis has been observed but its occurrence is very rare (see section 4.4).
PolishNie chciałbym jednak, żeby ta sytuacja korzystna dla MŚP odbiła się na cenach zakupu.
I would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
PolishMyślę jednak, że są pewne rzeczy - mówiąc konkretnie - które możemy zrobić.
But I think there are some specific things, to be more concrete, that we can do.
PolishNależy jednak mieć jasność, na kim spoczywa odpowiedzialność za taką sytuację euro.
But let us be clear where the responsibility for this situation for the euro lies.
PolishJednak powinniśmy dostrzec, że dla wielu ludzi na świecie, to spory problem.
But we should recognize that for many people in the world, they are a big deal.
PolishJednak tradycyjne inkubatory wymagają prądu i kosztują do 20 tysięcy dolarów.
But traditional incubators require electricity and cost up to 20 thousand dollars.
PolishZaskakujące jest to, że jest to miękkie, a jednak jest także silnym magnesem.
What's unexpected about this is that it's soft, but it's also a strong magnet.
PolishUważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.
But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.
PolishUważam jednak, że pan poseł wspomniał o mnie, nie rozumiejąc systemu spraw pilnych.
But I think he made reference to my not understanding the system of urgencies.
PolishMusimy jednak przyjrzeć się dzisiejszej sytuacji w świetle orzeczeń Trybunału.
But we need to look at today's situation in the light of the Court judgments.