Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "następujący"

PL

"następujący" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
następujący {kt sft mask.}
volume_up
następować {kt krj tidak sempurna}

PL następujący
volume_up
{kata sifat maskulin}

1. lazim

następujący (juga: następny, poniższy)
volume_up
following {kt sft}
Na podstawie wyników badań, zalecany jest następujący schemat dostosowywania dawki:
Based on study results, the following titration guideline is recommended:
Częstość występowania klasyfikuje się w następujący sposób:
The following convention has been used for the classification of frequency:
Zaleca się następujący sposób leczenia indukującego, konsolidującego i podtrzymującego:
The following regimen of induction, consolidation and maintenance therapy is recommended:
następujący (juga: wynikający z)
volume_up
ensuant {kt sft}
następujący (juga: sąsiedni, kolejny, następny, bliski)
volume_up
next {kt sft}
Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad następującymi sprawozdaniami:
Τhe next item is the joint debate on the following reports:
Kolejnym punktem porządku jest wspólna debata na temat następujących sprawozdań:
The next item is the joint debate on the following reports:
Następnym punktem posiedzenia jest debata łączna dotycząca następujących kwestii:
The next item is the joint debate on the following items:
następujący (juga: kolejny, następny, wynikły, następujące)

2. "po czymś"

następujący (juga: wynikający)
volume_up
consequent {kt sft} (on/upon/to sth)
Wraz z powtarzaniem dawkowania i następującą kumulacją stężenia w osoczu, poziom eliminacji osiągał kinetykę zerowego rzędu.
With repeated administration and consequent plasma concentration accumulation, the rate of elimination approached zero-order kinetics.

Contoh penggunaan untuk "następujący" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishPriorytety i zasadnicze cele na rok 2006 można podsumować w następujący sposób:
The priorities and key objectives for 2006 can be summarised as follows:
PolishPlik musi wyraźnie blokować dostęp naszego systemu w następujący sposób:.
The file must explicitly exclude your page from our system visits as follows:
PolishMój wniosek jest następujący: wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za promowanie tej inicjatywy.
My conclusion is this: we all have a responsibility to promote this initiative.
PolishObłokami nakrywa światłość, i rozkazuje jej ukrywać się za obłok następujący.
He covereth his hands with the lightning, And giveth it a charge that it strike the mark.
PolishKomunikat jest następujący: albo podatek będzie miał zasięg globalny, albo go nie będzie.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
PolishPrawdziwy dylemat jest następujący: kto nie wywiąże się ze zobowiązań: obywatele czy plutokracja?
The real dilemma is this: will it be the people or the plutocracy that defaults?
PolishChcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.
I want to give this clear message: coordination alone is not enough.
PolishW badaniach klinicznych pogorszenie czynności nerek definiowano w następujący sposób:
In the clinical trials, renal deterioration was defined as follows:
PolishTo prawo głosu jest przyznawane i podlega rotacji w następujący sposób:
The latter voting rights shall be assigned and shall rotate as follows:
PolishObjętość wstrzyknięcia dla tych pacjentów należy obliczyć w następujący sposób:
The injection volume for these patients should be calculated:
PolishKiedy pacjent jest gotowy do zastrzyku, powinien przygotować dozownik w następujący sposób:
When you are ready to give your injection prepare your pen as follows:
PolishDawkę ibuprofenu należy dostosować do masy ciała dziecka w następujący sposób:
The ibuprofen dose is adjusted to the body weight as follows:
PolishWpłynęła prośba, by przedmiotowy projekt został zmieniony w następujący sposób:
It has been requested that this draft be amended as follows.
PolishSkorygowany wskaźnik należnej masy ciała (AIBW) oblicza się w następujący sposób:
Adjusted ideal body weight (AIBW) is calculated as follows:
PolishObjętość, która ma być wstrzyknięta powinna być obliczona w następujący sposób:
The volume to be injected should be calculated as follows:
PolishAby otrzymać formularz oświadczenia o poufności, należy wysłać wniosek na następujący adres:
Please send your request for the Confidentiality Declaration form to:
Polishob Kiedy pacjent jest gotowy do zastrzyku, powinien przygotować dozownik w następujący sposób:
When you are ready to give your injection prepare your pen as follows:
PolishW tym celu należy przygotować zawartość fiolki w następujący sposób:
For this purpose the contents of the vial are to be used as follows:
PolishDlatego pytanie brzmi w następujący sposób: które podatki powinny zostać podniesione?
The question, therefore, is: which taxes should be increased?
PolishW tym punkcie działania niepożądane klasyfikowane są w następujący sposób:
In this section undesirable effects are defined as follows: