Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "otrzymać"

PL

"otrzymać" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
otrzymać {kt krj sempurna}
PL

otrzymać {verba sempurna}

volume_up
1. lazim
W przeciwnym wypadku dziecko może otrzymać pewną dawkę radioaktywności.
This is because the child may receive some of the radioactivity.
Chcielibyśmy otrzymać odpowiedź Komisji w tej sprawie.
We would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać szczepionkę DUKORAL.
Your doctor will decide if you should receive the vaccine DUKORAL ’
Nie potrzeba -- nie potrzeba czegoś więcej żeby otrzymać coś większego.
You don't need -- you don't need something more to get something more.
Czy mógłbym otrzymać nieco więcej czasu w ramach mojego przydziału?
Will I get a little extra time along with this allocation?
Ale nie powinno to polegać na udzielaniu pomocy, aby otrzymać coś w zamian.
But that should not be about giving aid to get something back.
Powinny one otrzymać środki, które już zostały przekazane do regionu.
They should be given the resources that have already been transferred to the region.
Agencja Praw Podstawowych mogłaby otrzymać uprawnienia na mocy konstytucji europejskiej.
The Fundamental Rights Agency would have been given authority by the European Constitution.
Przepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.
I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
O wiele trudniej jest im otrzymać kredyty niż dużym organizacjom.
It is much harder for them to obtain loans than it is for large corporations.
Mogą otrzymać wsparcie od UE w postaci dotacji, pożyczek i gwarancji.
Can obtain EU funding through grants, loans and guarantees.
badania oraz specjalistyczne konsultacje przed podjęciem decyzji, czy dziecko może otrzymać STAMARIL PASTEUR.
to obtain special advice before advising you if the child can receive STAMARIL.
otrzymać
volume_up
to come in for {kt krj} (criticism/praise)
Wrócimy zatem do tego zagadnienia gdy tylko otrzymamy wniosek Komisji.
So we will come back to that as soon as we have the proposal from the Commission.
W tamtym czasie uniwersytet w Newcastle otrzymał sporo pieniędzy na poprawę nauczania w Indiach.
At that time, a large amount of money had come into Newcastle University to improve schooling in India.
Otrzymaliśmy dzięki temu wyraźny dowód, że często przewidywania i wizje doświadczonych ekonomistów nie spełniają się.
We have here clear evidence that predictions and visions from experienced economists often do not come to fruition.
2. "wiadomość od kogoś"
otrzymać
volume_up
to hear {kt krj} (from sb)
Myślę, że taki sygnał chcą jutro od nas otrzymać.
I think that is the message they will be waiting to hear tomorrow.
Chciałbym otrzymać potwierdzenie od Komisarza Tajaniego, czy to ostatnie założenie zostanie uwzględnione.
I would be interested to hear Commissioner Tajani confirm whether this last supposition would be taken into account.
Słyszałam od pasterzy że wykorzystali otrzymane pieniądze na zakup kilku kolejnych kóz.
So I would hear from goat herders who had used that money that they had received to buy a few more goats.

Contoh penggunaan untuk "otrzymać" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishW przypadku przyjęcia wniosku krewni lub partner powinni otrzymać kartę pobytu.
If the application is accepted, they should be issued with a residence card.
PolishZatem, co rozumie się samo przez się, musimy najpierw oficjalnie otrzymać ten tekst.
We do need this text officially first, therefore - that should go without saying.
PolishSą dwie kwestie, na temat których chciałbym otrzymać odpowiedź od pana komisarza.
There are two points that I would like the Commissioner to shed some light on for me.
PolishJeżeli mamy udzielić absolutorium, musimy otrzymać pewne bardzo dobre wyjaśnienia.
If we are to recommend discharge, there must be some very good explanations.
PolishJeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.
If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
PolishPrzepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.
I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
PolishW przypadku przedawkowania pacjenci powinni otrzymać leczenie objawowe i podtrzymujące.
In case of overdose, patients should be managed by symptomatic and supportive care.
PolishNawet ambasador nie może się z nimi spotkać ani też otrzymać żadnych informacji.
Even the ambassador is refused a meeting and is not given information.
PolishTe państwa muszą otrzymać możliwość stopniowego budowania sprawnej gospodarki publicznej.
It must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
PolishZ tego powodu strategia ta nie powinna otrzymać żadnych konkretnych funduszy.
For this reason, the Strategy should not be allocated any specific funds.
PolishPowinniśmy otrzymać jego decyzję, jednak czy jest to wystarczające rozwiązanie?
We shall also be given its decision, but is that enough of a solution?
PolishJeśli masz ich nieco więcej, możesz otrzymać jeszcze bardziej złożone przedmioty.
And where you have slightly more complex things, you can get slightly more complex things.
PolishChorzy leczeni produktem RoActemra powinni otrzymać Kartę ostrzegawczą dla pacjenta.
Patients treated with RoActemra should be given the Patient Alert Card.
PolishPacjenci zawsze będą woleli otrzymać opiekę zdrowotną blisko swojego miejsca zamieszkania.
Patients will always prefer to receive health care close to where they live.
PolishMożna wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.
And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.
PolishPacjenci leczeni produktem TYSABRI muszą otrzymać kartę ostrzegawczą pacjenta.
Patients treated with TYSABRI must be given the patient alert card.
PolishObywatele Europy muszą otrzymać instrument umożliwiający im egzekwowanie swoich praw.
European citizens must be given an instrument to enforce their rights.
PolishPowinny one otrzymać środki, które już zostały przekazane do regionu.
They should be given the resources that have already been transferred to the region.
PolishJedynym sposobem aby otrzymać ostateczny wynik jest, obserwacja jak ten wynik się rozwija.
The only way to find its outcome is, effectively, just to watch it evolve.
PolishI, jak ujmuje to Dan Dennet, jeśli je mamy, musimy otrzymać ewolucję.
And as Dan Dennett puts it, if you have those, then you must get evolution.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "otrzymać":

otrzymać