Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "państwo"

PL

"państwo" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
państwo {kt gnt bnd}
EN
PL

państwo {netral}

volume_up
Uwagi odnośnie głosowania będą Państwo mogli wygłosić jutro.
Ladies and gentlemen, you will be able to comment on the vote tomorrow.
I to nie jest problem marginalny, drodzy państwo, ten problem istnieje w rzeczywistości.
This is not a marginal problem, ladies and gentlemen. It is very real.
Wreszcie, Szanowni Państwo, władze stosują surową politykę korekt budżetowych.
Finally, ladies and gentlemen, the authorities are applying harsh fiscal adjustment policies.
państwo (juga: stan, byt)
Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
Religion should be protected from the State - the European State, in particular.
Stanowią one zobowiązanie państwa członkowskiego podejmowane przez samo to państwo.
These conditions are commitments of the Member State that are undertaken by the state itself.
To nie jest państwo, które poniosło klęskę; to państwo z pewnymi niedociągnięciami i musimy je wspierać.
This is not a failed state; it is a state with failings that we must support.
państwo
Państwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
(FR) Mr President, Mr Kohout, Mrs Ashton, I have listened to what you have said.
Powtarzam jeszcze raz, iż pytania te będziecie musieli państwo zadać Komisji.
(PT) Mr President, Mrs Miguélez, once again I must say that you will have to put these questions to the Commission.
państwo (juga: kraj, wieś)
Jest to państwo znajdujące się bardzo blisko nas, państwo, do którego my chcemy się zbliżyć.
This is a country that is very close to us and a country we want to be closer to.
Negocjują państwo z państwami trzecimi; określają państwo warunki współpracy.
You negotiate with third country partners; you set the terms of cooperation.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
This country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.

Contoh penggunaan untuk "państwo" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishJest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
PolishJak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.
As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
PolishReligia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
Religion should be protected from the State - the European State, in particular.
PolishW tym kontekście wspominali państwo też o regionach naddunajskim i czarnomorskim.
The Danube region and the Black Sea region have been mentioned in this connection.
PolishCzy każde państwo członkowskie musi wprowadzić tę usługę prawidłowo i w całości?
Must every Member State implement this service correctly and in its entirety?
PolishJednak z drugiej strony, obywatele w coraz mniejszym stopniu kontrolują państwo.
On the other hand, however, citizens have less and less control of the state.
PolishCzy zgadzają się państwo z opinią przewodniczącego UEFA i do jakiego stopnia?
Do you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
PolishKomisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
The Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
PolishCzy widzieli Państwo, że ludzie z nożami to byli policjanci prezydenta Mubaraka?
Did you see that the people who came with knives were Mr Mubarak's policemen?
PolishPani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Unia Europejska i Rosja są partnerami.
Madam President, honourable Members, the European Union and Russia are partners.
PolishWiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.
You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
PolishKażde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.
PolishSzkodzicie państwo pewnym sprawom za pomocą klauzuli rendez-vous, w tym celowi 20%.
You are undermining things with the rendez-vous clause, including the 20% target.
PolishTo państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
This country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
PolishPracą tą, jak państwo wiedzą, rządzi kilka podstawowych zasad, które są nam wspólne.
The work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
PolishKiedy wreszcie zrozumieją państwo, że Unia Europejska jest nasycona imigrantami?
When will you realise that the European Union is saturated with immigrants?
PolishTaka jest rola prezydencji i to musi Portugalia uczynić jako państwo członkowskie.
That is the Presidency's role, and that is what Portugal must do as a Member State.
PolishMacie państwo nazwy na listach do głosowania, więc nie ma potrzeby ich powtarzać.
You have the names on the voting lists, and thus there is no need to repeat them.
Polish(DE) Jak więc państwo widzą, nawet firmy prawnicze przyznają, że są lobbystami.
(DE) As you see, even the law firms themselves are admitting that they are lobbyists.
PolishSprawozdanie Parlamentu pokazuje, jakie znaczenie państwo przypisują temu obszarowi.
Parliament's report reflects the importance which you too attach to this area.