Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "posłużyć się"

PL

"posłużyć się" bahasa Inggris terjemahan

PL

posłużyć się {kata kerja refleksif}

volume_up
posłużyć się (juga: obchodzić się, używać, użyć, korzystać)
W trudnej sytuacji należy jednak posłużyć się zdrowym rozsądkiem.
But in a difficult situation, let us use common sense.
Posłużyć się nauką by, no wiecie, spojrzeć wstecz i powiedzieć "Hmm, ciekawe co oni sobie myśleli?
Use science to, you know, work backwards and say, "Well, really, what were they thinking?"
Chciałabym w swojej wypowiedzi posłużyć się trzema słowami.
I should just like to use three words.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "posłużyć się":

posłużyć się

Terjemahan serupa untuk "posłużyć się" dalam bahasa Inggris

posłużyć kata kerja
English
się kata ganti benda

Contoh penggunaan untuk "posłużyć się" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishRzecz raczej w tym, jakimi środkami chcemy się posłużyć, by ten cel osiągnąć.
The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.
PolishOto w jaki sposób można posłużyć się ulgami podatkowymi, by wprowadzić nowe modele na drogi.
This is how tax incentives can be used to get new models onto the streets.
PolishNiech mi będzie wolno posłużyć się cytatem z jednego ze wspomnianych sprawozdań.
Allow me to quote from one of these reports.
PolishNarzędzia, którymi możemy się posłużyć, są jednak bardzo zróżnicowane.
The instruments to achieve this vary greatly, however.
PolishW tym przypadku możemy także posłużyć się danymi Komisji Europejskiej.
Here again we can turn to the Commission's figures.
PolishAby uzyskać optymalny rozmiar cząstek leku Ventavis, należy posłużyć się zielonym deflektorem.
To obtain the optimal droplet size for the administration of Ventavis the green baffle plate should be used.
PolishAle tutaj każdy może posłużyć się intuicją.
But here, every student is on a level playing field of intuition.
PolishTrzeba się posłużyć pewną sztuczką. ~~~ Mianowicie dostarczyć światło do mózgu. ~~~ Mózg nie czuje bólu.
There's one other magic trick you need to make this all happen, and that's the ability to get light into the brain.
PolishSpróbuję posłużyć się retoryką "europeistyczną”.
I will make an attempt with Europeanist rhetoric.
PolishMusiałam posłużyć się licencją artystyczną.
And I have to take a little bit of artistic license.
PolishAby nauczyć się sposobu wyboru miejsca wstrzyknięcia, należy posłużyć się schematem rotacji zamieszczonym na końcu tego Aneksu.
Please refer to the rotation schedule at the end of this Annex to learn how to choose an injection site.
PolishJakim wsparciem może się posłużyć inicjatywa?
What support can be used for an initiative?
PolishInstytucje finansowe zdecydowały się posłużyć tymi instrumentami jako sposobem uniknięcia regulacji narzuconych rynkowi kapitałowemu.
Financial institutions therefore chose these instruments as ways of avoiding the regulations of the capital market.
PolishKilka tygodni temu Boeing publicznie odrzucił ostatnią "gałązkę oliwną”, o ile mogę posłużyć się taką metaforą, będącą propozycją Airbusa.
A few weeks ago Boeing publically rejected the latest olive branch, if I can call it that, proffered by Airbus.
PolishMamy dziś - jeśli wolno mi posłużyć się przykładem państwa sprawującego obecnie prezydencję - nadwyżkę w handlu surowcami rolnymi wynoszącą siedem miliardów euro.
We have today, if I could take the country of the Presidency, EUR 7 billion in surplus trade in agricultural commodities.
PolishJaki jest sens finansowania i nadzorowania wyborów, skoro po nich nie liczymy się z tymi, którzy wolą pójść do urn wyborczych niż posłużyć się bronią?
What is the point of financing and supervising elections, if we then refuse to recognise those who have chosen the ballot box over arms?
PolishMyślę, że w tym celu mogę posłużyć się holenderskim przysłowiem, które mówi, że: "Wszyscy mnisi z tego samego zakonu powinni nosić takie same habity”.
I think that one way in which I can do that is by using the Dutch proverb: 'All monks of the same order should have to wear the same habit'.
PolishBy posłużyć się przykładem Rumunii: kobietę, byłą posłankę do Parlamentu Europejskiego, wybrano na przewodniczącą Izby Deputowanych rumuńskiego parlamentu.
Taking the example of Romania, the election of a woman, a former MEP, as President of the Romanian Parliament's Chamber of Deputies marks a first.
PolishOczekujemy, że dzisiaj otrzymamy obietnicę pełnego uczestnictwa w ACTA; jeżeli nie, na zakończenie będę musiał posłużyć się klasycznym sformułowaniem: zobaczymy się w sądzie.
We expect you to promise us today full participation in ACTA; if not, I will have to conclude with a classic response: see you in court.
PolishBez wątpienia taką klauzulą będzie można się posłużyć również w przypadkach małżeństw między obywatelami Norwegii/państwa członkowskiego czy Szwajcarii/państwa członkowskiego.
No doubt this antidiscrimination clause will still allow us to apply it, for example, to Switzerland/Member State or Norway/Member State marriages.