Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "posiadać"

PL

"posiadać" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
posiadać {kt krj tidak sempurna}

PL posiadać
volume_up
{verba tidak sempurna}

posiadać (juga: nabyć, nabywać, otrzymywać, otrzymać)
volume_up
to have {kt krj}
Musimy posiadać teraz specjalne uprawnienia, aby przedyskutować treść zamiast procedury.
We must now have special powers to discuss the content instead of the process.
Musisz też posiadać umiejętności niezbędne by rozkręcić firmę.
And then you have to have the skills that it takes to get a company going.
Jednak w tym celu Europa musi posiadać normy dotyczące kwalifikacji.
However, for this, Europe must have standards when it comes to qualifications.
posiadać (juga: pokonać, mieć na własność)
volume_up
to own {kt krj}
Ci ludzie bardziej lubią to co posiadają, chociaż nie wiedzą, że to posiadają.
These people like better the one they own, but they don't know they own it.
Co więcej, polityka arktyczna UE musi posiadać własną strategię i powinna być wspólnie koordynowana.
Furthermore, the EU's Arctic policy needs its own strategy, and it should be jointly coordinated.
Ludzie z Zachodu, 19% całej populacji, posiadają dwie trzecie jej bogactwa.
19 percent of the world's population today, Westerners own two-thirds of its wealth.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "posiadać":

posiadać

Contoh penggunaan untuk "posiadać" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishW imię bezpieczeństwa musimy posiadać kilka niezależnych od siebie źródeł energii.
In the interests of security, we need several mutually independent sources of energy.
PolishProblemy Irlandii będą trwać tak długo, jak długo posiadać będzie wspólną walutę.
The problems of Ireland are going to carry on for as long as it is in the single currency.
PolishInformacje dostarczane pacjentom powinny posiadać następujące główne cechy:
The information supplied to patients should fulfil the following main characteristics:
PolishPierwszeństwo musi posiadać swoboda wyboru przez konsumentów najkorzystniejszego prawodawstwa.
The consumer's freedom to choose the most favourable legislation must prevail.
PolishW każdym razie w całej Europie VET powinien posiadać taki sam status jak kształcenie ogólne.
At all events, VET should enjoy the same status as general education throughout Europe.
Polishposiadać zezwolenie odpowiednich organów państwa członkowskiego. r
must be authorised by the competent authority of the Member State.
PolishObywatele trzech państw członkowskich EU nadal muszą posiadać wizę, by wjechać na terytorium Kanady.
Citizens of three EU Member States still require visas to enter Canada.
PolishCzy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Do I need a social security number before I start working?
PolishKażde państwo członkowskie powinno posiadać minimalny udział w średnich płatnościach bezpośrednich w UE.
Each Member State should receive a minimum percentage of the EU average direct payments.
PolishMusimy posiadać wolność realizowania naszych myśli, ponieważ jest to niezbędne w poszukiwaniu prawdy.
We need to be free to follow our thoughts because this is essential in getting at the truth.
PolishZ Power over Ethernet (PoE)nie musisz nawet posiadać gniazda prądu w bliskiej odległości kamery.
With power over Ethernet (PoE) you don’t even need a power outlet in close proximity to your camera.
PolishLekarz powinien posiadać doświadczenie w leczeniu padaczki.
The doctor should be experienced in the treatment of epilepsy.
PolishCzy my w Europie spodziewaliśmy się pozbawienia nas szansy, aby posiadać przewagę technologiczną?
Were we in Europe expected to deprive ourselves of the chance to be at the cutting edge of technology?
PolishJesteście osobami, które mają szczęście posiadać znaczące wpływy.
You, however, are blessed with the gift of influence.
PolishAgencja powinna posiadać właściwe możliwości decyzyjne.
The Agency should be given sufficient decision-making powers.
PolishJeśli terroryzm ma charakter globalny, to nasza odpowiedź musi być stanowcza, ale również musi posiadać globalny charakter.
If terrorism is global, our response must be absolutely firm but likewise global.
PolishMusimy posiadać informacje na temat postrzegania zdrowia przez nasze społeczeństwo i jego podatności na różne choroby.
We must know our society's perception of health, its susceptibility to different illnesses.
PolishChcemy posiadać wysokiej jakości usługi publiczne.
And we want to see high-quality public services.
PolishZ tego względu banknoty euro muszą posiadać skuteczne zabezpieczenia łatwe do rozpoznania przez użytkowników.
Euro banknotes must therefore incorporate effective security features that are easily recognisable to the public.
PolishNiektórzy obywatele chcą posiadać takie informacje, aby móc dokonać świadomych wyborów przy zakupach produktów.
There are citizens who want to know this information so that they can make a responsible choice when buying products.