Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "powierzyć"

PL

"powierzyć" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
powierzyć {kt krj sempurna}

PL powierzyć
volume_up
{kata kerja}

powierzyć (juga: powierzać)
Moim zdaniem oczywiste jest, że ustawodawca miał zamiar powierzyć przyjmowanie takich środków wyłącznie Radzie.
I believe it is clear that the legislator intended to entrust adoption of such measures exclusively to the Council.
Kwestię finansowania opłat za ochronę należy powierzyć poszczególnym państwom członkowskim.
The issue of financing security charges should be entrusted to the individual Member States.
Czy to zadanie monitorowania walki z nielegalną eksploatacją zasobów należy powierzyć MONUC?
Should this task of monitoring the fight against illegal exploitation be entrusted to MONUC?
powierzyć (juga: poruczyć)
Moim zdaniem oczywiste jest, że ustawodawca miał zamiar powierzyć przyjmowanie takich środków wyłącznie Radzie.
I believe it is clear that the legislator intended to entrust adoption of such measures exclusively to the Council.
to entrust sth to sb’s safekeeping
to entrust sth to sb’s safekeeping
powierzyć (juga: powierzać)
Albowiem jeźli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę; jeźli poniewolnie, szafarstwa mi powierzono.
For if I do this of mine own will, I have a reward: but if not of mine own will, I have a stewardship intrusted to me.
volume_up
to tell {kt krj}
Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział przewodniczący Komisji, a mianowicie, że zadanie to zostanie powierzone nowej Komisji.
I can only repeat what the Commission President has already told you, that this will be handed over to the new Commission.
Korzystając z okazji powiem jeszcze, że to wielki zaszczyt sprawować tę funkcję powierzoną mi przez prezydenta Republiki.
I would also like to take this opportunity to tell you that it is a great honour for me to have this responsibility, which has been entrusted to me by the President of the Republic.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "powierzyć":

powierzyć

Contoh penggunaan untuk "powierzyć" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishW trakcie szczytu trzeba będzie powierzyć odpowiedzialność za przegląd finansowy Komisji.
The summit must pass the responsibility for this financial review to the Commission.
PolishMoja Grupa zdecydowała ok. 25 minut temu, żeby powierzyć mi zadanie przedstawiania tego wniosku.
My group decided, about 25 minutes ago, to assign me the task of tabling the motion.
PolishZadanie to należy w całości powierzyć organowi wspólnotowemu a nie lokalnemu lub krajowemu.
This task should be wholly assigned to a Community authority, not a local or national one.
PolishPowinniśmy z powrotem powierzyć generowanie pieniędzy sektorowi publicznemu.
We need to return the generation of money to the public sector.
PolishKwestię finansowania opłat za ochronę należy powierzyć poszczególnym państwom członkowskim.
The issue of financing security charges should be entrusted to the individual Member States.
PolishCzy to zadanie monitorowania walki z nielegalną eksploatacją zasobów należy powierzyć MONUC?
Should this task of monitoring the fight against illegal exploitation be entrusted to MONUC?
PolishJedna sądzi, że powinienem mieć program nuklearny, druga że nie można mi go powierzyć.
Part of me thinks I should have a nuclear program, the other part thinks I can't be trusted with one.
PolishNie możemy powierzyć UE nowych zadań i następnie za to nie zapłacić.
We cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them.
PolishProszę powierzyć ministrów finansów Jean-Claude'owi Junckerowi.
Leave the finance ministers to Jean-Claude Juncker.
PolishUważam, że w przyszłości sprawę rozstrzygnięcia takiego problemu powinno się powierzyć politykom, a nie prawnikom.
I think that from now on it should be left not to the lawyers but to the politicians to resolve this problem.
PolishSzczerze mówiąc, to trochę tak, jak gdyby powierzyć Chińczykowi zadanie zdefiniowania europejskiej strategii ochrony handlu.
Frankly, it is a bit like entrusting a Chinese person with the task of defining Europe's trade protection policy.
PolishMandat tej agencji jest ograniczony, a świetnie pasowałoby powierzyć jej to zadanie.
This agency's remit is limited and it would be very well-placed to tackle this task, if we increased its funding.
PolishCo się zaś tyczy spraw włączenia i integracji, moim zdaniem należy powierzyć je komisarzowi do spraw społecznych.
When it comes to matters of inclusion and integration, however, my idea is to make this the responsibility of the Social Affairs Commissioner.
Polishpowierzyć coś opiece kogoś
Polishpowierzyć coś komuś
PolishJednak należy zrozumieć, że edukacja, służba zdrowia itd. mają wymiar, którego nie można powierzyć jedynie prywatnej inicjatywie.
However, it should be understood that education, health, etc. have a dimension that cannot be submitted purely and strictly to private enterprise.
PolishProblem tkwi w tym, jak zdecydować, komu powierzyć władzę nad tymi decyzjami i jak zagwarantować, że taki organ nie nadużyje swoich uprawnień?
But the problem is, how do you decide who is in power to make these decisions and how do you make sure that they do not abuse their power?
PolishSądzę, że należy powierzyć partnerom zadanie przedstawienia propozycji w tej dziedzinie, ponieważ to oni najlepiej nadają się do tej roli.
I believe that the social partners should also be entrusted with the task of making proposals in this area, because they are the best placed to do so.
PolishJednak oznacza to również, że państwa członkowskie nie mogą powierzyć UE znacznych dodatkowych obowiązków bez zapewnienia koniecznych zasobów.
That also means, however, that the Member States cannot give the EU significant additional responsibilities without providing the necessary resources.
PolishUważamy jednak, że w trosce o poszanowanie odmienności systemów prawnych państw członkowskich możemy powierzyć kwestię tej definicji Trybunałowi Sprawiedliwości.
We feel that, for the sake of respecting the diversity of the Member States' legal systems, we can put our trust in the Court of Justice.