Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "przybrać"

PL

"przybrać" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
przybrać {kt krj sempurna}
PL

przybrać {verba sempurna}

volume_up
1. lazim
Sytuacja polityczna i gospodarcza w Zimbabwe przybrała, jak się dowiadujemy, "wymiar zagrożenia życia”.
The political and economic situation in Zimbabwe has reportedly assumed 'life-threatening proportions'.
(EL) Pani przewodnicząca! Teraz gdy mamy lato i warunki pogodowe, zwłaszcza w Grecji i na Morzu Śródziemnym, są dobre, nielegalna imigracja przybierze niestety większe rozmiary.
(EL) Madam President, Now that the summer is here and weather conditions are good, particularly in Greece and the Mediterranean, illegal immigration will unfortunately assume major proportions.
Musimy również rozważyć, jaki kształt powinny przybrać najbliższe główne misje służące badaniu układu słonecznego.
We will also have to consider what form the next major missions to research the solar system should take.
Stosunki pomiędzy UE a Rosją muszą przybrać formę prawdziwego, a nie tylko udawanego partnerstwa.
The relationship between the EU and Russia must take the form of a genuine partnership, and not just a feigned partnership.
Solidarność ta może przybrać różne formy pomocy, na przykład, jeżeli granice zewnętrzne znajdują się pod presją.
This solidarity can take different forms by assisting, for instance, where the external border is under pressure.
przybrać (juga: przystroić)
volume_up
to bedight {kt krj} [ark./kuno]

Contoh penggunaan untuk "przybrać" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishZwracam się do Rady i Komisji, by określiły jaką formę ich zdaniem taki organ europejski powinien przybrać?
Council and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
PolishInnymi słowy, jeżeli ten temat może przybrać atrakcyjną formę, to pieniądze na pewno się znajdą.
In other words, if the theme can be made to look attractive, the money will surely be found.
PolishZaradzenie szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu może przybrać różne formy w zależności od rodzaju szkody:
Environmental damage may be remedied in different ways depending on the type of damage:
PolishMusimy również rozważyć, jaki kształt powinny przybrać najbliższe główne misje służące badaniu układu słonecznego.
We will also have to consider what form the next major missions to research the solar system should take.
PolishStosunki pomiędzy UE a Rosją muszą przybrać formę prawdziwego, a nie tylko udawanego partnerstwa.
The relationship between the EU and Russia must take the form of a genuine partnership, and not just a feigned partnership.
PolishWyolbrzymianie jednak może przybrać rozmiary szaleństwa.
However, hyperbole can turn to insanity.
PolishUbolewam, potępiam, wzywam, domagam się, ale musimy też działać, a te działania muszą przybrać zróżnicowane formy.
I deplore, I condemn, I urge, I demand, but we also need to act and that action has to come in different forms.
PolishSolidarność ta może przybrać różne formy pomocy, na przykład, jeżeli granice zewnętrzne znajdują się pod presją.
This solidarity can take different forms by assisting, for instance, where the external border is under pressure.
PolishNa koniec chcę poruszyć sprawę kryzysu humanitarnego w Iraku, który może przybrać rozmiary katastrofy.
Finally, I would like to raise the issue of the humanitarian crisis in Iraq, which is about to reach catastrophic proportions.
PolishHistoria Europy pokazała formy, jakie może przybrać ekstremizm, wojowniczy nacjonalizm i ideologiczny radykalizm.
The history of Europe has shown the forms that extremism, militant nationalism and ideological radicalism can take.
PolishTak jak w przypadku ściany, kiedy chciałam być do niej bardziej podobna, tak w tym projekcie chciałabym przybrać formę podobną do lodowca.
And just as with the wall, how I wanted to be more wall-like, with this project, I'd actually like to take more a of glacial pace.
PolishWspółpraca może przybrać różne formy – umów produkcyjnych, spółek joint venture, franszyzy, transferu technologii oraz wspólnych projektów badawczych.
Cooperation can take various forms – production agreements, joint ventures, franchises, technology transfer and joint research projects.
PolishPo takich wstrząsach wydarzenia w kraju mogą przybrać niebezpieczny obrót w kierunku wzmocnienia fanatyzmu religijnego i ograniczenia praw człowieka.
After such shocks, events in the country may take a dangerous turn towards strengthening religious fanaticism and restricting human rights.
Polishprzybrać na wadze
PolishNie jest to oczywiście pierwszy raz, kiedy pani poseł Lulling i ja wchodzimy w konflikt w odniesieniu do formy, jaką akcyza powinna przybrać w Europie.
Of course, it is not the first time we have come into conflict with each other, Mrs Lulling and I, on the form excise duty should take in Europe.
PolishMogą przybrać one formę miejscowych reakcji skórnych, takich jak zaczerwienienie, podrażnienie lub ból, które zazwyczaj szybko ustępują po
They may take the form of local skin reactions, such as reddening of the skin, irritation or pain, which usually disappear quickly after termination of the infusion.
PolishPrzez wiele miesięcy zastanawialiśmy się i prowadziliśmy debaty nad kształtem, jaki powinna przybrać strategia Europa 2020, ale mamy wytyczne dotyczące zatrudnienia.
We have had months of introspection and debates about what shape the Europe 2020 Strategy should take, but we have the Employment Guidelines.
PolishJeśli solidarność ma przybrać konkretną formę, wszystkie państwa muszą przyjąć jednakową odpowiedzialność za wysiedlanych, którzy uciekają z Libii do Europy.
And for solidarity to be concrete, it must mean that all Member States shoulder responsibility for the displaced people who are fleeing Libya towards Europe.
Polish. ~~~ (Śmiech) Jest zmienna i może przybrać wiele form, niektóre bardzo ciche, inne kreatywne i ciekawe... ~~~ Dzięki niej odkrywa się zachwyt na nowo.
(Laughter) Play's a shapeshifter, and it can take many forms, some of which are more quiet, imaginative, curious -- maybe where wonder is discovered anew.
PolishDlatego eskalacja przemocy, której jesteśmy dziś świadkami i która może przybrać na sile w przyszłości, nie jest najlepszą wizytówką pozwalającą na uzyskanie specjalnego statusu.
Therefore, this escalation of violence that we are currently witnessing, which may intensify in the future, is not the best calling card for advanced status.