Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "stosowny"

PL

"stosowny" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
stosowny {kt sft mask.}

PL stosowny
volume_up
{kata sifat maskulin}

stosowny (juga: odpowiedni, właściwy, pasujący)
Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.
We therefore agree with the proposal in this question, which seems to us highly appropriate.
Zostanie on przekazany innym grupom jako stosowny i zastanowimy się, jak rozwiązać tę kwestię.
It will be passed on to the other groups as appropriate and we will see how the matter can be resolved.
Moment na przeprowadzenie oceny jest szczególnie stosowny, ponieważ kadencja prezydenta Luli zbliża się do końca.
The moment for such an assessment is particularly appropriate as President Lula's term in office approaches its end.
stosowny (juga: odpowiedni, właściwy, trafny)
volume_up
apposite {kt sft}
(HU) Panie przewodniczący! Gdy papież Benedykt XVI przemawiał do węgierskich biskupów w sprawie trudnej spuścizny po długiej erze rządów komunistycznych, było to zupełnie stosowne.
(HU) Mr President, when Pope Benedict XVI spoke to the Hungarian bishops regarding the burdensome legacy of the long era of Communist rule, it was most apposite.
stosowny (juga: trafny, à propos)
volume_up
apropos {kt sft}
volume_up
congruent {kt sft} [resmi]
stosowny (juga: odpowiedni)
volume_up
congruous {kt sft} [resmi]
stosowny (juga: należny, planowy, planowany, należyty)
volume_up
due {kt sft}
Mamy nadzieję, że w stosownym czasie uda się osiągnąć postęp również w innych dziedzinach.
We are hopeful that progress can be extended to other tracks in due course.
(Mówca zgodził się odpowiedzieć w stosownym czasie na pytanie zgodnie z procedurą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust.
(The speaker agreed to reply IN DUE COURSE to a blue card question under Rule 149(8))
Menitorix nie powinien być stosowny u dzieci w wieku powyżej 2 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki w tej grupie wiekowej.
Menitorix is not recommended for use in children above 2 years of age due to a lack of data on safety and efficacy.
volume_up
fitting {kt sft}
Należy propagować rokowania zbiorowe, które to zagadnienie porusza także pan Mavrommatis w swoim sprawozdaniu, jako najbardziej stosowne i trafne rozwiązanie dla sektora sportu.
Collective bargaining, a matter which Mr Mavrommatis also addresses in his report, should be promoted as the most suitable and fitting solution for the sport sector.
stosowny (juga: właściwy, godziwy, porządny, słuszny)
volume_up
proper {kt sft}
Wówczas potępiono Włochy i nadal nie przedłożono żadnego stosownego planu.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Ochrona naszych wartości jest dla Europy działaniem ważnym i stosownym!
Protecting our values is a strong and proper action for Europe!
Również z tego powodu jednak należało przeprowadzić stosowną procedurę.
However, for this reason also, a proper procedure could have been carried out.
stosowny (juga: odpowiedni, godziwy, porządny, dogodny)
volume_up
suitable {kt sft}
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Należy koniecznie ustanowić stosowne ramy w celu zredukowania stopnia narażenia na chemikalia.
It is essential that a suitable framework is established to reduce exposure to chemicals.
W związku z tym konieczne jest określenie stosownych pozycji budżetowych, aby umożliwić te przesunięcia.
It is therefore necessary to identify suitable budget headings for making these transfers.
stosowny (juga: przyjemny, miły, jowialny, odpowiedni)
volume_up
congenial {kt sft}
stosowny (juga: odpowiedni, przyzwoity)
volume_up
decorous {kt sft}
stosowny (juga: etyczny)
volume_up
ethical {kt sft}
stosowny (juga: wskazany, roztropny, polecany, słuszny)
volume_up
advisable {kt sft}
Komisja powinna także zaproponować stosowne uregulowanie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku.
It would also be advisable for the Commission to propose a proper regulation on general product safety and market surveillance.

Contoh penggunaan untuk "stosowny" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishOczekuję, że Komisja Europejska wysunie w tym względzie stosowny wniosek.
In that respect, I expect the European Commission to come up with a proposal.
PolishMamy niezbędne prawodawstwo, jednak państwa członkowskie nie wdrażają go w stosowny sposób.
We have the legislation in place, but it is not enforced properly in the Member States.
Polish16 września uzyskałam w tym zakresie stosowny mandat Rady Europejskiej.
I received a mandate for that at the European Council on 16 September.
PolishZłożyliśmy w związku z tym stosowny wniosek, ale niestety, nie zdołaliśmy go przeforsować.
We tabled a proposal to this effect, but unfortunately, we did not manage to get it through.
PolishW roku 2005 Rada przyjęła stosowny plan, który trzeba skutecznie wdrażać.
Back in 2005, the Council adopted a plan in this regard, which would need to be implemented effectively.
PolishJest istotne, aby pacjent otrzymywał lek Doribax przez okres, który lekarz uważa za stosowny.
It is important that you receive treatment with Doribax as long as your doctor feels it is necessary.
PolishWiem, że omawiany projekt rezolucji dotyczy tematu delikatnego, został jednak przedłożony w stosowny sposób.
I know the motion for a resolution is on a sensitive subject but it has been duly tabled.
PolishNie ma wątpliwości, że powinniśmy zwrócić te pieniądze podatnikom, aby mogli je wykorzystać w sposób jaki uznają za stosowny.
Surely this money should be returned to taxpayers so they can spend it as they see fit.
PolishProfender może być stosowny w czasie ciąży i laktacji.
Profender can be used during pregnancy and lactation.
PolishMusimy także oczywiście w przyszłości zapewnić polityce spójności i funduszom strukturalnym stosowny budżet.
We must also, of course, ensure that cohesion policy and structural funds have an adequate budget in the future.
PolishChcę podziękować mojej koleżance, pani poseł Dianie Wallis, za zajęcie się tą naglącą kwestią w tak stosowny sposób.
I would like to thank my colleague Diana Wallis for tackling this pressing issue in a very befitting manner.
PolishProdukt może być stosowny w czasie ciąży i laktacji.
Can be used during pregnancy and lactation.
PolishJako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) mamy odwagę uchwalić stosowny zestaw zasad.
We, in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have the courage to push through such a set of rules.
PolishW pańskiej wypowiedzi nie usłyszałam niestety słów "Parlament Europejski”, natomiast weźmiemy stosowny udział w debacie.
Unfortunately, I did not hear the words European Parliament in your speech, but we will duly take part in the debate.
PolishStosowny zakaz obowiązuje także i w Rosji.
PolishPan powinien przedłożyć stosowny wniosek.
PolishBirma to jedno z tych zagadnień, które całkiem słusznie generuje stosowny wkład do skrzynek pocztowych posłów do PE.
Mr President, Burma is one of those issues which quite properly generates considerable input into MEPs' mailboxes.
PolishZłożyłam już stosowny wniosek, a teraz proszę moich niemieckich kolegów posłów do PE, aby przyjrzeli się tej sprawie w Niemczech.
I have already submitted an appeal and now I am asking my fellow German Members to look into this matter at home in Germany.
PolishWybierając doustny środek antykoncepcyjny stosowny stosowany jednocześnie z etorykoksybem, należy rozważyć zwiększenie stężenia EE.
can increase the incidence of adverse events associated with oral contraceptives (e. g., venous thrombo- embolic events in women at risk).
PolishUważam, że dzisiejsza debata w bardzo stosowny i wartościowy sposób określiła scenę działań Rady Europejskiej na dzień dzisiejszy i na przyszłość.
In my view, today's debate has been a very worthy and valuable setting of the scene for the European Council today and tomorrow.