Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "surowy"

PL

"surowy" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
surowy {kt sft mask.}
PL

surowy {kata sifat maskulin}

volume_up
1. lazim
Następnie mamy problem związany ze srogimi zimami: podczas surowej zimy w roku 2008 zmarły 3 miliony pszczół.
Then we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Taka jest surowa rzeczywistość, która zderza się z pięknymi słowami rządu oraz Komisji.
That is the harsh reality that flies in the face of fine words by government and the Commission.
Proszę się przygotować na naszą surową, lecz uczciwą wymianę poglądów z panem i pańskim kolegium.
Prepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Jeśli jedlibyśmy surową żywność nie moglibyśmy czerpać z niej dużo energii.
If we eat raw food, we cannot release really the energy.
Obecnie, wszyscy ludzie dzielą te same surowe, przystosowawcze imperatywy.
Now, all people share the same raw, adaptive imperatives.
W swej surowej pierwotnie formie, sprawozdanie wzywało do bardziej preskryptywnego prawodawstwa UE w wielu obszarach.
In its raw original form, it called for more prescriptive EU legislation in many areas.
surowy (juga: rygorystyczny, ostry, srogi)
Podstawowym warunkiem jest surowy system regulacyjny w odniesieniu do etykietowania.
A major consideration is the strict regulatory system of labelling.
Może Pan oczywiście być surowy pod tym względem również wobec mnie.
You can, of course, be strict with me in this respect, as well.
Apeluję, żeby był Pan bardziej surowy w egzekwowaniu przestrzegania wyznaczonego czasu.
I would ask you to be stricter about ensuring adherence to the set speaking time.
surowy (juga: srogi)
Let us be austere, but let us also be inventive.
surowy (juga: ostry, bez serca)
surowy (juga: srogi)
surowy (juga: ścisły, rygorystyczny)
volume_up
rigorous {kt sft} (strict)
Nasze Zgromadzenie musi zatem być bardziej surowe i musi mieć wyższy profil.
Our Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
Chociaż selekcja nie dorównuje tej w NASA, i tak jest dość surowa.
While our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
Jeśli mamy do wyboru być bardzo surowi i zasadniczy albo wspaniałomyślni, byłbym w błędzie opowiadając się za zbytnią wspaniałomyślnością.
If we have to choose between being very strict and rigorous or being more generous, I would err on the side of being more generous.
Zaciśnięty na Europie pas - bolesny i surowy środek - zaczyna przynosić efekty.
Ladies and gentlemen, the belts being tightened throughout Europe - as a painful and severe measure - are beginning to have an impact.
Wyroki muszą być surowe, a maksymalne kary muszą zostać zharmonizowane.
Sentences must be severe and the harmonisation of maximum penalties must continue.
Dlatego postanowiono, że należy wprowadzić surowe kary za opóźnienia w płatnościach.
It has therefore been decided that severe penalties should be imposed for such late payments.
surowy (juga: poważny, srogi)
Ich podstawową inspiracją był surowy raport lorda Sterna.
And their basic inspiration was a stern review of Lord Stern.
Ze strony IPCC oraz innych instytucji pojawiły się już surowe ostrzeżenia co do kosztu bezczynności.
There have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction.
Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.
The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Musi ono być surowe, przewidywalne i czytelne, ale również jednolite.
It must be stringent, predictable and clear, but also harmonised.
W UE producenci wołowiny muszą spełniać surowe normy określone przez Komisję.
In the EU, beef farmers have to comply with stringent standards imposed by the Commission.
volume_up
tight {kt sft} (strict)
Sprawozdanie zawiera propozycję wprowadzenia surowych i zaostrzonych środków kontroli.
This report proposes strict and tighter controls.
Regiony i podmioty lokalne muszą otrzymać większą władzę, a rząd centralny musi poluzować swoją surową kontrolę.
More power needs to be given to the regions and local actors, and central government needs to relax its tight control.
surowy (juga: prosty, goły)
Musimy też wyraźnie powiedzieć, że wzrost inwestycji prywatnych w sektorze naftowym nie może oznaczać, że politycy zrzekną się prawa do surowych regulacji bezpieczeństwa.
We must also state unambiguously that the increase in private investment in the oil sector must not mean that political decision makers surrender the right to strict environmental regulation.
2. "głos"
surowy
volume_up
hard {kt sft} (voice)
Nie ma metod, które byłyby zbyt surowe w postępowaniu z reżimem Ahmadineżada.
The Ahmadinejad regime cannot be tackled hard enough.
Powinniśmy potraktować handlarzy ludźmi z należytą surowością; żadna kara nie jest dla nich zbyt surowa.
We should come down hard on human traffickers, and their punishments cannot be severe enough.

Contoh penggunaan untuk "surowy" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishApeluję, żeby był Pan bardziej surowy w egzekwowaniu przestrzegania wyznaczonego czasu.
I would ask you to be stricter about ensuring adherence to the set speaking time.
PolishPodstawowym warunkiem jest surowy system regulacyjny w odniesieniu do etykietowania.
A major consideration is the strict regulatory system of labelling.
PolishMoże Pan oczywiście być surowy pod tym względem również wobec mnie.
You can, of course, be strict with me in this respect, as well.
PolishIch podstawową inspiracją był surowy raport lorda Sterna.
And their basic inspiration was a stern review of Lord Stern.
PolishZaciśnięty na Europie pas - bolesny i surowy środek - zaczyna przynosić efekty.
Ladies and gentlemen, the belts being tightened throughout Europe - as a painful and severe measure - are beginning to have an impact.
PolishMuszę państwu powiedzieć, że rząd włoski wydaje się surowy w stosunku do słabych i pobłażliwy w stosunku do mocnych.
I have to tell you that the Italian Government appears to be strong with those who are weak and weak with those who are strong.
PolishJako powód wysokiej liczby rezygnacji z produkcji wymieniają zdecydowanie surowy i biurokratyczny charakter wymogów w zakresie audytu.
They firmly blame the heavy and bureaucratic nature of the audit requirements as a reason for the high levels of drop-out.
PolishŁój z bydła, owiec i kóz, surowy lub przetworzony; łącznie z łojem & amp; #x201E; premier jus & amp; #x201D;
Unrendered fats of bovine cattle, sheep or goats; tallow (including & amp; amp; #x2018; premier jus & amp; amp; #x2019;) produced from those fats
PolishBardzo ważne jest, że Parlament Europejski jest w tej kwestii bardziej surowy, bardziej proekologiczny niż Komisja Europejska.
It is very important for the European Parliament to be tougher on this matter and have a greener approach than the European Commission.
PolishBezwzględnie należy zapewnić bardziej surowy nadzór i ocenę, aby finansowanie było bardziej przejrzyste i skuteczne.
What is absolutely inevitable is to ensure that supervision and evaluation are more stringent in order to make funding more transparent and more efficient.
PolishSłynne specjalności kuchni holenderskiej to surowy śledź, wędzony węgorz i zupa grochowa oraz oczywiście słynne holenderskie sery, jak Edam czy Gouda.
Well-known Dutch specialities include raw herring, smoked eel and pea soup, as well as a wide variety of cheeses such as Edam and Gouda.
PolishTrzeba wprowadzić surowy system monitorowania, trzeba się też przyjrzeć jak działa on w Niemczech, a przede wszystkim w pozostałych 26 państwach członkowskich.
There needs to be a strict national monitoring system, and it needs to be looked at how that operates both in Germany and also, above all, in the other 26 Member States.
PolishPozwolę sobie najpierw pogratulować pani poseł Oomen-Ruijten rzetelnego sprawozdania, a także propozycji projektu, który jest surowy i zarazem sprawiedliwy.
Member of the Commission. - Mr President, let me first congratulate Ms Oomen-Ruijten on her solid report and for proposing a draft that is both rigorous and fair.
PolishA w konsekwencji, skoro wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i mamy ten sam materiał genetyczny, wszystkich nas łączy ten sam surowy ludzki geniusz, ta sama intelektualna przenikliwość.
But the corollary of that is that, if we all are brothers and sisters and share the same genetic material, all human populations share the same raw human genius, the same intellectual acuity.