Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "wyniosły"

PL

"wyniosły" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
wyniosły {kt sft mask.}
PL

wyniosły {kata sifat maskulin}

volume_up
wyniosły (juga: ważny, ważki)
wyniosły
wyniosły (juga: namaszczony)
volume_up
ponderous {kt sft} (tone, manner)
wyniosły (juga: zarozumiały)
wyniosły
volume_up
remote {kt sft} [brsft kiasan] (person)
wyniosły (juga: arogancki)

Contoh penggunaan untuk "wyniosły" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

PolishWypłaty ściśle powiązane z zadeklarowaną kwotą wyniosły 74 miliony euro w 2010 roku.
Disbursements strictly linked to the pledge amounted to EUR 74 million in 2010.
PolishJuż pierwsze wolne wybory w 1993 roku wyniosły do władzy „wielką koalicję nieufności”.
The first free elections in 1993 already issued in a grand coalition of mistrust.
PolishW samej tylko Polsce oszacowane straty bezpośrednie wyniosły niemal trzy miliardy euro.
In Poland alone, direct losses have been estimated at nearly EUR 3 billion.
Polish. - (SK) Przychody brutto z hazardu on-line wyniosły 2-3 miliarda euro w 2004 roku.
Gross revenues from gambling on the internet amounted to EUR 2-3 billion in 2004.
PolishPo zakończeniu PCI wartości ACT u tych pacjentów wyniosły średnio 355 + / - 81 sekund.
At the end of the PCI procedure, the ACT values averaged 355 +/ - 81seconds in these patients.
PolishOdpowiednie wartości w badaniu II, wyniosły – 18 % oraz – 5 %.
The corresponding figures in study II were – 18 % and – 5 %.
PolishOdpowiednie wartosci u osób z umiarkowana niewydolnoscia watroby wyniosly odpowiednio 41 % i 146 %.
The corresponding values in patients with moderate hepatic impairment were 41 % and 146 % respectively.
PolishCo więcej, koszty wojny w Afganistanie w okresie 2001-2009 wyniosły ponad 300 miliardów dolarów.
Furthermore, the costs of the war in Afghanistan over the period 20012009 amounted to more than USD 300 billion.
PolishKoszty ich zastąpienia wyniosły 2 miliardy dolarów kanadyjskich.
It has cost CAD 2 billion in replacement costs.
PolishUzyskane poziomy przeciwciał wyniosły ≥100IU/ ml.
Levels of antibodies of ≥ 100IU/ ml were achieved.
PolishW Hiszpanii pożary lasów wypaliły 95 769 hektarów, zginęło 11 osób, a szacowane straty wyniosły 395 milionów euro.
In Spain, 95 769 hectares have been burnt by forest fires, causing 11 deaths and estimated losses of EUR 395 million.
PolishStraty wyniosły ponad 2,5 miliarda euro.
The damage amounts to more than EUR 2.5 billion.
PolishDotychczasowe nakłady na prace budowlane i inne koszty, w tym zakup gruntu, wyniosły około 530 mln euro.
So far the ECB has spent approximately €530 million in construction and other costs, including the purchase of the site.
PolishW przypadku Zjednoczonego Królestwa te same liczby wyniosły 51 % głosów uznających to za bardzo poważny problem oraz 30 % za problem dość poważny.
For the UK, that same figure was 51% saying it was a very serious issue and 30% a fairly serious issue.
PolishWartości EC50 dla tenofowiru wyniosły 0, 14 – 1, 5µmol/ l przy wartościach CC50 (stężenia cytotoksyczności 50 %) > 100µmol/ l.
The EC50 values for tenofovir were in the range of 0.14 to 1.5µmol/ l, with CC50 (50 % cytotoxicity concentration) values > 100µmol/ l.
PolishPodczas podawania dawek 200 mg na dobę odpowiednie wartości u osób z umiarkowaną niewydolnością wątroby wyniosły odpowiednio 41 % i 146 %.
When dosed at 200 mg per day the corresponding values in patients with moderate hepatic impairment were 41 % and 146 % respectively.
PolishZyski tej firmy za łączny okres ostatnich dwóch lat przekroczyły 30 milionów EUR, z tego w 2008 r. wyniosły ponad 6 milionów EUR.
This company's profits, in the last two years combined, were in excess of EUR 30 million, with more than EUR 6 million being recorded in 2008.
Polish(RO) W ciągu drugiego kwartału 2009 roku dochody 27 państw członkowskich wyniosły 43,9 % PKB, podczas gdy ich wydatki sięgnęły 49,7 %.
(RO) During the second quarter of 2009, the revenues of the 27 Member States amounted to 43.9% of GDP, while their expenditure was 49.7%.
PolishW roku 2007 inwestycje zagraniczne UE w Chinach wyniosły 7,16 miliarda euro, natomiast inwestycje zagraniczne Chin w UE tylko 0,6 miliarda euro.
In 2007, EU inward investment in China was EUR 7.16 billion, while China's inward investment in the EU was only EUR 0.6 billion.
PolishFirmy się wyniosły.