Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "z żalem"

PL

"z żalem" bahasa Inggris terjemahan

PL z żalem
volume_up
{keterangan}

z żalem

Terjemahan serupa untuk "z żalem" dalam bahasa Inggris

z kata depan
z
English
żal kata benda

Contoh penggunaan untuk "z żalem" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

PolishZ żalem odnotowuję całkiem niepotrzebne zawarcie w pkt. 16 odniesienia do energii jądrowej.
I am sorry to see the quite unnecessary mention of nuclear power in paragraph 16.
PolishZ żalem stwierdzam, że w ciągu ostatnich kilku lat duch Helsinek osłabł.
It is regrettable that this spirit of Helsinki has dimmed in recent years.
Polishna piśmie - Z żalem musiałem zagłosować przeciwko przyjęciu omawianej rezolucji.
in writing. - I voted with a heavy heart against this resolution.
PolishNie uciekanie przed utratą, ale mierzenie się z żalem, poddanie się smutkowi.
Not running from loss, but entering grief, surrendering to sorrow.
PolishZ żalem przyjmuję odejście od symboli Unii Europejskiej (flagi, hymnu oraz dewizy).
I am sorry that the symbols of the European Union (the flag, anthem and motto) have been abandoned.
PolishZ żalem stwierdzam, że Parlament najwyraźniej pragnie cofnąć zegar.
It is regrettable that Parliament seems to want to turn the clock back.
PolishW tym przypadku, przyznam z żalem, udało się nam psim swędem.
And we actually, in this case, I’m sorry to say, it happened -- it was serendipitous.
PolishZ żalem przyjmuję, że uruchomienie SIS II ulega ciągłym opóźnieniom.
It is a shame that the launch of SIS II keeps being postponed.
PolishZ żalem muszę powiedzieć, że ta odpowiedź nas nie zadowala.
I am sad to say that that response is not good enough for us.
PolishTeraz z żalem musimy przyznać, iż cel ten nie zostanie osiągnięty w przeciągu tych dwóch nadchodzących lat.
Now, to our regret, we have to say that that aim is not going to be achieved in two years' time.
PolishZ żalem muszę powiedzieć, że odrzucam to sprawozdanie i wzywam Komisję do przedłożenia nowego wniosku.
I regret to say that I reject the report and call on the Commission to come back with a new proposal.
PolishZ żalem odnotowuję, że prawa obywateli nie leżą najwidoczniej u podstaw nowego Traktatu.
Mr President, I note with great regret that citizens' rights are clearly not at the heart of the new Treaty.
PolishZ żalem przyjęłam informację, że odrzucono sprawozdanie przygotowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia.
I regret the fact that the report from the Committee on Women's Rights and Gender Equality was rejected.
PolishZ żalem stwierdzamy jednak, iż nie byliśmy dzisiaj w stanie zagłosować za przyjęciem sprawozdania z postępów Turcji.
We regret, however, that we were not able to vote in favour of the progress report on Turkey voted today.
PolishJest to bardzo ważne i z żalem stwierdzam że skład organizacji rolniczych jest niestety zbyt zmaskulinizowany.
That is really important, and I regret to say that the face of farm organisations is unfortunately all too male.
PolishPopieram głosowanie odwróconą większością kwalifikowaną i z żalem zauważam, że Rada nadal sprzeciwia się temu mechanizmowi.
I agree with reversed qualified majority voting and regret that the Council continues to oppose this mechanism.
PolishZ żalem muszę poinformować państwa o śmierci naszego kolegi posła i innego naszego kolegi, byłego posła.
Ladies and gentlemen, I have the sad duty of informing you of the deaths of a fellow Member and a former fellow Member.
PolishZ żalem muszę też stwierdzić, że brakuje tu kompleksowego i wszechstronnego podejścia ze strony wszystkich państw członkowskich.
With regret, I must also say that there is no comprehensive and all-inclusive approach shared by all Member States.
Polish. - (RO) Z żalem należy stwierdzić, że temat poszanowania praw człowieka w krajach afrykańskich jest wiecznie obecny.
in writing. - (RO) Unfortunately, the subject of the respect for human rights in African countries has been eternally present.
PolishZ żalem przyjmuję informację, że w Chinach, które są bardzo ważnym krajem dla UE, rannych zostało około 1680 osób a 184 osoby zostały zabite.
I regret that in China, a country very important for the EU, some 1 680 people have been injured and 184 killed.