Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Inggris untuk "zwiększenie"

PL

"zwiększenie" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
zwiększyć {kt krj sempurna}

PL zwiększenie
volume_up
{netral}

zwiększenie (juga: wzbogacenie, wzmożenie)
volume_up
increase {kt bnd}
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy 33
Elevation of liver function values including increase of serum bilirubin
Zwiększenie liczby retikulocytów o ≥ 40 000/µl lub zwiększenie Hb o ≥ 1 g/ dl
Reticulocyte count increase ≥ 40,000/µl or Hb increase ≥ 1 g/ dl
Zwiększenie liczby retikulocytów o < 40 000/µl i zwiększenie Hb o < 1 g/ dl
Reticulocyte count increase < 40,000/µl and Hb increase < 1 g/ dl
Możliwe jest także dodatkowe zwiększenie zasobów EFSF poprzez jeszcze bliższą współpracę z MFW.
In addition, further enhancement of the EFSF resources can be achieved by cooperating even more closely with the IMF.

Contoh penggunaan untuk "zwiększenie" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Polishzwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;
increased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis
Polishzmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,
Investigations Common: weight decreased, blood lactate dehydrogenase increased.
PolishZakładamy także zwiększenie intensywności wsparcia dla programów modernizacyjnych.
We are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
PolishZwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
Extending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
PolishNastępny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
PolishZwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu było zgłaszane u 47, 4 % młodzieży.
Elevated plasma prolactin levels were reported in 47.4 % of adolescent patients.
PolishU pacjentów, u których występują takie objawy zwiększenie dawki może być szkodliwe.
In patients who develop these symptoms, increasing the dose may be detrimental.
PolishOznacza to oszczędność, zwiększenie funkcjonalności i ogromny potencjał integracyjny.
That means cost savings, increased functionality and vast integration potential.
PolishW pojedynczych przypadkach obserwowano zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia).
Increased levels of potassium (hyperkalaemia) have been observed in isolated cases.
PolishNasza rezolucja zawiera także apel o zwiększenie obecności misji EULEX w Kosowie.
The resolution also calls for an even stronger presence of EULEX in Kosovo.
PolishRada także zaproponowała zwiększenie środków o 260 mln euro dla tych regionów.
The Council also proposed increases of EUR 260 million for the same regions.
PolishNiezbyt często: zwiększenie wartości INR (ang. - International Normalized Ratio).
Increased International Normalised Ratio (INR) Not known: thrombocytopenia
Polishzmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); zwiększenie stężenia potasu we krwi
decreased sodium in the blood (hyponatraemia); increased potassium in the blood
PolishI pod tym względem zwiększenie sprzedaży jest ważniejsze niż gromadzenie zapasów.
In this regard, the promotion of sales is more important than stockpiling.
PolishZwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.
Combating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.
PolishMusimy ułatwić dostęp do europejskich rynków i umożliwić zwiększenie mobilności.
We must facilitate access to European markets and allow greater mobility.
PolishPopieram wniosek Sprawozdawcy o zwiększenie nakładów na systemy opieki zdrowotnej.
I support the rapporteur's call for investment in healthcare systems to be increased.
PolishDziałanie CsA powodowało także zwiększenie wartości Cmax i tmax syrolimusa.
The effect of CsA was also reflected by increases in sirolimus Cmax and tmax.
PolishDzialanie CsA powodowało także zwiększenie wartości Cmax i tmax syrolimusa.
The effect of CsA was also reflected by increases in sirolimus Cmax and tmax.
PolishW zalecanym zakresie dawek zwiększenie liczby neutrofilów jest zależne od dawki.
Elevations of neutrophil counts are dose-dependent at recommended doses.