Terjemahan bahasa Polandia-bahasa Jerman untuk "wobec"

PL

"wobec" bahasa Jerman terjemahan

PL

wobec {keterangan}

volume_up
Izolaty te rozwijały wyższe poziomy oporności wobec innych inhibitorów proteaz.
Diese Isolate entwickelten höhere Resistenzwerte gegenüber den anderen Proteasehemmern.
Osiągnęły przewodnią rolę wobec tradycyjnych dyscyplin.
Sie würden die übergeordnete Rolle gegenüber den traditionellen Disziplinen einnehmen.
Obejmuje to również używanie wulgaryzmów wobec innych osób.
Dazu gehört auch, dass Sie keine vulgären Ausdrücke gegenüber anderen verwenden.
wobec (juga: ze względu)
leczenie z powodu pogorszenia czynności płuc i u których wartość FEV1 na końcu badania wykazywała spadek o co najmniej 15 % wobec wartości wyjściowych.
ug In Studien der Phasen 2 / 3 kam es bei 9 von insgesamt 2498 mit EXUBERA behandelten Patienten wegen einer Verschlechterung der Lungenfunktion zum Studienabbruch.
Odkrywszy, iż jest ważne dla swojej rodziny, zaczyna szukać nowych dróg własnego rozwoju i ma większe nadzieje wobec siebie i swojego otoczenia.
Sobald das Kind entdeckt, dass er für seine Familie wichtig ist, beginnt es, nach Wegen zu suchen, um sich zu verbessern, und vertraut mehr auf sich und seine Gemeinschaft.
wobec (juga: zbyt)
Tak więc uczciwość wobec siebie i wobec innych jest niepodzielna.
Fair zum Einen und fair zum Anderen zu sein, ist daher nicht teilbar.
Ci salowi mają wolę moralną, nakazującą właściwe postępowanie wobec innych.
Diese Hausmeister haben den moralischen Willen andere Menschen richtig zu behandeln.
To szczególny sposób, w jaki Kraft nagradza lojalność wobec korony.
Es ist wohl die ganz eigene Art der Firma Kraft, Loyalität zur Krone zu belohnen.

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "wobec":

wobec

Contoh penggunaan untuk "wobec" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Polishnasilać działanie preparatu Nifedipine Pharmamatch retard wobec ciśnienia krwi.
Wirkung von Nifedipine Pharmamatch retard auf den Blutdruck möglicherweise verstärken.
PolishZgorzkniałość i niechęć wobec bogatych i wpływowych jest coraz powszechniejsza.
So sind Bitterkeit, oder sogar Unmut über die Reichen und Machthabern weit verbreitet.
Polishponiżej) wobec kontrahenta Eurosystemu, spełniające kryteria określone poniżej.
Die Zulassungskriterien für Kreditforderungen werden auch für Konsortialkredite gelten.
PolishTo jest właśnie to: fajna cyfrowa alternatywa wobec tradycyjnej kartki z pozdrowieniami.
Und fertig ist sie: eine tolle digitale Alternative zur traditionellen Grußkarte.
PolishZadłużenie Afryki Jak dużo tego diagramu zajmie dług, jaki Afryka ma wobec Zachodu?
Wie viel von diesem Diagramm glauben Sie machen die Schulden Afrikas an den Westen aus?
PolishProdukt wykazuje trwałe działanie przeciwroztoczowe wobec kleszczy przez okres 4 tygodni.
Das Tierarzneimittel hat eine 4 Wochen anhaltende akarizide Wirkung gegen Zecken.
PolishDziałanie owadobójcze wobec nowych inwazji pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie.
PRAC TIC wirkt mindestens 4 Wochen gegen einen Neubefall mit Flöhen.
PolishCi salowi mają wolę moralną, nakazującą właściwe postępowanie wobec innych.
Freundlichkeit, Fürsorge und Einfühlungsvermögen ein essentieller Teil ihrer Arbeit ist.
PolishWobec tego prawdziwe wyzwanie, to znalezienie sposobu na zmianę tych zasad.
Die Schwierigkeit ist, herauszufinden, wie man diese Regeln ändern kann.
PolishKiedy się więc urodziłem, można powiedzieć, że oczekiwania wobec mnie były raczej wysokie.
Als ich geboren wurde, waren die Erwartungen an mich also wohl relativ hoch.
PolishZobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 8 Mrd EUR auf 61,5 Mrd EUR.
PolishZobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Banknotenumlauf (Passiva 1) stieg um 9,8 Mrd EUR auf 753,3 Mrd EUR. Die
PolishWobec braku reakcji na leczenie erytropoetyną należy zidentyfikować czynniki sprawcze.
Danach sollten Messungen in regelmäßigen zeitlichen Abständen erfolgen.
PolishTo co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.
Was ich jetzt mache erfüllt jemandes Erwartungen darüber, wie ich mein Leben leben sollte.
PolishZobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 8,6 Mrd EUR auf 76,2 Mrd EUR.
PolishKonsumenci nie mają zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków wobec innych istot ludzkich.
Konsumenten haben keine Verpflichtungen und keine Verantwortung für ihre Mitmenschen.
Polisha: p < 0, 001, dla każdej grupy leczonej infliksymabem wobec grupy kontrolnej
a: p < 0,001, für jede Infliximab-Behandlungsgruppe versus Placebo
PolishKlofarabina wykazywała również działanie wobec nieaktywnych limfocytów i makrofagów.
Außerdem war es aktiv gegen quieszente Lymphozyten und Makrophagen.
PolishBMD – średnia zmiana wobec wartości początkowych w kręgosłupie lędźwiowym w 3. roku
BMD - mittlere Veränderung an der Lendenwirbelsäule nach 3 Jahren im Vergleich zum Ausgangswert
PolishZobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1)
Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 13,5 Mrd EUR auf 100,8 Mrd EUR.