Terjemahan bahasa Romania-bahasa Inggris untuk "grad"

RO

"grad" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
grad {ntrl}

RO grad
volume_up
{netral}

1. lazim

grad (juga: scară, grad (rang), rând, punct)
volume_up
degree {kt bnd}
Suntem martorii celui mai înalt grad de militarizare din istorie.
We are currently witnessing the highest degree of militarisation in history.
Acești copii merită cel mai înalt grad de protecție din partea Comunității.
These children deserve the highest degree of protection by the Community.
Aceasta presupune un grad mai mare de integrare și interconectare a pieței energetice.
This requires a greater degree of integration and interconnection of the energy market.
Vrem să asigurăm un grad ridicat de protecţie şi standarde ridicate în Uniunea Europeană şi în întreaga lume.
We want to ensure a high level of protection and high standards in the European Union and throughout the world.
Populaţia are nevoie de un înalt grad de securitate.
The population needs increasing levels of security.
Susţin toate activităţile care vor contribui la menţinerea unui grad ridicat al siguranţei alimentare, iar cei care vorbesc despre ...
I support all activities that will help maintain a high level of food safety, and those who talk about ...

2. matematika

grad
volume_up
degree {kt bnd}
Suntem martorii celui mai înalt grad de militarizare din istorie.
We are currently witnessing the highest degree of militarisation in history.
Acești copii merită cel mai înalt grad de protecție din partea Comunității.
These children deserve the highest degree of protection by the Community.
Aceasta presupune un grad mai mare de integrare și interconectare a pieței energetice.
This requires a greater degree of integration and interconnection of the energy market.

3. astronomi: "unitate de măsurat unghiuri"

grad
volume_up
arcminute {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "grad" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

RomanianAş dori să aplaud înaltul grad de profesionalism al Preşedinţiei suedeze.
I would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
RomanianAcesta îndeamnă Comisia Europeană să ia măsuri în vederea unui grad mai mare de armonizare.
It is pressing the European Commission to take steps towards greater harmonisation.
RomanianVizualizările particularizate oferă un grad înalt de flexibilitate în alegerea mesajelor afișate.
Custom views give you great flexibility in choosing which messages are displayed.
RomanianUnele dintre depozitele disponibile în Player au un grad mai mare de integrare cu Playerul.
Some of the stores that are available in the Player are more integrated with the Player.
RomanianÎn special, trebuie să existe un grad mai mare de coordonare a acțiunilor noastre.
In particular, our action needs to be much more coordinated.
RomanianAceasta este o măsură pe termen lung şi aş dori să ştiu în ce grad îmi va afecta sănătatea.
This is a long-term measure and I would like to know to what extent it will harm my health.
RomanianPrin urmare, este o sarcină pentru care Consiliul European este potrivit în cel mai înalt grad.
It is therefore a task to which the European Council is eminently suited.
RomanianCapitalul, talentul şi activităţile antreprenoriale individuale au un grad ridicat de fluiditate.
The capital, the talent and the individual enterprises are highly fluid.
RomanianExistă un grad ridicat de iritare legat de întârzierea deschiderii procesului de consultare.
There is a great deal of irritation that the consultation process has been so long in coming.
RomanianA efectua verificări numai ulterior evenimentului ar duce la un grad de securitate mai scăzut.
To perform checks only after the event would result in less security.
RomanianÎn schimb, au adoptat o abordare foarte ezitantă faţă de salvarea statelor cu grad mare de îndatorare.
However, they have taken a very hesitant approach to rescuing the states that are in debt.
RomanianNu există risc de grad zero când vine vorba despre putere nucleară.
There is no zero risk when it comes to nuclear power.
RomanianExistă un mare grad de nesiguranţă în legătură cu standardele necesare pentru a aborda schimbările climatice.
There is a great deal of uncertainty about the standards necessary to tackle climate change.
RomanianAcolo unde stipulează un anumit grad de libertate, Comisia va folosi prevederile respective în beneficiul Madeirei.
Where they provide some leeway, the Commission will use that for the benefit of Madeira.
RomanianInterzicerea acestei substanţe chimice este, prin urmare, într-un grad foarte mare, o problemă de protecţie a lucrătorului.
Banning this chemical is therefore, to a very large extent, a worker-protection issue.
RomanianNu există un tip de exploatare cu grad de siguranţă 100 %.
There is no production method which is 100% safe.
RomanianAceste măsuri vor necesita în mod clar un anumit grad de cooperare şi înţelegere cu autorităţile sudaneze.
These contingency measures will clearly require some cooperation and agreement with the Sudanese authorities.
RomanianInițiativele trebuie să aibă un grad rezonabil de seriozitate.
The initiatives must be reasonably serious.
RomanianPopulaţia are nevoie de un înalt grad de securitate.
The population needs increasing levels of security.
RomanianÎmi dau seama că această acordare temporară a unui anumit grad de libertate a presei a fost pentru jurnaliştii străini.
I appreciate that this temporary granting of some freedom of the press was for foreign journalists.