Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "av"

SV

"av" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
av {ket.}
EN
volume_up
av {kt dpn}
EN

"av." bahasa Swedia terjemahan

volume_up
av. {kt sft} [singkatan]
volume_up
AV [singkatan]

SV av
volume_up
{keterangan}

av (juga: bort, helt, iväg, borta)
volume_up
off {ket.}
Med ikonen Rubrik på / av på verktygslisten visar och döljer du huvud - och underrubriken.
Click Title on/off on the main toolbar to show or hide the title and subtitle.
(Kommentar av Guy Verhofstadt med mikrofonen avstängd: ”och ni ställer er bakom De gröna”)
(Comment off-microphone by Mr Verhofstadt: 'and you are in favour of the Greens')
Vissa av de idéer som i detta hänseende läggs fram i förslaget välkomnas varmt.
The ideas put forward in this regard in the motion are, on and off, very much to be welcomed.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "av":

av

Contoh penggunaan untuk "av" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishUtvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishMindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
SwedishDå kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
The economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishKommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishSkapandet av euron är en av de mest betydelsefulla händelserna.
Mr President, the creation of the euro is an event of the greatest significance.
SwedishDet måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishOmbudsmannen har aktivt stött en fullständig och korrekt tillämpning av stadgan.
The Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
SwedishFör närvarande tittar vårt utskott noggrant igenom harmoniseringen av civilrätt.
At present our committee is looking carefully at the harmonisation of civil law.
SwedishDetta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
SwedishDetta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.
This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
SwedishDe danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
The Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
SwedishFiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
The Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
SwedishFörslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (undertecknande)
Draft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)
SwedishProjektet har i EU huvudsakligen letts av tillsynsmyndigheten för Galileo (GSA).
It has mainly been managed in the EU by GSA, the Galileo Supervisory Authority.
SwedishVi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
It is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.