Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "befordra"

SV

"befordra" bahasa Inggris terjemahan

SV

befordra [befordrade|har befordrat] {kata kerja}

volume_up
1. lazim
Vad vill ni att de anställda, de som just nu avskedas från fabriken Wolbert-Michelin i Soissons, skall tycka och tro om dessa mål och er beslutsamhet att befordra dem?
What do you expect the employees who are being made redundant from the Wolbert-Michelin factory at Soissons to think of these objectives and our determination to take them forward?
Om det hjälper, se på det som en befordran.
lf it helps, think of this as a promotion.
Länder som mitt eget behöver varje möjlig hjälp och uppmuntran för att kunna fortsätta befordra sin utveckling och ekonomiska konvergens tillsammans med de mer välmående medlemsstaterna.
Countries such as my own need every possible help and encouragement to continue their development and convergence economically with the more prosperous Member States.
befordra (juga: upphöja)
volume_up
to promote [promoted|promoted] {kt krj} (raise to a higher rank)
Därför vädjar jag till medlemsstaterna och kandidatländerna att inte befordra bilaterala konflikter till unionsnivå.
This is why I appeal to Member States and candidate countries not to promote bilateral conflicts to the level of the Union.
Djur som dödas med rituella slaktmetoder måste först bedövas för att minimera lidandet och befordra de uppfattningar om djurskydd som vi värdesätter.
Animals killed by ritual slaughter methods must first be stunned in order to minimise suffering and further promote the values of animal welfare that we hold dear.
Jordbruket måste ta itu med problem som hållbar markförvaltning och förlust av biologisk mångfald, främja förnybar energi, befordra djur- och växtskydd samt garantera djurens välbefinnande.
It must address issues such as sustainable land management and biodiversity loss, promote renewable energies, foster animal and plant health and guarantee animal welfare.
Och från den stunden, räcker hon bokstavligen inte upp handen längre, hon strävar inte efter befordran, hon tar sig inte an det nya projektet, hon säger inte "Jag.
And literally from that moment, she doesn't raise her hand anymore, she doesn't look for a promotion, she doesn't take on the new project, she doesn't say, "Me.
2. teknologi

Contoh penggunaan untuk "befordra" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishEftersom kvinnor av familjeskäl behöver göra tillfälliga uppehåll i sina vetenskapliga karriärer blir det svårare att befordra dem.
The temporary breaks in women's careers in science due to family reasons make promotion of women difficult.
SwedishMan fastställer en rad prioriteringar för 2008, vilkas mål är att ekonomiskt, politiskt och militärt befordra europeiskt kapital i världen.
They set out a series of priorities for 2008, the goal of which is the economic, political and military advancement of European capital in the world.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att lyssna till oss i denna fråga och verkligen kommer att befordra kvinnornas möjligheter inom ramarna för detta finansiella stöd.
I hope that the Commission will listen to us on this point and will truly mainstream opportunities for women within this financial assistance.
SwedishHur kunde kommissionen, vars syfte är att befordra det allmänna europeiska intresset, föreslå en utveckling som är raka motsatsen till vad aktörerna kräver?
How was the Commission, which is supposed to represent the overall interests of Europe, able to propose a development so contrary to what is called for by the relevant players?
SwedishBanken säger dock inget om spekulation och "fiffel" inom finansmarknaden eftersom ECB med den förda räntesänkningspolitiken gör vad den kan för att befordra denna utveckling.
But it says nothing about speculation and "scams" on the money markets, given that its policy of cutting interest rates does everything it can to support them.
SwedishBanken säger dock inget om spekulation och " fiffel " inom finansmarknaden eftersom ECB med den förda räntesänkningspolitiken gör vad den kan för att befordra denna utveckling.
But it says nothing about speculation and " scams " on the money markets, given that its policy of cutting interest rates does everything it can to support them.
SwedishSom irländare är jag medveten om det arbete Förenta staterna lagt ned på att befordra fred och stabilitet i världen, inte minst dess stöd till fredsprocessen i Irland.
As an Irishman I am mindful of the work carried out by the United States in promoting peace and stability in the world, not least in its support for the peace process in Ireland.
SwedishDärför anser jag att det är viktigt att medlemsstaterna uppmanas att skapa bättre balans mellan könen inom sådana organ som ansvarar för att anställa och befordra forskningspersonal.
It is therefore important, in my view, to call on the Member States to ensure a better gender balance in the bodies responsible for hiring and promoting research staff.
SwedishKommissionen skall befordra dessa kunskaper till gemenskapens företag på de villkor som fastställs i artikel 13 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
The Commission shall communicate this information to Community undertakings under the conditions laid down in Article 13 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.
SwedishKommissionen skall befordra dessa kunskaper till gemenskapens företag på de villkor som fastställs i artikel 13 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
The Commission shall communicate this information to Community undertakings under the conditions laid down in Article 13 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.