Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "bekämpa"

SV

"bekämpa" bahasa Inggris terjemahan

SV bekämpa
volume_up
[bekämpade|har bekämpat] {kata kerja}

1. lazim

För att bekämpa analfabetismen måste man också bekämpa fattigdomen.
If we are to combat illiteracy, we must also combat poverty.
Europa ensamt har inte potentialen att bekämpa den internationella terrorismen.
On its own, Europe does not have the capacity to combat international terrorism.
Hur skall vi kunna bekämpa människohandeln om medlemsstaterna inte samarbetar?
How can we combat trafficking if there is no cooperation between Member States?
bekämpa (juga: kämpa, strida, gräla, kämpa mot)
Att bekämpa handel med kvinnor är att bekämpa ett rörligt mål.
To fight trafficking in women is to fight a moving target.
Slutligen bör åtgärder vidtas för att bekämpa konsekvenserna av klimatförändringar.
Finally, measures should also be taken to fight the consequences of climatic change.
Ytterligare och effektivare åtgärder behövs för att bekämpa människohandeln.
There is a need for further and more effective action to fight trafficking.
bekämpa (juga: bestrida, träffa, täcka, uppfylla)
Vi måste anpassa och uppdatera denna strategi för att kunna bekämpa terroristhotet, it-brottsligheten och nya faror.
We must adapt and update this strategy to meet the terrorist threat, respond to cybercrime, respond to new dangers.
Våra partner måste gå med på att uppfylla ILO:s miniminormer, framför allt bekämpa barnarbete och förbättra arbets- och lönevillkoren.
Our partners must agree to meet the ILO minimum standards, in particular combating child labour and improving working conditions and pay.
Vilka ytterligare åtgärder tänker kommissionen vidta för att bekämpa detta nya hot och definitivt trygga den framtida livsmedelssäkerheten i EU?
What measures will the Commission take to meet this new threat and definitely ensure food safety within the European Union in future?
Våld utgör en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket vi måste bekämpa.
Violence is an infringement of fundamental human rights, which we should oppose.
Vi måste bekämpa förfaranden som används alldeles för ofta, som till exempel gold plating.
We must oppose procedures which are used too frequently, such as 'gold plating' .
Vi är skyldiga att bekämpa hat och förkastande av andra människor.
We have a duty to oppose hatred and the rejection of others.
Vi kan endast bekämpa dem effektivt om vi vet vad det är de kommunicerar.
We can only contest them effectively if we know what they are communicating.
Vi inom Den liberala gruppen kommer att bekämpa detta beslut med näbbar och klor.
We in the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party will vigorously contest the Resolution.
Eftersom parlamentet inte har maktbefogenheter för att förhindra detta är den enda återstående möjligheten att bekämpa importen att göra det genom EG-domstolen.
Since Parliament does not have the authority to prohibit this, the only remaining way of contesting imports is via the Court of Justice of the EC.

2. percakapan sehari-hari

bekämpa (juga: slicka, klå, slå, slicka i sig)

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "bekämpa":

bekämpa

Contoh penggunaan untuk "bekämpa" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishMina damer och herrar, detta är det bästa medel vi har för att bekämpa barbariet.
Ladies and gentlemen, that is the best means we all have of combating barbarity.
SwedishJag stöder helt och fullt föredragandens arbete för att bekämpa våld mot kvinnor.
I fully support the work of the rapporteur in combating violence against women.
SwedishÄldre människor utsätts för många former av diskriminering som vi måste bekämpa.
We must work against all of the many forms of discrimination against older people.
SwedishSlutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
Finally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
SwedishAlla medlemsstater satsar enorma resurser på att bekämpa den pågående epidemin.
All Member States are putting huge resources into combating the current outbreak.
SwedishPresident Pervez Musharrafs löfte att bekämpa terrorism måste också välkomnas.
The Council Presidency will support this, and so, I am sure will the Commission.
SwedishAtt bekämpa klimatförändringen är nu EU:s främsta prioritet.
Ladies and gentlemen, combating climate change is now the EU's highest priority.
SwedishDessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.
Together we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
SwedishDet kommer att bedrivas handel, men samtidigt kommer vi att bekämpa avfolkningen.
Business will be done, but at the same time we will be combating depopulation.
SwedishDet är ett mycket viktigt redskap för att bekämpa människohandel och skydda offren.
It is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
SwedishI vår utrikespolitik anser vi att det är ytterst viktigt att bekämpa terrorismen.
In our foreign policy we view anti-terrorism as being particularly important.
Swedishbildandet av tre räddningstjänstenheter för att bekämpa skogsbränder från luften.
the formation of three civil protection units for aerial forest firefighting.
SwedishMänniskor har reagerat på alternativet utnyttjande och krig genom att bekämpa det.
The people have responded to the choice of exploitation and war with struggle.
SwedishMen EU klarar inte alltid av att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.
But Europe is not always capable of combating terrorism and organised crime.
SwedishAtt främja jämställdhet mellan könen är ett sätt att bekämpa våld mot kvinnor.
The promotion of gender equality is a way of combating violence against women.
SwedishAtt bekämpa det här fenomenet kräver därför politisk och social mobilisering.
Combating this phenomenon therefore requires political and social mobilisation.
SwedishFör det andra borde vi se till att vi har specifika mål för att bekämpa fattigdomen.
Secondly, we should ensure that we have specific targets for combating poverty.
SwedishEtt av de mest effektiva sätten att bekämpa terrorism är att undanröja dess orsaker.
One of the most effective ways of combating terrorism is to eliminate its causes.
SwedishPå samma sätt har vissa åtgärder för att bekämpa TSE redan visat sig effektiva.
Similarly, certain measures in combating TSEs have already proved effective.
SwedishInom EU måste man också i tid bereda sig på att bekämpa sådana här störningar.
Within the EU we have to be prepared in good time in order to ward off such shocks.