Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "besked"

SV

"besked" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
besked {jender umum}
EN

SV besked
volume_up
{netral}

Det har också gjorts framsteg i vidareutvecklingen av systemet för besked om avslag och samråd – ett av de viktigaste inslagen i koden.
Progress has also been made in the further development of the denial notification and consultation system – one of the core elements of the Code.
Trots detta insisterar kommissionen på att projekten skall påbörjas även om det endast föreligger ett preliminärt skriftligt besked.
The Commission nevertheless insists that the projects should begin on the strength of nothing more than a provisional written notification.
Beskedet kommer per post i juli respektive december.
Admission notifications are sent out by post in July and December.
besked (juga: bud, underrättelse, ord, lösenord)
volume_up
word {kt bnd}
Den nyvalda rumänska regeringen förtjänar också ett tydligt besked och ett uppmuntrande budskap.
The newly-elected Romanian Government also deserves clear words and signs of encouragement.
Låt dessa ord vägleda oss när vi ger klara besked till, och inger förtroende hos, våra medborgare som är i trängande behov av bådadera.
Let those words be our guide as we give clarity and confidence to our citizens who urgently need both from us.
Beslutet skulle ha fattats senast i juli 2009 men Provexis väntar fortfarande på ett besked om huruvida påståendet har godkänts eller inte, och därmed försenas utsläppandet av produkten på marknaden.
The decision should have been made by July 2009 but Provexis Plc is currently still awaiting confirmation of the wording approval, and the product’s entry onto the market has thus been delayed.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "besked":

besked

Contoh penggunaan untuk "besked" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Swedish Kan kommissionen ge besked om vilken hamn tankern avseglat från innan den sjönk?
 Can the Commission indicate the tanker's previous port of call before the sinking?
SwedishParlamentsledamöterna fick besked om att rösta här kl. 11.30.
   Madam President, Members of this Parliament were asked to vote here at 11.30 a.m.
SwedishKan rådet ge besked om hur långt rådet för sin del kommit med att anta denna text?
What stage has been reached within the Council as regards the adoption of this text?
SwedishNu är det oktober 1998, dvs. ett år senare, men inga besked kan ges om tidtabeller.
It is now October 1998, one year on, but the timetable has still to be set.
SwedishHan kan tyvärr inte ge oss något svar i dag, men vi måste få ett klart besked.
Unfortunately, he cannot give us his response today but we must have a clear response.
SwedishOch trots dessa positiva besked vill vi skära ned anslagen för Sokratesprogrammet.
And despite this positive feedback we want to cut the funding of Socrates.
SwedishI denna konkreta fråga är det möjligt att vi har ett mer positivt besked till Bourlanges.
On this specific point, we can perhaps offer Mr Bourlanges greater satisfaction.
SwedishDet första lugnande besked vi bör ge dem är därför att deras besparingar är skyddade.
So that is the first assurance we should give them: that their savings are protected.
SwedishVi måste få klara besked från den brittiska regeringen och från kommissionen.
We need to have a clear indication from the British Government and from the Commission.
Swedish. – Jag står fast vid det besked som jag just har lämnat om EU:s lagstiftning.
   . I stand by the answer I have just given in terms of European law.
SwedishNu har det gått två år - utan besked eller framsteg från svensk sida.
Now, two years have gone by - without any response or progress on Sweden's part.
SwedishJag kan däremot komma med ett lugnande besked när det gäller moratoriet för dödsstraff.
I can reassure him, however, as regards the moratorium on the death penalty.
SwedishNu har det gått två år - utan besked eller framsteg från svensk sida.
Now, two years have gone by - without any response or progress on Sweden' s part.
SwedishJag vill bara ha besked om det och få veta vilken artikel som åberopas.
I just need a ruling on that and to know which rule you will be speaking to.
SwedishVilket negativt besked detta ger de många andra som är rädda att förlora sina arbeten!
What a negative message it sends to the many more who are in fear of losing their jobs!
SwedishPå dessa grunder gav jag besked om en reglering, och vi startade ett offentligt samråd.
On that basis I announced a regulation and we started public consultation.
SwedishJag är inte helt säker på var vi står i den frågan, men vi kommer att få besked.
I am not quite sure where we stand on that but we will be advised.
SwedishFörra veckans särskilda ministerrådsmöte gav också klara besked om det.
Last week's special ministerial meeting also gave a clear indication in this respect.
SwedishVi anser att det inte är mer än logiskt att vi får tydliga besked om detta i förväg.
It strikes us as no more than logical that we obtain some clarity on this, too, in advance.
SwedishKanske felaktigt förväntade vi oss att vi skulle få besked före omröstningen.
We expected – perhaps wrongly – that the ruling would be made prior to the vote being taken.