SV drag
volume_up
{netral}

1. lazim

drag (juga: åtgärd, steg, flyttning, utspel)
volume_up
move {kt bnd}
Låt mig vara tydlig: detta var ett smart drag av rådet - ett mycket smart drag.
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
Det är ett mycket intressant drag och ligger i våra konsumenters intresse.
That is a very interesting move and is in the interests of our consumers.
Personligen ser jag detta drag som en kränkning av folkrätten utan motstycke.
Personally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
drag (juga: atmosfär, utseende, min, fläkt)
volume_up
air {kt bnd}
drag (juga: dos, klunk, tappning, luftdrag)
volume_up
draft {kt bnd} [bhs Ingg. Amr]
Um... it could let in a draft?
.– I detta första förslag till allmän budget för Europeiska unionen (eller preliminärt budgetförslag) för 2005 kan man redan skönja några grova drag.
In this first draft general budget of the European Union (or Preliminary Draft Budget – PDB) for 2005, some broad themes can already be seen.
Förutom dessa finns det ytterligare 24 ändringsförslag med många användbara idéer som vi i grova drag kan skriva under på, men vars utformning inte helt och hållet kan accepteras.
There are in addition a further 24 amendments which include valuable ideas that we can endorse, but which as drafted are not fully acceptable.
drag (juga: dos, utkast, dragning, klunk)
volume_up
draught {kt bnd}
De är inte bra för någon, och allt drag runtom här i huset är inte heller bra.
They are not good for one, nor are all the draughts around this building.
volume_up
draw {kt bnd}
Enligt min uppfattning har vi inte rätt till en livslång inkomst utan ett livslångt lärande och detta bör fastställas i stora drag.
It is not a simple and easy fix that drew us to defining this position in Lisbon, it is a more complex and broadly defined strategy.
Det finns 216 olika möjligheter att bland 6 spelkort dra en följd av 3 kort om Du lägger tillbaka varje draget kort igen innan Du drar nästa.
There are 216 different possibilities to put a sequence of 3 playing cards together out of six playing cards if every card is returned before the next one is drawn.
Det är ett drag, som inte är gemensamt för alla tidigare eller hittills slutna avtal.
That is not a feature common to all the agreements signed in the past or hitherto.
Som ett positivt drag i resolutionen finns bland annat ett omnämnande av att skapa vattenmarknader.
A positive feature of the resolution is the mention of the creation of a water market.
Ett annat nytt drag i 2004 års budget är verksamhetsbaserad budgetering.
Another new feature of the 2004 budget is activity-based budgeting.
drag (juga: lockbete, bete)
volume_up
lure {kt bnd}
drag (juga: handtag, dragning, klunk, fördel)
volume_up
pull {kt bnd}
Det utmärkande draget är att läppens ände dras upp och in.
It's marked by one lip corner pulled up and in.
drag (juga: blixt, inslag, period, rand)
volume_up
streak {kt bnd}
drag (juga: handling, slag, grepp, stöt)
volume_up
stroke {kt bnd}
Du offrade ditt fotfäste för ett enda dödligt drag.
You have sacrificed sure footing for a killing stroke.
drag (juga: aning, kontakt, beröring, detalj)
volume_up
touch {kt bnd}
Kicking the chair was a nice touch.
Därför kan internationella brottmålsdomstolen endast skänka ett drag av hyckleri åt den imperialistiska världen där det bara är styrkeförhållandena som räknas.
Well then, the only effect of the International Criminal Court will be to add a touch of hypocrisy to an imperialist world where the strongest have the last word.
volume_up
trait {kt bnd} (internal quality, aspect)
Ett annat utmärkande drag för romerna är befolkningstillväxten. Samhället i stort åldras, men genom romernas starka befolkningsutveckling utgör de en allt större andel av samhället.
The Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.
Utvecklingen i Turkiet hindrar oss att se vilket slags framtid som framtonar för landet med dess asiatiska drag.
Developments in Turkey are preventing us from seeing what kind of future will emerge for that country with its inherent Asiatic traits.
Även om de skiljer sig åt har de vissa gemensamma drag.
Although they differ, they also share some common traits.
drag
drag (juga: humör, ådra, ven)
volume_up
vein {kt bnd}

2. ilmu pelayaran

drag
volume_up
haul {kt bnd}

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "drag":

drag
draga
Swedish

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "drag":

drag

Contoh penggunaan untuk "drag" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishDå följer han säkert minsta motståndets lag, men det är ett synnerligt smart drag.
It is certainly the line of least resistance, but above all it is a cunning ploy.
SwedishDet stöder sig på en detaljerad historisk analys som jag i stora drag instämmer i.
It is based on a detailed historical analysis with whose broad outline I agree.
SwedishVi måste hylla Europas öar samtidigt som vi erkänner deras särskiljande drag.
We must celebrate Europe's islands as well as recognise their distinctiveness.
SwedishMin slutsats är att parlamentet i stora drag stöder den nya Lissabonstrategin.
From it I conclude that Parliament is broadly in support of the new Lisbon Strategy.
SwedishÄven vår grupp stöder i stora drag föredraganden Secchis tankar.
Madam President, our group supports the general ideas contained in Mr Secchi's report.
SwedishOm så inte är fallet, kunde rådet då i stora drag ange vad som återstår att reda ut?
If this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
SwedishDärför anser jag att det i betänkandet också finns vissa skenheliga drag.
Even so, the report seems to me to have a rather 'holier-than-thou ' aura to it.
SwedishDärför anser jag att det i betänkandet också finns vissa skenheliga drag.
Even so, the report seems to me to have a rather 'holier-than-thou' aura to it.
SwedishVi instämmer också fullständigt i de fyra principer som ni i stora drag angav för oss.
We are also entirely in agreement with the four principles you outlined to us.
SwedishDe är inte bra för någon, och allt drag runtom här i huset är inte heller bra.
They are not good for one, nor are all the draughts around this building.
SwedishI stora drag känner jag att dessa tankegångar har tagits upp i betänkandet.
Broadly speaking, I feel that these ideas have been covered in this report.
SwedishKommissionen delar i stora drag de åsikter som uttryckts av Alexandr Vondra.
Mr President, the Commission broadly shares the views expressed by Mr Vondra.
SwedishEn resolution som i stora drag liknar det betänkande som vi behandlar i dag.
In terms of objectives, this resolution broadly resembles the proposal now on the table.
SwedishJag håller i stora drag med om alla de nyckelelement som nämnts här under debatten.
I broadly agree with all the key elements mentioned here in the debate.
SwedishMin slutsats är att parlamentet i stora drag stöder den nya Lissabonstrategin.
Without that support, there will be no success at the end of the road.
SwedishMin grupp kommer därför att i stora drag stödja kommissionens förslag.
My group will therefore support the general terms of the Commission proposals.
SwedishSkaffa innebörd" Det är i stora drag vad han talar om i 18 och en halv minut.
It's what he's basically talking about in those 18 and a half minutes.
SwedishVi välkomnar i stora drag det här förslaget om bortfraktares skadeståndsansvar.
Broadly speaking, we welcome this proposal on the liability of carriers of passengers by sea.
Swedish(EN) Jag håller i stora drag med föredraganden i denna fråga.
I agree with the general thrust of the Rapporteur's stance on this issue.
Swedish. - (PT) Jag har i stora drag röstat för innehållet i detta resolutionsförslag.
I voted broadly in favour of what this motion for a resolution proposes.