Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "en del"

SV

"en del" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
en del {kt gnt bnd}
EN

SV en del
volume_up
{kata ganti benda}

en del
volume_up
some {kt gnt bnd} (a few, a little)
I det avseendet anser jag, herr Juncker, att ni har gett en del goda förslag.
In that respect, I think, Mr Juncker, that you have made some good proposals.
En del av forskarna där har flyttas med till York och en del till Newcastle.
Some of the researchers there have been moved down to York and some to Norwich.
Genomförandet av Meda har drabbats av kritik, en del berättigad, en del inte.
The implementation of MEDA has been subject to criticism, some justified, some not.

Terjemahan serupa untuk "en del" dalam bahasa Inggris

en kata benda
English
en kata sandang
English
en kata bilangan
en kata ganti benda
English
del kata benda
del- kata sifat
English
del-
English

Contoh penggunaan untuk "en del" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Swedish. – Detta betänkande innehåller en hel del hyckleri och ett antal osanningar.
   . – This report contains a great deal of hypocrisy and a number of untruths.
SwedishFrämjande av innovation måste vara en integrerad del av EU:s konkurrensstrategi.
Promoting innovation must be an integral part of the EU's competition strategy.
SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishMan får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
In this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
SwedishDet finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
There is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
SwedishInitiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
The initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
SwedishDetta ramverk är en del av gemenskapens regelverk, och alla måste respektera det.
This framework forms part of the Community acquis and everyone must respect it.
SwedishÄven vi måste utvecklas, och kroppsskannrar är bara en del av den här variationen.
We must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
SwedishStandarder är en del av detta, inte bara i EU utan också i världen som helhet.
Standards are part of that, not just in Europe but also in the world as a whole.
SwedishEn del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
SwedishDet har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
There has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
SwedishBland dessa vill jag framhålla fyra, en del berör minister Jaime Gama, andra inte.
I wish to highlight four of these, not all of which were referred to by Mr Gama.
SwedishVi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
We fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
SwedishDärför är en viktig del av ljudteknik metoder för utvärdering av ljudkvaliteten.
It is an important part of sound engineering methods for evaluating sound quality.
SwedishMen det är en del av överträdelseförfarandet och betraktas som det första steget.
But it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
SwedishEn hel del arbete måste göras för att kunna stödja och berättiga detta initiativ.
A lot of work needs to be done in order to support and justify this initiative.
SwedishHalvtidsutvärderingen fortsätter med andra ord direkt som en del av Agenda 2000.
In other words, the mid-term review continues directly as part of Agenda 2000.
SwedishPassagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.
Passengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
SwedishEn hel del arbete har redan uträttats efter att kommissionens meddelande antogs.
A lot of work has already been undertaken since the adoption of our Communication.
SwedishDet är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.