SV

fälla {jender umum}

volume_up
1. lazim
fälla (juga: arrangemang, rutiner)
volume_up
set-up {kt bnd} (arrangement)
You set up Agustin and you set me up.
De riggar fällor och snaror för att fånga vilda grisar, ormar, apor, gnagare... ~~~ Ja i princip vad som helst som går att äta.
They have a series of traps, of snares that they've set up to catch wild pigs, snakes, monkeys, rodents -- anything they can, really.
I detta läge kan man påminna om att det är nödvändigt att snabbt upprätta en ständig internationell domstol som kan fälla utslag inom rimliga tider.
In this respect, may I remind you of the need rapidly to set up the International Court of Justice, on a permanent basis, with the capacity to hand down sentences in reasonable time.
fälla (juga: egenhet, knep, spel, streck)
För det andra bär vi ett ansvar för att inte gå i fällan att finna alla förklaringar i användningen av utarmat uran.
The second responsibility we have is not to be tricked into focusing all statements on the use of depleted uranium.
fälla (juga: ögla, snara, rännsnara)
2. bersifat kiasan
Det är ett argument för att undvika den fälla som terrorismen har gillrat för oss.
It is an argument for avoiding the trap set for us by terrorism.
Och det är synd att utvecklingsländerna har fallit i denna fälla.
It is also a pity that the developing countries have fallen into this trap.
Vi måste så snabbt som möjligt ta oss ur denna fälla som de har gillrat för oss.
We need to get out of this trap they have set for us as quickly as possible.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "fälla":

fälla

Contoh penggunaan untuk "fälla" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishLåt mig, efter era överläggningar i dag, fälla några kommentarer i detta sammanhang.
Following your deliberations today, allow me to make a few remarks in this context.
SwedishI Frankrike är vi väl lämpade att fälla ett omdöme om ert sätt att se på information.
In France, we are well placed to make a judgment about the way you view information.
SwedishVi vill inte ta på oss ansvaret för att fälla något som vi varmt förordar.
We would not like to take responsibility for the failure of something that we desire.
SwedishJag hoppas verkligen på att kommissionen kommer att kunna fälla några kommentarer om detta.
I very much hope that the Commission will be able to make some comment about that.
SwedishNu har entreprenörerna fått klartecken för att denna vecka börja fälla 20 000 träd.
Now, the green light has been given for contractors to begin felling 20 000 trees this week.
SwedishMed detta sagt skall jag nu inrikta mig på att fälla några tämligen tillnyktrande kommentarer.
Having said that, I will now concentrate on making a few rather sobering comments.
SwedishSedan kan vi bedöma det utifrån de beslut som fattats och därefter fälla vårt utslag.
Then we can judge it on its resolve and we can then give our verdict.
SwedishLåt oss nu låta utskottet för rättsliga frågor fälla sitt utslag.
Now let us leave it to the Committee on Legal Affairs to give its verdict.
SwedishFrassoni började med att fälla ett omdöme om avsikter som enligt min åsikt faller bort av sig själv.
Mrs Frassoni started by making an accusation that I think discredits itself.
SwedishVi hade alltså redan i höstas kunnat fälla en dom med tillräcklig kännedom i saken.
We could, then, have reached a decision back in the autumn.
SwedishÄgarna överklagade beslutet att inte fälla den ena av byggherrarna för två år sedan.
The owners put forward an appeal against the non-conviction of the property developer two years ago.
SwedishTillåt mig att trots det fälla tre anmärkningar från österrikisk synpunkt.
However, I hope that you will permit me to offer three observations from an Austrian point of view.
SwedishMen jag varnar kommissionen för att åter ramla in i samma fälla som sin föregångare.
However, I am warning you that the Commission is heading straight for the same fate as its predecessor.
SwedishInnan jag går in på rapporten mer i detalj har jag emellertid två politiska kommentarer att fälla.
Before I go into the report in more detail, though, I have two political comments to make.
Swedish   – Jag skulle vilja leda rådsordföranden ur sin motvilja att fälla någon ytterligare kommentar.
   I would like to coax the President-in-Office out of his reluctance to make a further comment.
SwedishMarset Campos har i detta ämne färdigställt ett betänkande om vilket jag skulle vilja fälla tre anmärkningar.
Mr Marset Campos has prepared a report and I would like to make three remarks on it.
SwedishTrots detta finns det ändå ett antal kommentarer i allmän bemärkelse att fälla i saken, herr ordförande.
Nevertheless, there are one or two general remarks to be made on this.
SwedishSlutligen får vi med tanke på innehållet inte råka i en farlig fälla.
When it comes to the substance of legislative acts, we simply must not blunder into any dangerous traps.
SwedishNär det gällde Europabolaget så friade vi hellre än att fälla och vad gör rådet nästa gång?
We gave it the benefit of the doubt with the European Company and what does the Council do the next time?
Swedishatt hellre fria än fälla en person?
Presumption of innocence? Benefit of the doubt?