Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "göra gällande"

SV

"göra gällande" bahasa Inggris terjemahan

SV

göra gällande {kata kerja}

volume_up
1. lazim
Man kan göra gällande att processen med trepartssamtal faktiskt varit mer öppet än ett förlikningsförfarande, då endast de slutliga texterna från förhandlingarna offentliggörs.
Indeed, the trialogue process, it can be argued, has been more transparent than a conciliation process, in which only final texts of negotiations are published.
Om kvinnor i mitt eget land har denna rättighet, vill jag göra gällande att även en kvinna som på grund av olika omständigheter önskar göra detta val, skall ha rätt att göra det.
If women in a country like mine have that right, then I would also argue that a woman who wishes, because of a variety of different circumstances, to make that choice, then that should be her right.
Dessutom vill jag göra gällande att vattnet bör betraktas som allmän egendom och ställas under offentlig tillsyn, oavsett om det delvis eller helt förvaltas av den privata sektorn.
Furthermore, I would argue that water should be proclaimed public property and placed under public control, regardless of the fact that it is managed wholly or partly by the private sector.
Tvärtemot vad vissa tycks göra gällande handlar Acta inte om att skapa någon slags ”Storebror”.
Contrary to what some seem to be claiming, ACTA is not about creating some sort of 'Big Brother'.
Ett sista ord om GUSP: Mina damer och herrar, jag förstår inte hur Europa kan göra gällande att den kan bli en betydande aktör utan att ge sig själv en militär roll.
One final word on CFSP, ladies and gentlemen, I do not see how Europe can claim to become a major actor without a military role.
Även nyligen har vi kunnat läsa i tidningarna att någon medlemsstat tycks göra gällande att regleringen av denna fråga skulle falla under den nationella suveräniteten.
Just recently, we read in the press that some Member States appear to be claiming regulation in this field as part of their own national competence.
göra gällande (juga: utöva, använda, utveckla, bruka, uppbjuda)
Tvärtemot vad vissa försöker göra gällande, så kommer varken världen eller Europa att kollapsa på grund av det.
Contrary to what some are trying to make out, neither the world, nor Europe, will collapse as a result of it.
göra gällande (juga: låtsas, påstå, simulera)
Jag anser att om vi vill hålla en öppen omröstning, kan vi göra det, men vi bör då inte göra gällande att vi har genomfört en sluten omröstning.
I appreciate that if we want to have an open ballot we can do so, but then we should not pretend that we have been voting secretly.
Visar inte hela detta händelseförlopp att försöken att göra gällande att ekologiska och konventionella livsmedel kan skyddas mot GMO-kontamination är föga övertygande?
Does this whole episode not go to show the attempts to pretend that organic and conventional food can be protected from GM contamination to be utterly unconvincing?
Att göra gällande, som Labourregeringen i Förenade kungariket redan gör, att detta konvent bara är ett sätt att begränsa unionens makt på bekostnad av medlemsstaterna är löjligt.
To pretend, as the Labour Government in Britain is already doing, that this Convention is simply an opportunity to limit the power of the Union at the expense of the states is ridiculous.
2. bisnis
göra gällande
Vågar inte kommissionen gentemot medlemsstaterna göra gällande en ändring av förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden som är inriktad mot klimatmålen?
Does the Commission lack the courage to assert against Member States a revision of the ERDF Regulation that is oriented towards climate objectives?
3. hukum
göra gällande (juga: överlämna)
Därför vill jag göra gällande att det krävs ett särskilt direktiv om all eventuell vattenförorening inom vattenbruket.
I submit, therefore, that we need a specific directive in relation to any potential water pollution in the aquaculture sector.
I en rapport som lagts fram för intergruppen SOS Demokrati har jag räknat upp de medel som behövs för att uppnå detta och som vi kommer att göra gällande inom det framtida konventets ramar.
I described how this could be done in a report submitted to the Intergroup SOS Democracy, which will be assessed at the next Convention.

Contoh penggunaan untuk "göra gällande" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

SwedishLissabonfördraget ger medborgarna nya möjligheter att göra sina intressen gällande.
The Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
SwedishIngen har sökt göra gällande att valrörelsen har uppfyllt rimliga anständighetskrav.
No one tried to make sure that the election campaign was conducted properly.
SwedishEuropeiska unionen bör göra gällande de åtaganden som unionen har ingått å deras vägnar.
The European Union must emphasise the commitments it entered into towards them.
SwedishDetta är ett steg framåt, ett sätt att utvidga demokratin som vi kan göra gällande i världen.
This is progress. It is a way of extending democracy that we can pursue in the world.
SwedishVår uppfattning om konkurrenslagstiftningen måste alltså göra sig gällande internationellt.
So our idea of competition law must gain international acceptance.
SwedishDetta innebär inte någon "investering i människan", vilket man ville göra gällande på toppmötet.
That is not 'investing in people' as the Summit meeting would have it.
SwedishIdag kan konsumenten bara göra sina rättigheter gällande i efterhand via ansvarsbestämmelser.
Today, consumers can only assert their rights after the event, through the rules on liability.
SwedishSlutligen vill jag göra ett påpekande gällande mitt eget land.
Finally, I should like to make a point in relation to my own country.
SwedishDet viktiga i vårt budskap hänger samman med den återhållsamhet som vi vill göra gällande.
The crux of our message is the rigour which we want to apply.
SwedishTvärtemot vad vissa tycks göra gällande handlar Acta inte om att skapa någon slags ”Storebror”.
Contrary to what some seem to be claiming, ACTA is not about creating some sort of 'Big Brother'.
SwedishEller kanske kan Europa utrusta sig med resurser för att reglera allt detta och göra vissa saker gällande?
Or will Europe equip itself to regulate that and impose some restrictions?
SwedishParlamentet har kunnat göra sig gällande med sina krav i det så kallade förvaltningsutskottsförfarandet.
Parliament was able to get what it wanted in the so-called management committee procedure.
SwedishDetta kommer att göra det lättare för borgenären att sedan göra ordern gällande i medlemsstaterna.
This will make it easier for the creditor to subsequently assert this order in the Member States.
SwedishJag skulle till att börja med vilja göra några anmärkningar gällande det nya programmets karaktär.
I would first of all like to make certain observations concerning the nature of the new programme.
SwedishDen andra är att det krävs att folken, väljarna, kan uttrycka sig och göra sin ståndpunkt gällande.
The second is that people, the electorate, must be able to express and assert their point of view.
SwedishUppmaningen till Österrike att göra något gällande rörelsefriheten saknar därför all grund.
The call on Austria to take action in relation to freedom of movement is therefore devoid of any substance.
SwedishOch här skulle kanske Raymond Loulles ord göra sig gällande.
And there perhaps the words of Raymond Loulle would hold sway.
SwedishDet var mycket svårt, ska du veta, att göra min auktoritet gällande.
It was very hard, you know, to impose my authority.
SwedishJag anser att vi bör göra vår kritiska ståndpunkt gällande.
I believe that we should bring our critical stance to bear.
SwedishVi vill på nytt göra bruk av den gällande skyddsklausulen och aktivera den för ytterligare en period.
We want to make use of the existing safeguard clause again, and to activate this for a further period.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "göra gällande":

göra gällande
Swedish

Terjemahan serupa untuk "göra gällande" dalam bahasa Inggris

gällande kata sifat
göra kata kerja