Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "generation"

SV

"generation" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
generation {jender umum}
EN

"generation" bahasa Swedia terjemahan

SV

generation {jender umum}

volume_up
Syftet är att förhindra att våldet förs över från generation till generation.
The aim is to prevent violence being passed on from generation to generation.
Det kräver färdigheter och kunskaper som förs över från generation till generation i familjer.
It requires skills and knowledge passed from generation to generation of families.
Det har berättats från generation till generation.
From generation to generation there stories have been past on, why?
EN

generation {kata benda}

volume_up
generation
The aim is to prevent violence being passed on from generation to generation.
Syftet är att förhindra att våldet förs över från generation till generation.
It requires skills and knowledge passed from generation to generation of families.
Det kräver färdigheter och kunskaper som förs över från generation till generation i familjer.
From generation to generation there stories have been past on, why?
Det har berättats från generation till generation.
generation
. - (RO) Insufficient data on waste generation and management prevents the European Union from enforcing a harmonised policy regarding waste.
. - (RO) Otillräckliga uppgifter om generering och hantering av avfall hindrar EU från att genomföra en harmoniserad avfallspolitik.
But it is not yet possible to abandon the use of nuclear power for the generation necessary for some of the instruments in deep space.
Men det är ännu inte möjligt att överge användningen av kärnkraft för den generering som är nödvändig för vissa av de instrument som används i rymden.
Storm water systems with Maria Viklander as theme leader includes everything from storm water generation, transportation & processing as well as planning and liability issues.
Dagvattensystem med Maria Viklander som ledare innefattar allt från dagvattnets generering, transport & behandling till planerings- och ansvarsfrågor.
generation (juga: proliferation)
It should focus on energy efficiency, specifically in the fields of generation and consumption.
Det bör rikta in sig på energieffektivitet, särskilt inom alstring och förbrukning.
As a matter of fact, there is considerable potential for hydro-electricity generation in Kosovo and Albania in particular but also in Macedonia.
Det finns faktiskt en avsevärd potential för alstring av hydro-elektricitet i Kosovo och i synnerhet i Albanien, men också i Makedonien.
The International Energy Agency estimates that by 2010 USD 241 billion will be needed to be invested into renewable energy generation.
Internationella energiorganet uppskattar att det till 2010 kommer att behöva investeras 241 miljarder US-dollar i alstring av förnybar energi.
generation
generation
   Mr President, progress in Europe over a generation shapes the response to the political challenge since the fall of the Berlin Wall in 1989.
Framstegen i Europa under en mansålder formar svaret på den politiska utmaningen sedan Berlinmurens fall 1989.
Having just finished a major reform treaty process, a reform package, we are told, would close the book on treaty change for a generation.
Ett enda reformpaket till - sedan kan vi glömma allt vad fördragsändringar heter under en mansålder, har det hetat.
generation (juga: degree, remove)
The Danube must remain a symbol for future generations, too.
Donau måste förbli en symbol även för kommande släktled.
The entry into force of the Lisbon Treaty is one such occasion that will go down in history and which our children and future generations will eventually study and learn about.
Lissabonfördragets ikraftträdande är ett sådant historiskt ögonblick, som våra barn och framtida släktled så småningom kommer att studera och lära sig allt om.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "generation":

generation
Swedish

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "generation":

generation

Contoh penggunaan untuk "generation" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishFörenta staterna, Ryssland och Frankrike har börjat utveckla en ny generation kärnvapen.
We must make the attempt to persuade our Chinese friends to use their influence.
SwedishVidden av tragedin kan värderas utifrån det faktum att en hel generation gick till spillo.
It has to be acknowledged that local political progress was rather slower.
SwedishDetta är ett hårt slag mot alla dem som troget har tjänat industrin generation efter generation.
This is a cruel blow for all those who faithfully served the industry for generations.
SwedishFörenta staterna, Ryssland och Frankrike har alla börjat förbereda en ny generation kärnvapen.
Despite recent successes with regard to Libya and Iran, there is little cause for optimism.
SwedishI alla fall arbetar man på frågan och på generation 4, och kommissionen spelar sin roll i det.
Although I mention this only in passing, that too is not something that should be ruled out.
SwedishDen demografiska utvecklingen handlar om att vi skall vara solidariska också med nästa generation.
The two great challenges today are demographic change and globalisation.
SwedishOckså vår generation står inför en utmaning, nämligen globaliseringen.
Ours too is facing a challenge, namely that of globalisation.
SwedishMen saker håller på att förändras, och en av anledningarna till det är de digitala infödingarna, generation Y.
But things are changing, and one of the reasons why is the digital natives, or Gen-Y.
SwedishDetta kommer att leda till förnyat hat och en ny generation flyktingar.
Does the European Union know anything about this plan?
SwedishTyskland är därför också en symbol för Europa och om vår generation har någon skyldighet så är det att säga sanningen.
Oradour-sur-Glane, which demonstrated what a military occupation can give rise to.
SwedishSkyldigheten att minnas är stor, särskilt för dem som är födda efter andra världskriget, män och kvinnor i min generation.
The next item is the statements on the future of Europe sixty years after the Second World War.
SwedishDen sistnämnda gruppen bör få särskilt skydd, eftersom det är de som bär ansvaret för att fostra nästa generation.
Stressful working conditions and the exploitation of workers mean that the future appears ever more uncertain.
SwedishVi måste därför se till att vår yngre generation lär sig att tolka språket i våra filmer.
This is why the Commission is investing in search engines and in research in general in order to ensure that old films are better preserved.
SwedishDet betänkande som intresserar oss är av en s.k. ny generation.
The main objectives of the agreement are as follows. Firstly, the establishment of an area of free trade between Egypt and the European Union.
SwedishDet är väsentligt att en institution som vår tjänar mer än en generation och att den inger hopp.
Indeed, it will never be possible for our modern economy, based on, among other things, respect for human dignity, to compete faced with such abuses.
SwedishMålet måste vara en trygg framtid, värdighet, arbete, hälsa och en god miljö att överlämna till nästa generation.
It must also be possible for every country that wishes to do so and that fulfils the stated requirements to become a Member of the EU.
SwedishI förordningen anges att det krävs produktion under en generation för att en produkt ska kunna betraktas som tillverkad enligt traditionella metoder.
( Mr President, today we are discussing how to protect traditional, speciality agricultural products.
SwedishDenna övergång gav en ny generation irländare en möjlighet som tidigare funnits endast för vår betydande utvandrarkoloni.
Even in Mr Berlusconi's absence, this summit must deliver an agreement that takes away regulatory barriers to closer trade and investment.
SwedishMin generation var därför inte fri att besluta om vilket socialt och ekonomiskt system den ville leva med.
Talking about the future of our economic and social model, I would like to draw your attention to the fact that we will not be the ones who decide the future.
SwedishVi är skyldiga att inte svika den unga generationen, en generation som vill leva i en demokrati där man respekterar varandras idéer.
We have a duty not to disappoint a young population, a population aspiring to live in a democracy and to respect each other's ideas.