Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "granskande"

SV

"granskande" bahasa Inggris terjemahan

SV

granskande {kata sifat}

volume_up
Aldrig någonsin tidigare har detta gjorts så uttömmande och med ett så kritiskt granskande öga.
Never before has this been done so thoroughly and with such a critical eye.
Min vädjan till de icke-statliga organisationerna och journalisterna är att fortsätta sitt granskande arbete och hålla oss underrättade.
My appeal to NGOs and journalists is to carry on with their critical work and keep us informed.

Contoh penggunaan untuk "granskande" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

SwedishAldrig någonsin tidigare har detta gjorts så uttömmande och med ett så kritiskt granskande öga.
Never before has this been done so thoroughly and with such a critical eye.
SwedishParlamentet har en viktig granskande roll över kommissionens arbete.
Parliament has an important investigative role with regard to the work of the Commission.
SwedishDet leder till onödigt och arbetsdrygt granskande av de ryska vagnarna och till enorm byråkrati.
It will lead to unnecessary and laborious inspections of Russian wagons and to massive bureaucracy.
SwedishUtan fria och granskande medier skulle allmänheten vara helt omedveten om valet av EU:s ledare.
Without a free and vigilant media, the public would be completely unaware of the choice of EU leaders.
SwedishMin vädjan till de icke-statliga organisationerna och journalisterna är att fortsätta sitt granskande arbete och hålla oss underrättade.
My appeal to NGOs and journalists is to carry on with their critical work and keep us informed.
SwedishDet är betydelsefullt att detta parlament tar sin granskande och övervakande roll på allvar vad gäller hanteringen av strukturfonderna.
It is important that this Parliament takes its scrutiny and monitoring roles seriously as regard structural fund applications.
Swedish(PT) För första gången har parlamentet inom ramen för detta nya instrument haft en granskande roll i fråga om nationella strategier.
(PT) For the first time, within the scope of this new instrument, Parliament has played a scrutinising role with regard to national strategies.
SwedishÅ andra sidan har rädslan uppstått för att advokater skall åläggas skyldigheten att uppträda som granskande tjänstemän till sina klienters nackdel.
On the other hand, there is the fear that lawyers have been required to act as investigation officials at the expense of their clients.
SwedishDet är viktigt att parlamentet, som det sägs i betänkandet, fortsätter att vara pådrivande och kritiskt granskande när det gäller ny lagstiftning inom unionen.
As the report says, it is important that Parliament continues to push the issue forward and to critically review new legislation within the EU.
SwedishVi bör också komma ihåg att Europa självt delvis bär ansvaret för detta tillstånd genom att inte ge tillräckligt stöd åt avvecklandet av kommunismen och de granskande aktörerna.
We should also bear in mind that Europe itself is partly responsible for this state of affairs, by not giving sufficient support to de-Communisation and vetting movements.
SwedishEn av parlamentets nyckelroller är att rikta parlamentets granskande blick mot kommissionens dunkla skrymslen och mot ministerrådets ännu dunklare vinklar och vrår.
Mr President, a key role of this Parliament is to put the spotlight of parliamentary scrutiny on the dim recesses of the Commission and the even dimmer nooks and crannies of the Council of Ministers.