Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "källa"


Maksud anda kalla
SV

"källa" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
källa {jender umum}

SV källa
volume_up
{jender umum}

1. lazim

källa (juga: ursprung, upphov, täkt)
volume_up
source {kt bnd}
Det som var en källa till skam var faktiskt en källa till upplysning.
The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.
Företagare har upptäckt företagspensionsfonderna som källa till riskkapital.
Entrepreneurs have discovered company pension funds as a source of venture capital.
Europas kulturella mångfald kommer att bli en källa till kreativitet och välstånd.
The cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.
volume_up
authority {kt bnd}
Den första är valet av behörig myndighet för konvertiblerna, i klartext det vi kallar eurobonds.
The first is the choice of competent authority for convertible bonds, by which I basically mean Eurobonds.
Men, i ett system som vill kalla sig demokratiskt måste beslut som fattats av en domstol tillämpas.
Indeed, in a system which professes to be democratic, decisions taken by a legal authority must be enforced.
De kinesiska myndigheterna ser Tibets särpräglade kultur och religion som källan till separationshotet.
The Chinese authorities view Tibet's distinct culture and religion as the source of threat of separation.
källa (juga: avdelning, ledare, antal, moment)
volume_up
head {kt bnd}
Streck under titeln Kazakstan samt kryss och punkter kallar jag nämligen inte inkorrekt text - det är överhuvudtaget ingen text.
Lines drawn below the heading 'Kazakhstan ' and crosses and dots can scarcely be called an incorrect text; quite simply, there was no text.
källa (juga: gruva)
volume_up
mine {kt bnd}
Hela regioner i Europeiska unionen, såsom min, Asturien, hoppas kunna hitta ett framkomligt och hållbart sätt att använda kol som källa till ren energi.
Entire regions of the European Union, such as mine, Asturias, are hoping to find a viable and sustainable way of using coal as a clean energy source.
Men jag ville behålla era namn - och mitt bland dem - som en symbol för vad vi skulle kunna kalla " fredagsklubben ".
However, I wished to make a record of all your names, with mine among them, as a symbol of what we could call the 'Friday club '.
Denna lärdom var oväntad eftersom jag började året som en agnostiker, och mot slutet av året blev jag vad en vän kallar en vördnadsfull agnostiker, jag gillar det.
This one was unexpected because I started the year as an agnostic, and by the end of the year, I became what a friend of mine calls a reverent agnostic, which I love.
källa (juga: källsprång)
volume_up
spring {kt bnd} (a natural source of water)
I våras publicerades en uppmärksammad avhandling som handlar om förgasning av biobränslen, det man kallar andra generationens biobränslen.
A thesis about gasification of biofuels, generally referred to as second generation biofuels, was published last spring and received a considerable amount of attention.
En källa i Tirana har varnat mig för risken att ett stort antal albanska flickor och kvinnor i vår kommer att resa till Västeuropa och hamna i prostitutionsringar.
An informant in Tirana has alerted me to the danger that, this spring, a large number of Albanian girls and women are going to travel to Western Europe and end up in prostitution rings.
Närvaron av kameler, berg, ökenbrunnar och källor förde mig tillbaka till året då jag vandrade i Sinaiöknen.
The presence of camels, mountains, desert wells and springs took me back to the year I spent wandering the Sinai Desert.
källa (juga: brunn, hål, fördjupning, hålighet)
volume_up
well {kt bnd}
Å ena sidan är de källor till olja och gas, samt en källa till förnybar energi.
On the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy.
Ett standardvärde fastställs sedan på grundval av denna analys från källa till slutlig användning i fordonet.
A standard value is then established on the basis of this well-to-wheel analysis.
Naturligtvis är detta en stor källa till tillfredsställelse, men det får inte gå över i förnöjsamhet.
We can certainly feel well satisfied at the progress made, but satisfaction must never be allowed to slide into complacency.
källa (juga: fontän, ursprung)
volume_up
fountain {kt bnd}
källa (juga: källor, källfloder)

2. bersifat kiasan

volume_up
storehouse {kt bnd} [brsft kiasan]

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "källa":

källa

Contoh penggunaan untuk "källa" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishNär vi talar om arbetsordningen talar vi inte om en primär källa utan om en sekundär.
The Rules of Procedure are a secondary rather than a primary point of reference.
SwedishJag vet att detta har varit en källa till oro och skapat debatt i parlamentet.
I am aware that this has been an issue of concern and debate in Parliament.
SwedishOch som vi vet, herr Adamou och fru Vassiliou, utgör Cypern en källa av visdom.
And Cyprus, as we know, Mr Adamou, Mrs Vassiliou, is a fount of wisdom.
SwedishDessutom är situationen i sydöstra Turkiet fortfarande en källa till oro.
Furthermore, the situation in the south east of Turkey remains a matter for concern.
SwedishDen tydliga ökningen av priset på läkemedel under de senaste åren är också en källa till oro.
The marked rise in the cost of medicines in recent years is also cause for concern.
SwedishEnergifrågan är också en eventuell källa till konflikt mellan Europeiska unionen och Ryssland.
Energy is also a possible cause of conflict between the European Union and Russia.
SwedishDetta har varit en viktig källa till oro för utskottets samtliga ledamöter.
This has been of major concern to all the members of the committee.
SwedishJag anser att skillnaderna mellan män och kvinnor är livets källa.
I believe that the differences between men and women are the fount of life.
SwedishMellanöstern fortsätter, som alltid, att vara en djup källa till oro.
   Mr President, the Middle East, as ever, remains of great concern.
Swedish1973 förlorades en kobolt 60-källa i Nordsjön, vilken aldrig återfunnits.
In 1984, the Mont Louis sank in the English Channel with 375 tonnes of uranium hexafluoride.
SwedishVälj i denna lista en källa som hör till den angivna databasen.
Use this list box to select one of the sources that have been set to the database.
SwedishFlerspråkigheten måste bli en gemensam nämnare, inte en källa till splittring inom EU.
Multilingualism must be a common denominator, not a factor of division for the European Union.
SwedishSer vi bara EU som en marknad, eller ser vi det även som en källa till civilisation?
Do we see Europe as nothing more than a market, or do we see it also as a fount of civilisation?
Swedish(RO) Människorättssituationen i Nordkorea är en källa till allvarlig oro.
(RO) The human rights situation in North Korea is giving particularly grave cause for concern.
SwedishKärnsäkerheten i utvidgningsprocessen är en viktig källa till oro.
Nuclear safety in the enlargement process is a major cause for concern.
SwedishMed tanke på årets specifika kontext bör betänkandet vara en källa till förslag.
This year, this report lies within a very specific context, and thus it should become a force for proposals.
SwedishI Finland och i några andra länder har sorteringen av avfall i närheten av deras källa utvecklats långt.
Thus, we do not incinerate mixed waste, as they do in certain countries.
SwedishFör fattiga länder är det en källa till snabba inkomster, men ingen lösning för framtiden.
For the poor countries, this is one way of making a fast buck, but offers no solutions in the long run.
SwedishFörbud mot hemsidor, ofta av oproportionerlig omfattning och varaktighet, är fortfarande en källa till oro.
Website bans, often disproportionate in scope and duration, remain a cause for concern.
SwedishJag vet att detta har varit en källa till oro och skapat debatt i parlamentet.
This is an appalling and disgusting practice and is a serious violation of human dignity and physical integrity.