Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "klara upp"

SV

"klara upp" bahasa Inggris terjemahan

SV klara upp
volume_up
{kata kerja}

klara upp (juga: uppklara, göra rent, ordna, reda ut)
Jag vill bara klara upp ett missförstånd.
Mr President, I should merely like to clear up a misunderstanding.
Jag menar att detta skulle klara upp all potentiell förvirring.
I feel that this would clear up any potential confusion.
Jag skulle bara vilja klara upp ett par missförstånd.
I should just like to clear up a few misunderstandings.
klara upp (juga: avbryta, knäcka, spränga, spräcka)
volume_up
to crack {kt krj}
klara upp (juga: laga, tänka ut, fixa, göra upp)
volume_up
to fix {kt krj} [bhs Ingg. Amr]
Kanske kan ni hjälpa till att klara upp en del av kritiken mot EPLA.
Maybe you can help to fix some of the criticisms of EPLA.
EU är förpliktigat att klara upp problemen i Bulgarien, för man har redan samarbetat med fel partner i 15 år.
The EU has an obligation to fix the problems in Bulgaria because it has cooperated with the wrong partners for 15 years already.
klara upp (juga: lägga av, slå av, sluta, ta)
volume_up
to settle {kt krj}
Efter Berlin finns det ett politiskt åtagande att klara upp det institutionella dödläget.
After Berlin, there is a political commitment to settling the institutional impasse.
Å ena sidan kommer det att ge resultat och återskapa den politiska kraften för att klara upp de institutionella problemen.
On the one hand it will deliver results and recreate the political momentum to settle the institutional problem.
Denna EU-lag finns för att medborgarna ska kunna åka hem och klara upp kravet snabbt och enkelt på sitt eget språk.
This EU law exists to enable citizens to go home and get the claim settled quickly and easily in their own language.
klara upp (juga: reda ut)

Terjemahan serupa untuk "klara upp" dalam bahasa Inggris

klara kata kerja
upp keterangan
English
upp kata kerja
English
upp kata depan
English

Contoh penggunaan untuk "klara upp" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishFör att klara upp detta missförstånd lägger jag fram följande muntliga ändringsförslag:
In order to dispel this misunderstanding, I submit the following oral amendment:
SwedishAnnars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
Otherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
SwedishEfter Berlin finns det ett politiskt åtagande att klara upp det institutionella dödläget.
After Berlin, there is a political commitment to settling the institutional impasse.
SwedishMyndigheternas vilja att klara upp dessa fall är sällan särskilt stor.
The authorities rarely have much desire to throw light on such matters.
SwedishJag skulle vilja börja med att ta upp två klara och obestridliga fakta.
I would like to start by stating two simple and irrefutable facts.
SwedishJapanerna lämnar ett betydande bidrag till att klara upp Bosniens problem.
The Japanese are making a sizeable financial contribution to dealing with the problems of Bosnia.
SwedishDet enklaste sättet att fylla detta hål, är att klara upp denna fråga så snabbt som möjligt.
The easiest way to fill that hole is to get this business sorted out as quickly as possible.
SwedishVi har dragit upp klara riktlinjer för Europas utveckling, men det krävs fortfarande arbete.
We have laid down clear guidelines for Europe's development, but there is work still to be done.
SwedishVi har dragit upp klara riktlinjer för Europas utveckling, men det krävs fortfarande arbete.
We have laid down clear guidelines for Europe' s development, but there is work still to be done.
SwedishEU är förpliktigat att klara upp problemen i Bulgarien, för man har redan samarbetat med fel partner i 15 år.
The question is whether the Council will seriously consider the Commission’ s reports.
SwedishDet ligger också i hans intresse att reda upp de okända bevekelsegrunderna och klara upp dessa saker.
And it is in the interest of this House that this question should be resolved, without being prejudged.
SwedishVi anmodar det luxemburgska ordförandeskapet att lägga upp klara mål och mekanismer.
At any rate, we are urging the Luxembourg presidency to set clear objectives and to establish mechanisms in this respect.
SwedishJag tackar fru Green så hjärtligt som just tydligt har bidragit till att klara upp detta.
I should like to thank Mrs Green most sincerely for her contribution which has clearly helped clarify the situation.
SwedishInnan vi kan klara upp problem av detta slag kommer Europas medborgare aldrig att tro på den inre marknaden.
Until we can get that kind of problem sorted out Europe's citizens will never believe in the single market.
SwedishDet finns ingenting att tillägga eller att klara upp.
There is nothing to add to or detract from this.
SwedishSå när det handlar om frågorna om frihet kan EU inte ens klara upp fiskerifrågorna eller värna om våra jordbrukare.
So, when it comes to the issues of liberty, the EU cannot even sort out fishing or look after our farmers.
SwedishDet är dags att dra upp klara och enhetliga gränser för unionen i stället för att obekymrat pressa på i det oändliga.
The time has come to set clear and coherent borders for the Union instead of endlessly forging ahead regardless.
SwedishJag undrar hur vi ska klara att låna upp de 60 miljarder euro på marknaderna som behövs för stabilitetsplanen.
I wonder how we are going to be able to borrow on the markets to raise the EUR 60 billion needed for the stability plan.
SwedishDenna EU-lag finns för att medborgarna ska kunna åka hem och klara upp kravet snabbt och enkelt på sitt eget språk.
This EU law exists to enable citizens to go home and get the claim settled quickly and easily in their own language.
SwedishVi utgår från att den turkiska regeringen kommer att agera förebildligt i fallet och klara upp frågan.
We take it for granted that the Turkish Government, in a case such as this, will act in an exemplary way and sort the matter out.