Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "lucka"

SV

"lucka" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
lucka {jender umum}

SV lucka
volume_up
{jender umum}

1. lazim

lucka (juga: klyfta, öppning, hål, gap)
volume_up
gap {kt bnd}
Det föreliggande gemensamma betänkandet kommer att täppa till denna lucka.
The Common Position that is before us will close this gap.
Hur föreslår kommissionen att åtgärda denna lucka i lagstiftningen?
How does the Commission propose to address this gap in the legislation?
Här finns det en lucka i lagstiftningen som måste täckas.
In this respect, there is a gap in the legislation, which must be filled.
lucka (juga: kryphål, smyghål)
volume_up
loophole {kt bnd}
Vad avser kommissionen att göra för att åtgärda denna lucka?
How does the Commission intend to close this loophole?
Vi måste omedelbart täppa till denna lucka.
We need to close this loophole as a matter of urgency.
Slutligen konstaterar jag med belåtenhet att en lucka i lagen beträffande förbränningsanläggningar försvinner.
Finally, I am pleased to observe that a loophole in the legislation on incineration plants is being plugged.
volume_up
blank {kt bnd}
Vi kör jättesnabbt, och fyll i luckorna.
We'll go real fast, you know? ~~~ Fill in the blanks.
I officiella dokument, såsom register över nyfödda, gör man ett kors i stället för att skriva jezidisk, eller också lämnar man en lucka som tecken på att religionen inte är erkänd.
On official documents such as birth certificates, instead of Yezidi, a cross is entered or they are left blank as a sign of non-recognition.
volume_up
breach {kt bnd}
Kommissionen har uppenbarligen inte missat tillfället att täppa till den lucka som skapats.
The Commission has clearly lost no time in stepping into the breach this opened up.
volume_up
break {kt bnd}
volume_up
chasm {kt bnd}
lucka (juga: smäll, klaff, lock, dask)
volume_up
flap {kt bnd}
lucka (juga: sluss, port, grind, gate)
volume_up
gate {kt bnd}
På en globaliserad marknad är det enda sättet att behålla sin konkurrenskraft att hålla sig ledig, redo att fylla en lucka, redo att utnyttja en möjlighet, redo för vad som helst.
In a globalised marketplace, the only way to stay competitive is to stay loose, ready to fill the gap, ready to exploit an opening, ready for anything.

2. linguistik: "i skriftspråk"

lucka
volume_up
hiatus {kt bnd} (in written language)

3. percakapan sehari-hari

lucka (juga: inkast, spår, nisch, ränna)
volume_up
slot {kt bnd}
Vi hade 19 personer som ville tala under en lucka på bara fem minuter.
We had 19 people wanting to speak in a slot lasting just five minutes.
Jag räknar även med stöd från parlamentets ordförandeskap för att få en bra lucka för den här debatten.
I am also counting on the support of the presidency of this Parliament to obtain a good slot for this debate.

4. hukum: "i lagen"

lucka
volume_up
loophole {kt bnd}
Vad avser kommissionen att göra för att åtgärda denna lucka?
How does the Commission intend to close this loophole?
Vi måste omedelbart täppa till denna lucka.
We need to close this loophole as a matter of urgency.
Slutligen konstaterar jag med belåtenhet att en lucka i lagen beträffande förbränningsanläggningar försvinner.
Finally, I am pleased to observe that a loophole in the legislation on incineration plants is being plugged.

5. bersifat kiasan

lucka (juga: ledig tid)
volume_up
window {kt bnd} (period of time)
lucka
volume_up
gap {kt bnd} [brsft kiasan]
Det föreliggande gemensamma betänkandet kommer att täppa till denna lucka.
The Common Position that is before us will close this gap.
Hur föreslår kommissionen att åtgärda denna lucka i lagstiftningen?
How does the Commission propose to address this gap in the legislation?
Här finns det en lucka i lagstiftningen som måste täckas.
In this respect, there is a gap in the legislation, which must be filled.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "lucka":

lucka

Contoh penggunaan untuk "lucka" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishDenna lucka måste fyllas igen, dock inte endast genom de befintliga åtgärderna.
This must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.
SwedishVärlden är inte säker så länge som det finns en oreglerad lucka i hjärtat av Afrika.
The world is not safe while there is an ungoverned hole in the heart of Africa.
SwedishDet har uppstått en dramatisk lucka i tryggheten som kräver en nyorientering.
A huge shortfall has occurred, which means that a new approach is needed.
SwedishDet är viktigt att detta sker så att det inte uppstår någon lucka i lagen.
It is essential for this to occur in order to avoid an omission in the law.
SwedishDet finns en stor lucka när det gäller kvaliteten på de bränslen som säljs på marknaden.
This is a significant vacuum in relation to the quality of marketed fuels.
SwedishI själva verket finns det just nu en lucka i gemenskapsrätten när det gäller denna fråga.
It is true that there are currently shortcomings in the Community legal framework in this area.
SwedishVilka möjligheter har vi granskat för att täcka den lucka som vi väntar oss?
What options have we examined to close these expected gaps?
SwedishVi måste försöka fylla denna lucka nu – hur det än går.
The Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy has done so.
SwedishDet går inte att undvika att se att en lucka finns i lagen när det gäller att identifiera nötköttet.
It is clear that there is a shortage of legislation covering the identification of beef and veal.
SwedishHär har vi sedan 1997 haft en lucka i lagen, ty bestämmelserna gällde fram till december 1997.
There has been a legal vacuum here since 1997, because the arrangements were in force until December 1997.
SwedishDenna lucka kan komma att bli ett sätt att gå förbi våra regler - därför är även vi oroade över detta.
This lacuna could end up being a way of bypassing our rules, and that is why we have the same concern.
SwedishDet berodde på, för att citera Förenta staternas president, ”en lucka i systemet för utbyte av upplysningar”.
It was, to quote the US President, 'a failure in the system to properly exchange intelligence'.
SwedishMed detta direktiv kommer denna allvarliga lucka att åtgärdas.
This directive will rectify this serious omission.
SwedishVi får inte låta förfalskare dra nytta av en lucka i lagstiftningen och på så vis äventyra patienters hälsa.
We cannot allow counterfeiters to benefit from a legal vacuum, thereby endangering patients' health.
Swedish. – Parlamentsledamoten gör rätt i att understryka denna specifika lucka i den gällande lagstiftningen.
   . The honourable Member is right in highlighting this particular lacuna in the existing legislation.
SwedishOm det skulle visa sig att en lucka uppstår kommer vi att ta de konsekvenser som följer av detta och lägga fram nya förslag.
If any loopholes become apparent, we shall draw the necessary conclusions and bring forward new proposals.
SwedishVill du öppna dagens lucka och läsa?
Do you want to open up today's box and read it?
SwedishJag hoppas att kommissionsledamoten funderar över detta återigen och att han hittar en lucka i sin uppenbarligen mycket febrila verksamhet.
I hope the Commissioner will reconsider this and find some space in his obviously very hectic diary.
SwedishFallen med PNR och SWIFT avslöjar att det finns en farlig politisk och juridisk lucka i skyddet av våra grundläggande rättigheter.
The PNR and SWIFT cases reveal a dangerous political and legal black hole in the protection of our fundamental rights.
SwedishDe fyller en lucka i fördraget, och stärker det därmed.
The documents that we want do not conflict with the NPT; they plug a hole in the NPT and hence strengthen it.