Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "Nordatlanten"

SV

"Nordatlanten" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Nordatlanten".

Contoh penggunaan untuk "Nordatlanten" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

SwedishDet kostar förstås pengar att förflytta fartyg över Nordatlanten, och det är enormt riskfyllt.
Did one government deal directly with the other, or were international middlemen involved?
SwedishNu är vi på väg att förlänga vårt avtal med ögruppen Färöarna i Nordatlanten.
Now we are about to renew our agreement with a group of islands in the North Atlantic, the Faroe Islands.
SwedishVi ska inte tricksa med planen för långsiktig förvaltning av bestånden i Nordatlanten.
The plan for the long-term management of the stocks within the North Atlantic should not be fiddled with.
SwedishDet kostar förstås pengar att förflytta fartyg över Nordatlanten, och det är enormt riskfyllt.
Moving ships across the North Atlantic costs money, of course, and there are enormous risks involved.
SwedishStatistikuppgifter över nominell fångst i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (omarbetning) (
Nominal catch statistics in certain areas other than those of the North Atlantic (recast version) (
SwedishNågra av världens största glaciärer åker nu kana från inlandsisen på Grönland ut i Nordatlanten.
Some of the world's biggest glaciers are now sliding from the inland ice in Greenland out into the North Atlantic.
SwedishDet är nu tredje gången som denna sjukdom, en infektionsframkallade anemi, bryter ut i Nordatlanten.
Mr President, this is the third instance of this type of infectious anaemia in the North Atlantic.
SwedishAnnars riskerar vi att tvinga yrkesfiskarna längre ut till havs i Nordatlanten, vilket är opraktiskt och mycket riskabelt.
Otherwise, we risk forcing the fishermen further out to sea in the North Atlantic, which is not practical and is very unsafe.
SwedishDe nio medlemsstaternas beslut att utvidga sina fiskegränser till 200 sjömil utanför kusterna längs Nordsjön och Nordatlanten träder i kraft.
The decision of the EU countries to extend limits of their North Sea and Atlantic fishing zone to 200 miles comes into force.
SwedishJag hoppas att dessa förtroendefulla förbindelser länge och att parterna på båda sidor av Nordatlanten fortsätter att vara fredliga och välmående.
I hope that this trust relationship lasts a long time and that both sides of the North Atlantic continue to be peaceful and prosperous.
SwedishFörra veckan förliste det tyskflaggade fiskefartyget Hansa, med spansk och portugisisk besättning, i Nordatlanten utanför den skotska kusten.
Last week, the fishing vessel Hansa, flying a German flag and with a Spanish and Portuguese crew, sank in the North Atlantic, off the coast of Scotland.
SwedishVetenskapsmän har hävdat att vattentemperaturerna i Nordatlanten och Mexikanska golfen har varit så mycket som 3,6 grader högre än normalt i år.
Scientists have claimed that water temperatures in the North Atlantic and the Gulf of Mexico have been as much as 3.6 degrees higher than normal this year.
SwedishRådet beslutar att medlemsstaterna skall utvidga fiskegränserna till 200 sjömil utanför sina kuster längs Nordsjön och Nordatlanten från och med den 1 januari 1977.
The Council decides that Member States will extend fishing limits to 200 miles off their North Sea and north Atlantic coasts as from 1 January 1977.
SwedishUnder dessa omständigheter måste vi fråga oss om inte vissa fångstredskap, som snörpvaden, hotar de hållbara tonfiskebestånden i Nordatlanten.
Given these circumstances, we must wonder whether some types of fishing, such as purse seining, may be threatening the sustainability of tuna stocks in the North Atlantic.
SwedishI betänkandet redovisas ganska ingående den kapacitetsökning som skett inom den europeiska luftfartsnäringen, i synnerhet över Nordatlanten, men detta är uppenbarligen en ganska komplicerad fråga.
I fully accept that there are challenges which need to be addressed such as problems with congestion, in particular air traffic control.
SwedishFörsöker ni nu lugna sektorn genom att säga att fiskarna från Portugal och Spanien efter 17 års väntan skall få tillgång till fiskevattnen i Nordatlanten?
Do you intend to reassure the sector by saying that the fishermen of Spain and Portugal, after 17 years of waiting, will have access to the fishing grounds of the North Atlantic?
SwedishEn andra fara som jag vill peka på är förslaget från Norge och Japan om att på nytt tillåta legal jakt på vikvalen (minke whale) i Nordatlanten och i södra delen av Stilla havet.
A second risk which I would like to point out is Norway' s and Japan' s proposal to re-legalise the hunt for the minke whale in the North Atlantic and the Southern Pacific.
SwedishDe två senaste tonfisksäsongerna i Nordatlanten har i själva verket visat tonfiskarnas ansvarsfulla hållning och strikta respekt vad avser fiskegränsen på 2, 5 kilometer.
The last two long-finned tuna fishing seasons in the North Atlantic have demonstrated the responsible behaviour of driftnet fishermen, who have been strictly observing the 2.5 km limits.