Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "simulera"

SV

"simulera" bahasa Inggris terjemahan

SV

simulera [simulerade|har simulerat] {kata kerja}

volume_up
simulera
Genom att simulera sprängningar kan designen av skydd förbättras.
By simulating explosions, the design of vehicle protection can be improved.
Det är för att, utan att lämna era stolar, kan ni simulera den smaken och säga uää innan ni testar den.
It's because, without leaving your armchair, you can simulate that flavor and say "yuck" before you make it.
Now we're gonna simulate labor.

Contoh penggunaan untuk "simulera" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

SwedishGenom att simulera sprängningar kan designen av skydd förbättras.
By simulating explosions, the design of vehicle protection can be improved.
Swedish(Applåder) Dessa ska simulera den riktiga formen hos en sprinters ben när de springer.
If you ever watch a sprinter, the ball of their foot is the only thing that ever hits the track.
SwedishEn apas hjärna måste ha mjukvara som kan simulera en tredimensionell värld av grenar och stammar.
A monkey's brain must have software capable of simulating a three-dimensional world of branches and trunks.
SwedishTredimensionella mätningar av olika slag är också en trend samt nya sätt att simulera flöden.
Different kinds of three-dimensional measurements is also a trend, as well as new methodologies to simulate flows.
SwedishDet är för att, utan att lämna era stolar, kan ni simulera den smaken och säga uää innan ni testar den.
It's because, without leaving your armchair, you can simulate that flavor and say "yuck" before you make it.
SwedishVi har även övningar varigenom vi faktiskt kan simulera en stor olycka, till och med med biologiska eller kemiska vapen.
We also have exercises whereby we can actually simulate a major accident, even with biological or chemical weapons.
SwedishDet är viktigt att simulera den utvecklingen, särskilt med tanke på att infrastrukturen inte är inbördes operabel.
It is vital that we promote this development, particularly in view of the fact that the infrastructure is not interoperable.
SwedishNu ska vi simulera en förlossning.
SwedishEn del av resultaten har använts i utvecklandet av en modell med syfte att simulera kväveomvandlingsprocesser i sjöar och vattendrag.
Some of the results have been used in the development of a model to simulate nitrogen conversion processes in lakes and streams.
SwedishArbetet består i att utveckla och samordna godkännandet av en mekanisk metod för att simulera hur barn suger på leksaker och barnartiklar.
This work involves developing and coordinating the validation of a mechanical method to simulate the sucking of toys and childcare products.
SwedishDet långsiktiga målet med vår forskning inom CCS-området är att förstå, simulera och utvärdera olika CO2 -separerings- och lagringsprocesser.
The long term goal of our research within the CCS-area is to understand, simulate and evaluate various CO2 separation and storage processes.
SwedishHär är två olika framtider som jag bjuder in er att fundera över, och ni kan försöka simulera dem och berätta för mig vilken ni skulle föredra.
Here's two different futures that I invite you to contemplate, and you can try to simulate them and tell me which one you think you might prefer.
SwedishSpeciellt möjligheten att simulera och förutsäga beteendet hos komplexa tekniska mekaniska system är viktig för många av Sveriges stora industriföretag.
Especially the ability to simulate and predict the behavior of complex engineering mechanical systems is important for many of Sweden's major industrial companies.
SwedishOch denna hastighet, kombinerad med dagens höghastighets mikrochip tillåter oss att faktiskt simulera, i denna delen, över 17,000 lysdioder -- bara genom att använda 64.
And this speed, combined with today's high-performance micro-controllers, allows us to actually simulate, in this piece, over 17,000 LEDs -- using just 64.
SwedishGenom att spela upp situationer och simulera beslutssituationer kommer man att hjälpa personalen att vara bättre förberedd och reagera på oegentligheter och nödsituationer på ett sansat sätt.
Recreating and simulating situations in which a decision is required will help to ensure that staff are better prepared and react calmly to irregularities and emergencies.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "simulera":

simulera