Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "tillhörande"

SV

"tillhörande" bahasa Inggris terjemahan

SV tillhörande
volume_up
{kata sifat}

tillhörande (juga: medföljande)
Författningsdomstolen behöver bara pröva, om ingångskriterierna, så som de är fastlagda i Maastrichtfördraget och tillhörande protokoll, är uppfyllda.
The Federal Constitutional Court will merely have to examine whether the entry criteria, as contained in the Maastricht Treaty and the appurtenant Protocols, are fulfilled.
tillhörande (juga: passande)

Contoh penggunaan untuk "tillhörande" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishOm du väljer en kategori visas de tillhörande funktionerna i listrutan nedanför.
Select a category to view the appropriate functions in the list field below.
SwedishVärden och tidpunkter: en serie betalningar och de tillhörande datumvärdena.
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
SwedishVärden och tidpunkter: en serie betalningar och tillhörande datumvärden.
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
SwedishÅtminstone 8,175 miljarder euro behövs för dessa avsnitt och tillhörande infrastruktur.
At least €8.175 billion is required for these sections and related infrastructure.
SwedishOm du klickar på ett plustecken, kan du välja ut och ladda den tillhörande sidan.
If you click a plus sign, you can select and load the appropriate page.
SwedishPolis och militär har förstört tio hus tillhörande katoliker i provinsen Quang Ngai.
Police and the military have destroyed ten houses of Catholics in Quang Ngai Province.
SwedishKontrollfältets namn överförs alltid, likaså i förekommande fall det tillhörande värdet.
The name of the control and the corresponding value, if available, are transmitted.
SwedishJag skall nämna ett par av dessa, och jag skall ställa ett antal tillhörande konkreta frågor.
I name some of them and I pose a number of specific questions relating to them.
SwedishAlla förare begränsas av körtid och tillhörande arbete som övervakas av färdskrivaren.
All drivers are limited to driving times and associated work monitored by the tachograph.
SwedishNär Du redigerar en sökning övertas ändringarna omedelbart av den tillhörande databastabellen.
When you edit a query, the changes are immediately applied in the database table.
SwedishPå den första sidan definierar du typ av presentation och väljer en tillhörande mall.
On the first page specify the presentation type and select a template.
SwedishMen vänta lite, jargongen innehåller lite tillhörande fakta och siffror.
But, wait a bit, there are some facts and figures to go with the jargon.
SwedishNär du har valt makro skriver du in den tillhörande förklaringen i textfältet Hänvisning.
After choosing the macro, you can enter the necessary remarks in the text field Remark.
SwedishFöljande dialogrutselement visas bara om Du har valt tillhörande fältkommando.
The following dialog elements are only visible when the corresponding field command is selected.
SwedishDet har förekommit meningsskiljaktigheter om befälsordningen och tillhörande handlingar.
There have been disputes about different chains of command and the corresponding documents.
SwedishSanningen kommer att visa sig i vitboken och den tillhörande strategiplanen.
The truth will become apparent when we see the White Paper and the accompanying strategic plan.
SwedishI de tillhörande alternativfälten definierar du om värdet ska visas som tal eller i procent.
Use the corresponding option fields to determine the value display (percent or number).
SwedishBetänkandet med tillhörande yttranden utgör ett i hög grad nödvändigt dokument.
The report and opinions constitute a very necessary document.
SwedishDet krävs en reform för att garantera pensionerna och de tillhörande stöden.
Reform is needed to guarantee pensions and associated benefits.
SwedishGalileo är tänkt att omfatta ett nätverk bestående av 30 satelliter med tillhörande marksegment.
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.