Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "uppåtgående"

SV

"uppåtgående" bahasa Inggris terjemahan

SV uppåtgående
volume_up
{kata sifat}

uppåtgående (juga: brant, stigande)
uppåtgående (juga: ökande, stigande, tilltagande, växande)
Många spekulanter har skiftat över sina investeringsstrategier till råvarumarknaden, och dessa spekulationer har bidragit till att öka trycket på oljepriserna i en uppåtgående spiral.
Many speculators have switched their investment strategies into the commodities market and this speculation has contributed to increasing pressure on oil prices in an upward spiral.
uppåtgående
På sin tid var detta ett sätt att ge en ny, uppåtgående men ekonomiskt svag internationell transportgren en chans att överleva.
At the time, that was a way of affording a new, up-and-coming, yet economically still weak form of international transport a chance of survival.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "uppåtgående":

uppåtgående

Contoh penggunaan untuk "uppåtgående" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishJag hoppas, och är övertygad om att även ni gör det, att vi nu befinner oss i början av cykelns uppåtgående del.
Stabilisation over the entire cycle – that is one of the lessons learned.
SwedishJag hoppas, och är övertygad om att även ni gör det, att vi nu befinner oss i början av cykelns uppåtgående del.
I hope, as I am sure you do, that we are now at the start of the upward part of the cycle.
SwedishFöretagens sociala ansvar är något som verkligen är på uppåtgående, och som är mycket livskraftigt i Europa.
Corporate social responsibility is something that is very much on the up, it is very strong within Europe.
SwedishNu kommer vi börja ta itu med den enorma uppgiften att vända den uppåtgående trenden i utsläpp av växthusgaser.
We are now starting to tackle the enormous task of reversing the upward trend in greenhouse gas emissions.
SwedishDen asiatiska krisen beror på övergångsproblem i länder på uppåtgående och kommer sig av en för snabb tillväxt.
The Asian crisis is the result of the transitional problems facing emerging countries, due to their excessively fast growth.
SwedishTyvärr är detta en uppåtgående trend.
Unfortunately, this is an upward trend.
SwedishAlla experter har sagt att vi måste bryta utsläppsnivåernas uppåtgående trend och vi måste göra det under nästa decennium.
Every single expert has said that we need to halt the trend for emission levels and we need to do it in the coming decade.
SwedishTidigare har parlamentet i två resolutioner tydligt uttalat sig för en uppåtgående skatteharmonisering av punktskatten på tobak.
In the past, Parliament has in two resolutions clearly called for an upward fiscal harmonisation of excise on tobacco.
SwedishDet ska påpekas att siffrorna är uppåtgående, men att de fortfarande ligger långt ifrån de 20 procent som vi hade kommit överens om.
It has to be said that the figures are on the up, but they are still a long way off the 20% on which we had agreed.
SwedishFramgångsrik bekämpning av omlokaliseringar medför en snabb, uppåtgående harmonisering av skatter och social lagstiftning inom EU.
Successfully combating relocations entails the swift, upwards harmonisation of taxation and social laws within Europe.
SwedishMen vi måste alla också ha klart för oss att en kontinuerlig uppåtgående ekonomisk utveckling är grundvalen för den sociala vidareutvecklingen.
However, we should all be clear on one thing: continuous economic growth is the basis for social development.
SwedishDet han vill ha fram är att man försöker höja vars och ens ställning i en uppåtgående rörelse snarare än att försöka skapa en nedåtgående rörelse.
The point he is making is that one tries to raise everybody's position upward, rather than trying to create a downward movement.
SwedishDenna statistik som tyvärr är på uppåtgående är verkligen oroväckande och bekymmersam och kräver snabba åtgärder från EU-institutionerna.
These statistics, which are unfortunately on the rise, are certainly alarming and worrying and require prompt action by European institutions.
SwedishI Västeuropa är byggandet av energieffektiva byggnader redan på uppåtgående och deras popularitet beror till stor del på statliga bidrag.
In Western Europe, the construction of energy-efficient buildings is already on the upswing, their popularity being due largely to state subsidies.
SwedishDet bör redan leda oss till att anta att den uppåtgående trenden för bolagsskatter inom EU kraftigt överstiger dem inom OECD som helhet.
It should already be leading us to believe that the upward trend of corporate taxes within the EU is broadly eclipsing those in the whole of the OECD.
SwedishDet är egentligen bara minimiskattesatser av detta slag som gör det möjligt att stoppa den uppåtgående trenden för bolagsskatter någonstans längs vägen.
Only minimum tax rates of this kind actually offer the opportunity to stop the upward trend in corporate taxes somewhere along the way.
SwedishMjölk och mjölkprodukter ingår i en sund kost, och jag hoppas att den uppåtgående tendensen fortsätter för våra mjölkproducenter och att marknaden växer.
Milk and milk products form part of a healthy diet and I hope the upward trend continues for our dairy farmers and that the market grows.
SwedishNär det gäller det specifika fallet med hummer visar handelsstatistiken en uppåtgående trend i importen 2006 och 2007 jämfört med de föregående sex åren.
In the specific case of lobsters the trade figures show an upward trend in imports in 2006 and 2007 as compared with the previous six years.
SwedishPiratverksamheten inom den audiovisuella sektorn är dessvärre på uppåtgående vilket betyder att upphovsrättigheterna i stigande grad blir kränkta.
Pirate firms are unfortunately growing in number in the audiovisual sector, which means that copyright provisions are increasingly being infringed.
SwedishTill detta måste man lägga den uppåtgående trenden för bränslepriserna, som än en gång hotar företag som redan har lyckats överleva krisen 2008.
To this must be added the upward trend in fuel prices, which is once again threatening companies that have already managed to survive the crisis of 2008.