Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i slutet"

SV

"i slutet" bahasa Jerman terjemahan

DE

SV i slutet
volume_up
{keterangan}

i slutet (juga: på slutet)
Alla röstförklaringar kommer att äga rum i slutet av omröstningarna.
Alle Erklärungen zur Abstimmung werden am Ende der Abstimmungen abgegeben.
Det är ögonblicksbilden av Europa i slutet av det 20: e århundradet.
Soweit eine Momentaufnahme von Europa am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts.
Det skulle ta bort pressen på dagordningen precis i slutet av denna kväll.
Dadurch würde die Tagesordnung am Ende des Abends entlastet werden.

Terjemahan serupa untuk "i slutet" dalam bahasa Jerman

i kata depan
slut kata benda

Contoh penggunaan untuk "i slutet" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishLängre nät är förbjudna i EU sedan slutet av 1991 i och med förordning 345 / 92.
Längere Netze sind in der EU seit Ende 1991 mit der Verordnung 345/92 verboten.
SwedishDet var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.
Das Treffen fand, wenn ich mich recht erinnere, Ende August in New York statt.
SwedishRådet ska i slutet av året lägga fram sin halvtidsrapport om Haagprogrammet.
Der Rat wird Ende des Jahres seine Halbzeitbilanz des Haager Programms vorlegen.
SwedishFör då blir du berömd i slutet av 50-årsåldern, och väldigt väldigt berömd efteråt.
Damit wird man gegen Ende seiner 50er berühmt, und nachher sehr, sehr berühmt.
SwedishSlutsatserna av granskningen förväntas vara klara i slutet av augusti 2005.
Die Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich bis Ende August 2005 vorliegen.
SwedishJag räknar med att vi kan uppnå detta i slutet av september eller i början av oktober.
Soweit ich weiß, sollte das bis Ende September oder Anfang Oktober möglich sein.
SwedishJag tror att kommissionen kommer att presentera ett förslag i slutet av året.
Ich glaube, daß die Kommission Ende des Jahres einen Vorschlag vorlegen wird.
SwedishNi måste lägga fram ett nytt program för sociala åtgärder för oss i slutet av året.
Ein neues Programm von Sozialmaßnahmen muß bis zum Ende des Jahres vorgelegt werden.
SwedishI slutet av debatten kommer dessutom kommissionsledamot Fischler att få ordet.
Zum Abschluss der Aussprache wird außerdem Herr Kommissar Fischler das Wort erhalten.
SwedishFallet har ännu inte avgjorts och ett domstolsutslag väntas i slutet av det här året.
Das Verfahren ist noch im Gange, und ein Urteil wird bis Ende des Jahres erwartet.
SwedishMot denna bakgrund ligger frivilliga överenskommelser som högst i slutet av skalan.
Deswegen gehören freiwillige Vereinbarungen im höchsten Falle an das Ende der Skala.
SwedishI slutet av 2003 hade generaldirektoraten uppfyllt 90 procent av dessa normer.
Die Generaldirektionen haben diese Standards bis Ende 2003 zu 90 % erfüllt.
SwedishI slutet av en sådan debatt är det mycket svårt att komma med nya synpunkter.
Zum Ende einer solchen Debatte ist es sehr schwer, neue Aspekte zu bringen.
SwedishDeras långvariga status som kolonier upphörde i slutet av förra århundradet.
Ihr langjähriger Kolonialstatus wurde Ende des letzten Jahrhunderts beendet.
SwedishI slutet av april i Tel Aviv mötte vi företrädare för flertalet av dessa rörelser.
Ende April haben wir die Vertreter der meisten dieser Bewegungen in Tel Aviv getroffen.
SwedishHan startade några av landets första friskolor i slutet av 80-talet i USA.
In den späten 80er Jarhen begründete er einige der ersten Charta-Schulen des Landes.
SwedishDe kommer att tas med i den rapport som skall färdigställas i slutet av december.
Sie werden in den Bericht, der Ende Dezember fällig ist, eingearbeitet.
SwedishJag sammanfattar mitt svar i slutet av den här debatten i fem punkter.
Ich möchte meine Antwort zum Ende der Aussprache in fünf Punkten zusammenfassen.
SwedishI slutet av december kommer det att avgöras vilken definition som skall gälla.
Ende Dezember wird entschieden, welche Definition verwendet werden kann.
SwedishResultaten från den överläggningen diskuterades i Ekofin-rådet i slutet av november.
Die Ergebnisse dieser Beratungen wurden Ende November im ECOFIN erörtert.