Terjemahan bahasa Yunani-bahasa Inggris untuk "το"

EL

"το" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
το {kt gnt bnd}
EN
volume_up
το {kt sndg}
EN
EN
EL

το {kata ganti benda}

volume_up
το (juga: αυτό)
volume_up
it {kt gnt bnd}
Αν το σκεφτείτε, τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο φέτος θα συνταξιοδοτηθούν το 2065.
If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.
Βρίσκονται στην αυλή του σχολείου, αλλά είναι το καλό και το κακό και το πάθος και το χασίς.
There they are in the school fields, but it's good and evil, and passion and hashish.
Το μόνο πρόβλημα με αυτό το χαρτονόμισμα είναι το ότι δεν αξίζει και πολλά.
The only problem with this bill is it's not really worth very much.

Contoh penggunaan untuk "το" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

GreekΌταν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, θα μπορείτε να εγκαταστήσετε το AdWords Editor.
Once you've completed these steps, you should be able to install AdWords Editor.
GreekΕσείς και οι ανταγωνιστές σας προσπαθείτε να αδράξετε το μεγαλύτερο κομμάτι της.
You and your competitors are each trying to grab the biggest slice of that pie.
GreekΗ μπάλα είναι παρόμοια με το μπαλόνι, αλλά επηρεάζεται συνεχώς από τη βαρύτητα.
The ball is similar to the balloon except it's affected by gravity all the time.
GreekΤο συμπέρασμα από αυτό το πείραμα ήταν ότι ο μυξομύκητας είχε ικανότητα μάθησης.
The conclusion from their experiment was that the slime mold was able to learn.
GreekKατά το χειμώνα, κυριαρχεί ο ύπνος Απολαμβάνει κανείς την οικογενειακή ζωή μέσα.
In winter, there's a lot of sleeping going on; you enjoy your family life inside.
GreekΈνας διαχειριζόμενος λογαριασμός δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής για το MDS εάν:
A managed account is ineligible for MDS if it meets any of the following criteria:
GreekΤα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα επειδή το συνοπτικό άθροισμα δεν θα ήταν ακριβές.
The data is unavailable because a sum total would provide inaccurate information.
GreekΤα δικαιώματα για το στοιχείο ενημερώνονται αυτόματα όταν δημιουργείτε τη σύνδεση.
The permissions for the item are automatically updated when you create the link.
GreekΧώρες με χαμηλό εισόδημα όπως η Κένυα ακόμα δεν έχουν αυτό το επίπεδο οργάνωσης.
No -- low-income countries like Kenya still don't have that level of organization.
GreekΑυτό που έδειξε -- ανέβηκε σε μια σκηνή κάπως έτσι κι επέδειξε αυτό το σύστημα.
What he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
GreekΈτσι μπορώ να δω ό,τι βλέπει το Ρόμο, και να έχω μια ρομποτική ματιά του κόσμου.
So I can see everything that Romo sees, and I get a robot's-eye-view of the world.
GreekΡώτησα: «Όταν θα το επαναλάβουμε, δεν θα τα πας καλύτερα;»
You didn't miss them all." I said, "And when we review this, won't you do better?"
GreekΑλλά αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε εδώ είναι πως θα πάμε στο επόμενο επίπεδο.
But what we're going to talk about in this is how we're going to the next level.
GreekΠοιο είναι το κόστος της μπαταρίας; Όλοι λένε ότι οι μπαταρίες είναι πολύ ακριβές.
What is the cost of that battery? Everybody tells us batteries are so expensive.
GreekΤο Google AdWords δεν επιτρέπει τη διαφήμιση παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών.
Google AdWords doesn't allow the advertising of illegal products and services.
GreekΕνδεχομένως να έχουμε λάβει μια αντικοινοποίηση σε σχέση με το αίτημα κατάργησης.
We have likely received a counter notification regarding your removal request.
GreekΤο Hangouts Ζωντανά και το YouTube Live αποτελούν δυο διαφορετικές λειτουργίες.
There are two different types of live events that you can create from YouTube.
GreekΩστόσο, το ποσοστό του TDS υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με κρατικούς κανονισμούς.
However, the rate of TDS is subject to change according to government regulations.
GreekΑν εξακολουθείτε να λαμβάνετε το σφάλμα, κλείστε και μετά ανοίξτε το Media Center.
If you're still receiving the error, try closing and then reopening Media Center.
GreekΑυτό το βέλος ονομάζεται δείκτης και ακολουθεί πάντα την κίνηση του ποντικιού.
This arrow is called the pointer and it always follows the movement of the mouse.